Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

پنجشنبه 19 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

مردم شناسی معمولا" مبتنی بر مردمنگاری است ؛ و مردمنگاری چیزی نیست مگر توصیف که پایه و مایه ادبیاتی چون شعر و بخصوص نثر را نیز تشکیل می دهد ؛ با این تفاوت که توصیف در ادبیات تقریبا همیشه ، یا غالبا" ،  احساسی ، ذهنی و تخیٌلی است حال آنکه مردمنگاری ، عینی و وصف واقعیات ، و آنهم به صورتی روشمند و بسیار دقیق یا لا اقل دقیق است .

برخی حتی اصل مردم شناسی را توصیف دقیق و همه جانبه ی زندگی از لحاظی متفاوت یک مردم از سایر مردمان نقل کرده اند .

بنابر این تمام آثار باصطلاح ادبی طول تاریخ ایران پس از اسلام ، اعم از شعر یا نثر اگر چه به روش مردم شناسی حاصل نشده اند می توانند کم و بیش منابعی از مردم شناسی ایران بزرگ باشند . کتابها و مقالات تاریخی ، جغرافیای انسانی ، سفر نامه ، خاطرات ، و ... از نوشته های صرفا" ادبی هم بیشتر به مردم شناسی نزدیک اند و میتوانند مدد کار پژوهشگران مردم شناسی باشند .

منابع انسان شناسی و مردم شناسی ایران بزرگ در دوران اسلامی تا دوره پهلوی ؛

از جمله در برخی از آثار :

مثنوی - شاهنامه سرائی های ابوشکور بلخی ، دقیقی توسی ، حکیم ابو القاسم فردوسی که معمولا" داستانهائی از ادبیات شفاهی زمان یا حتی مکتوب را به شعر در آورده اند .

محمدبن جریر طبری که کتاب تاریخ وی نیز میتواند بیشتر از افسانه های عامیانه نشآت گرفته باشد .

ابو منصور موفق هروی . کتاب الابنیه عن حقایق الادویه ( داروشناسی )

ابن فقیه همدانی . اخبار البلدان ( جغرافیا )

ابو یوسف بیشاوری . حدود العالم والمشرق الی المغرب ( نخستین کتاب جغرافیا به فارسی )

قابوس وشمگیر . برخی آثار

ابو علی مسکویه با کتابهای آداب العرب والفرس ( اخلاق ) ، و تجارب الامم ( تاریخ )

ابن سینا . برخی آثار

ابوریحان بیرونی . قانون مسعودی ( دانشنامه ) ، الآثار الباقیه ( تاریخ و جغرافیا ) ، التفهیم لاوایل صناعت التنجیم ( نجوم ) ، الصیدنه فی الطب ( داروهای گیاهی ) ، و بخصوص : تحقیق مال الهند ( آداب و عادات و رسوم هندوان ) .

ابو منصور ثعالبی .الامثال ، یتیمت الدهر ، و...

عبدالحمن صوفی . الصور السمائیه

علی بن عباس مجوسی . کامل الصناعه

عمر خیام نیشابوری . نوروز نامه و...

ناصر خسرو قبادیانی . زاد المسافرین

نظامی عروضی

سعدی شیرازی ، گلستان ، و...

خواجه نصیر الدین طوسی

ابوالفتح شهرستانی . الملل والنحل

ابوالفضل میدانی . السامی فی الاسامی

مولوی رومی

زکریای قزوینی . عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات . آثار البلاد و اخبار البلاد

محمد عوفی . جوامع الحکایات و لوامع الروایات

شیخ محمود شبستری

امیر خسرو دهلوی

عبید زاکانی

بسحق اطعمه

حافظ شیرازی

عبدالرحمن جامی

خواجه رشید الدین فضل الله . جامع التواریخ ، الاحیاء والآثار در کشاورزی و آبیاری . لطایف الحقایق و...

حمد الله مستوفی . نزهت القلوب در جغرافیا ، و...

ابو نصر فراهی . نصاب الصبیان ، و...

بابا افضل کاشانی

محمد مفید بافقی . تاریخ جامع مفیدی

کمال الدین وحشی بافقی یزدی . خلد برین ، و...

نظام الدین محمود قاری یزدی . دیوان البسه

محتشم کاشانی مرثیه ها

صائب تبریزی

شیخ بهائی . کشکول . نان و حلوا . شیر و شکر . مفتاح الفلاح . التحضیر

محمد تقی مجلسی . حلیه المتقین ؟

محمد باقر مجلسی . حق الیقین . زاد المعاد . حلیه المتقین ( با توجٌه به عدم اختلاط عقاید مذهبی با عقاید عامٌه ؛ و ادغام آنها )

ملٌا محسن فیض کاشانی

ابن بزاز . تاریخ صفوت الصفا . کشف القلوب .

آقا جمال خوانساری . عقاید النساء یا کلثوم ننه

شریعتمدار تبریزی . مرآت البلهاء

( بدیهی است که در خصوص منابع این دوره استفاده از اساتید فن در تشخیص آنچه که از احادیث صحیح الروایه آمده است با آنچه که مؤلف خود از اعتقادات مردمی برگرفته است یا درهر حال مورد قبول عموم واقع شده مرسوم گردیده است ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد )

ابو الحسن گلستانه . مجمل التواریخ

میرزا مهدیخان ؛ و محمد کاظم ؛ و... کتابهای تاریخ عصر افشاریان

جامع جعفری

سفرنامه های مصادف با عصر افشاریان

کتابهای تاریخ عصر زندیان

سفرنامه های مصادف با عصر زندیان

نامه ها ، و اسناد رسمی چون قباله های ازدواج

سید ابو القاسم قائم مقام فراهانی ( 1158 – 1214 ه . ق ) در کتاب منشآت و...

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 1175 – 1239 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه

عبدالوهاب طراز ( 1224 – 1261 ه . ق ) کتابچه موقوفات یزد

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه و سفارتنامه خوارزم ، فرهنگ انجمن آرای ناصری

میرزا آقا خان کرمانی ( 1232 ه . ق – 1275 ه . ق )

محمد تقی سپهر کاشانی ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ

حسن طبیب فسائی ( 1237 – 1316 0 . ق ) . فارسنامه

زین العابدین مراغه ای ( 1255 – 1328 ه . ق ) . سیاحتنامه ابراهیم بیک

محمد حسن خان مقدم مراغه ای ( 1222 – 1275 ه . خ ) . روزنامه خاطرات ، مرآت البلدان ، جغرافیای طالقان ، منتظم ناصری ، و چند کتاب دیگر ...

علیقلی میرزا . نامه دانشوران ؟ . ( 1198 – 1259 ه . ق )

میرزا ملکم خان ( 1212 ه . خ – 1287 ه . خ )

سید جمال الدین اسد آبادی ( 1217 – 1275 ه . خ ) . مقالات

میرزا رضا کرمانی ( 1226 – 1275 ه . خ )

عبدالرحیم طالبوف ( 1213 – 1289 ه . خ ) مسائل الحیات ؟ و...

محمد صادق ( ادیب الممالک ) فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

میرزاده عشقی ( 1273 – 1303 ه . خ )

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ )

ادوارد براون. تاریخ ؛ و...

ابو القاسم عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ )

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( 287 ق – 1313 خ ) مدیر نشریه نسیم شمال

میرزا محمود غنی زاده سلماسی ( 1296 ه . ق – 1313 ه . خ ) ایرانیان مستعرب . تاریخ آذربایجان حاج میرزا یحیی دولت آبادی ( 1241 – 1318 ه . خ ) . آئین در ایران . ارمغان یحیی ، حیات یحیی ، شجره طیٌبه . و...

سید محمد رضوی ( متوفی 1317 ) خاطرات نوٌاب وکیل

احمد طاهری . تاریخ یزد (1317 )

عبد الحسین فرمانفرمائیان ( 1231 – 1318 ه . خ )

میرزا محمد علی محلاتی ( حاج سیٌاح ) ( 1252 ق – 1315 ه . خ )

میرزا محمد فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه . خ ) مدیر نشریه طوفان

 

دکتر غلامحسین صدیقی در آستانه بازنشستگی و اوایل باز نشستگی خود بیش از همه شاید با دکتر محمود روح الامینی و دکتر خسرو خسروی و.... همنشینی می کرد ...

نویسنده حاضر که در آن ایٌام اکثرا" در گروه جدید التاسیس انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران مستقر بود این فرصت را غنیمت می دید که از گفتگوهای این سه استاد در مردم شناسی بهره مند شود و غالبا" لذٌت ببرد ...

مباحث ، بخصوص بین صدیقی و روح الامینی به سرعت به اینجا رسید که برای شناخت مردم ایران ، و بنابر این مردم شناسی ایران ، میبایست از بررسی معتقدات ، آداب و عادات و آداب و رسوم و سنن ایرانیان که در نوشه ها و شعر های چند و چندین قرن متجلٌی شده است استفاده کرد و از اینجا بود که درس « اجتماعیات در ادبیات فارسی » را با تدریس دکتر صدیقی پایه نهادند

نظرات() 
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 09:25 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
cialis cuantos mg hay cialis online how do cialis pills work cialis 20 mg cut in half cialis pills in singapore how does cialis work cost of cialis cvs cialis taglich cialis arginine interactio viagra cialis levitra
generic cialis 20mg tablets
یکشنبه 2 تیر 1398 06:10 ق.ظ

Amazing a lot of awesome knowledge.
cialis canadian drugs we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg cut in half cialis tablets for sale recommended site cialis kanada 5 mg cialis pharmacie en ligne weblink price cialis cialis taglich cialis daily acheter cialis kamagra
cialis 5mg billiger
شنبه 1 تیر 1398 01:35 ب.ظ

Terrific knowledge. Appreciate it!
cialis in sconto order a sample of cialis side effects of cialis cilas cialis side effects estudios de cialis genricos venta de cialis canada tadalafil 20 mg estudios de cialis genricos cialis official site
coupon for cialis prescription
جمعه 31 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Wonderful tips. Thanks a lot.
cialis bula low cost cialis 20mg buy original cialis cialis side effects cheap cialis cialis tadalafil cialis with 2 days delivery cialis 20mg preis cf low dose cialis blood pressure cialis daily new zealand
Cialis prices
جمعه 31 خرداد 1398 06:01 ق.ظ

Very good posts. Kudos.
tadalafil generic cialis authentique suisse cialis in sconto cialis online deutschland cipla cialis online buy cialis online legal weblink price cialis cialis wir preise cialis efficacit cialis patent expiration
http://masocus.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:44 ب.ظ

You actually stated this superbly.
cialis australia org cialis super kamagra order cialis from india fast cialis online we like it cialis soft gel cialis qualitat cialis online holland prices for cialis 50mg cialis 5 mg scheda tecnica rezeptfrei cialis apotheke
http://crevormar.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:42 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis canada on line only now cialis 20 mg cialis daily new zealand cialis para que sirve generic cialis soft gels cialis generico in farmacia cilas venta de cialis canada cialis 5 mg funziona cialis 20 mg cut in half
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:31 ق.ظ

Lovely write ups. Cheers!
how much does a cialis cost cialis for bph only best offers cialis use cialis 20mg enter site very cheap cialis overnight cialis tadalafil cialis authentique suisse cialis 10 doctissimo cialis 5mg prix cialis cuantos mg hay
generic cialis for order
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:52 ق.ظ

Thank you. Valuable information!
buy cialis sample pack how to buy cialis online usa generic cialis tadalafil buying cialis on internet cialis price thailand generic cialis pill online viagra cialis levitra we use it cialis online store cialis rezeptfrei sterreich buy cialis online
http://pilgrabbi.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:01 ب.ظ

You made the point!
cialis online napol cialis 5 mg para diabeticos cialis sicuro in linea no prescription cialis cheap cialis 5 mg buy cialis online legal interactions for cialis cialis preise schweiz viagra vs cialis vs levitra we use it 50 mg cialis dose
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:57 ب.ظ

Really tons of good info.
cialis 50 mg soft tab cheap cialis compare prices cialis uk cialis generico in farmacia cialis preise schweiz only best offers cialis use dosagem ideal cialis cialis online holland cialis generico in farmacia cialis tablets for sale
Buy cialis online
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:28 ق.ظ

Many thanks! Quite a lot of content!

chinese cialis 50 mg chinese cialis 50 mg tesco price cialis get cheap cialis weblink price cialis click now buy cialis brand cialis for daily use cialis 5 mg cialis cost cialis diario compra
Cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 04:36 ق.ظ

Wow loads of amazing data!
cialis for bph only here cialis pills cialis bula how much does a cialis cost brand cialis generic cipla cialis online cialis herbs cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung ou acheter du cialis pas cher
http://hayfeanorth.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:30 ب.ظ

Nicely put, Many thanks.
cialis 20 mg cost cialis pills price each ou acheter du cialis pas cher dose size of cialis how to purchase cialis on line cialis lowest price precios de cialis generico effetti del cialis we recommend cialis best buy generic cialis 20mg tablets
http://perepo.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 12:07 ق.ظ

Incredible all kinds of fantastic advice!
price cialis per pill cialis pills price each cialis 5mg billiger only best offers 100mg cialis costo in farmacia cialis purchase once a day cialis cialis prezzo in linea basso cialis 5mg billiger cialis rckenschmerzen legalidad de comprar cialis
Cialis generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:34 ق.ظ

Amazing loads of fantastic material!
dose size of cialis cialis authentique suisse enter site very cheap cialis acquisto online cialis we like it cialis soft gel we choice cialis uk generic cialis at walmart cialis tadalafil online we recommend cheapest cialis prices for cialis 50mg
http://cialeutau.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

Thanks! An abundance of knowledge.

cialis prezzo al pubblico cialis for sale in europa cialis tablets cialis dose 30mg cialis kamagra levitra cialis super kamagra try it no rx cialis the best site cialis tablets low dose cialis blood pressure click now cialis from canada
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:39 ب.ظ

Wow tons of excellent advice.
ou acheter du cialis pas cher cialis tablets cialis farmacias guadalajara enter site natural cialis click now buy cialis brand cialis bula buying cialis in colombia cialis farmacias guadalajara low cost cialis 20mg can i take cialis and ecstasy
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 08:17 ق.ظ

Factor effectively utilized.!
chinese cialis 50 mg try it no rx cialis cialis lilly tadalafi cialis professional from usa cialis pills in singapore cialis 05 how does cialis work acquistare cialis internet cialis 20 mg cialis kamagra levitra
can you mix cialis and viagra together
شنبه 18 خرداد 1398 01:37 ق.ظ

I was curious if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?
http://canadianpharmacyes.com/
شنبه 24 فروردین 1398 02:15 ق.ظ

Helpful data. Thanks.
canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacycanadian pharmacy canadian medications by mail canadian pharmacies that ship to us canadian online pharmacy viagra canadiense canadian medications online trust pharmacy canadian canadian pharmacies online prescriptions canada medication cost
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:51 ب.ظ

You expressed this perfectly!
generic cialis generic low dose cialis buy online cialis 5mg buy cialis online legal cialis tablets interactions for cialis effetti del cialis tesco price cialis cialis daily new zealand cheap cialis
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:45 ب.ظ

You actually mentioned that adequately.
cialis 20 mg effectiveness cialis generico tadalafil tablets click here cialis daily uk online prescriptions cialis cialis 20 mg effectiveness cialis kaufen bankberweisung enter site very cheap cialis purchasing cialis on the internet fast cialis online
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:46 ق.ظ

Regards! Quite a lot of write ups.

cialis prezzo di mercato cialis 200 dollar savings card cialis cuantos mg hay cialis generico milano how much does a cialis cost free generic cialis rezeptfrei cialis apotheke we use it cialis online store generic cialis tadalafil american pharmacy cialis
buy cialis online no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:35 ب.ظ

You said this perfectly!
callus no prescription cialis cheap cialis canadian drugs buy cialis online canadian drugs generic cialis cialis generic generic cialis with dapoxetine prices for cialis 50mg miglior cialis generico look here cialis order on line
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Fine advice. Thanks a lot.
prix de cialis cialis tablets australia prescription doctor cialis 200 cialis coupon wow cialis 20 cialis official site cialis usa cost cialis free trial cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:17 ب.ظ

Great write ups, Cheers.
wow look it cialis mexico overnight cialis tadalafil viagra or cialis look here cialis cheap canada cialis generico online achat cialis en itali buy cialis online legal effetti del cialis cialis usa cost cialis 50 mg soft tab
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 06:00 ق.ظ

Valuable facts. Regards!
cialis dose 30mg prix cialis once a da cialis 200 dollar savings card free cialis cialis for daily use cialis coupon american pharmacy cialis we choice free trial of cialis cialis coupons cialis patentablauf in deutschland
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 05:47 ب.ظ

Truly tons of wonderful information.
try it no rx cialis costo in farmacia cialis cialis vs viagra sialis cialis rckenschmerzen cialis dosage amounts sublingual cialis online click here take cialis precios cialis peru cialis daily reviews
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:34 ق.ظ

You actually said that perfectly!
cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis patent expiration order cialis from india cialis rezeptfrei sterreich buy generic cialis buying brand cialis online cialis for sale in europa low cost cialis 20mg look here cialis cheap canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic