تبلیغات
Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran - تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی
Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

پنجشنبه 19 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

مردم شناسی معمولا" مبتنی بر مردمنگاری است ؛ و مردمنگاری چیزی نیست مگر توصیف که پایه و مایه ادبیاتی چون شعر و بخصوص نثر را نیز تشکیل می دهد ؛ با این تفاوت که توصیف در ادبیات تقریبا همیشه ، یا غالبا" ،  احساسی ، ذهنی و تخیٌلی است حال آنکه مردمنگاری ، عینی و وصف واقعیات ، و آنهم به صورتی روشمند و بسیار دقیق یا لا اقل دقیق است .

برخی حتی اصل مردم شناسی را توصیف دقیق و همه جانبه ی زندگی از لحاظی متفاوت یک مردم از سایر مردمان نقل کرده اند .

بنابر این تمام آثار باصطلاح ادبی طول تاریخ ایران پس از اسلام ، اعم از شعر یا نثر اگر چه به روش مردم شناسی حاصل نشده اند می توانند کم و بیش منابعی از مردم شناسی ایران بزرگ باشند . کتابها و مقالات تاریخی ، جغرافیای انسانی ، سفر نامه ، خاطرات ، و ... از نوشته های صرفا" ادبی هم بیشتر به مردم شناسی نزدیک اند و میتوانند مدد کار پژوهشگران مردم شناسی باشند .

منابع انسان شناسی و مردم شناسی ایران بزرگ در دوران اسلامی تا دوره پهلوی ؛

از جمله در برخی از آثار :

مثنوی - شاهنامه سرائی های ابوشکور بلخی ، دقیقی توسی ، حکیم ابو القاسم فردوسی که معمولا" داستانهائی از ادبیات شفاهی زمان یا حتی مکتوب را به شعر در آورده اند .

محمدبن جریر طبری که کتاب تاریخ وی نیز میتواند بیشتر از افسانه های عامیانه نشآت گرفته باشد .

ابو منصور موفق هروی . کتاب الابنیه عن حقایق الادویه ( داروشناسی )

ابن فقیه همدانی . اخبار البلدان ( جغرافیا )

ابو یوسف بیشاوری . حدود العالم والمشرق الی المغرب ( نخستین کتاب جغرافیا به فارسی )

قابوس وشمگیر . برخی آثار

ابو علی مسکویه با کتابهای آداب العرب والفرس ( اخلاق ) ، و تجارب الامم ( تاریخ )

ابن سینا . برخی آثار

ابوریحان بیرونی . قانون مسعودی ( دانشنامه ) ، الآثار الباقیه ( تاریخ و جغرافیا ) ، التفهیم لاوایل صناعت التنجیم ( نجوم ) ، الصیدنه فی الطب ( داروهای گیاهی ) ، و بخصوص : تحقیق مال الهند ( آداب و عادات و رسوم هندوان ) .

ابو منصور ثعالبی .الامثال ، یتیمت الدهر ، و...

عبدالحمن صوفی . الصور السمائیه

علی بن عباس مجوسی . کامل الصناعه

عمر خیام نیشابوری . نوروز نامه و...

ناصر خسرو قبادیانی . زاد المسافرین

نظامی عروضی

سعدی شیرازی ، گلستان ، و...

خواجه نصیر الدین طوسی

ابوالفتح شهرستانی . الملل والنحل

ابوالفضل میدانی . السامی فی الاسامی

مولوی رومی

زکریای قزوینی . عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات . آثار البلاد و اخبار البلاد

محمد عوفی . جوامع الحکایات و لوامع الروایات

شیخ محمود شبستری

امیر خسرو دهلوی

عبید زاکانی

بسحق اطعمه

حافظ شیرازی

عبدالرحمن جامی

خواجه رشید الدین فضل الله . جامع التواریخ ، الاحیاء والآثار در کشاورزی و آبیاری . لطایف الحقایق و...

حمد الله مستوفی . نزهت القلوب در جغرافیا ، و...

ابو نصر فراهی . نصاب الصبیان ، و...

بابا افضل کاشانی

محمد مفید بافقی . تاریخ جامع مفیدی

کمال الدین وحشی بافقی یزدی . خلد برین ، و...

نظام الدین محمود قاری یزدی . دیوان البسه

محتشم کاشانی مرثیه ها

صائب تبریزی

شیخ بهائی . کشکول . نان و حلوا . شیر و شکر . مفتاح الفلاح . التحضیر

محمد تقی مجلسی . حلیه المتقین ؟

محمد باقر مجلسی . حق الیقین . زاد المعاد . حلیه المتقین ( با توجٌه به عدم اختلاط عقاید مذهبی با عقاید عامٌه ؛ و ادغام آنها )

ملٌا محسن فیض کاشانی

ابن بزاز . تاریخ صفوت الصفا . کشف القلوب .

آقا جمال خوانساری . عقاید النساء یا کلثوم ننه

شریعتمدار تبریزی . مرآت البلهاء

( بدیهی است که در خصوص منابع این دوره استفاده از اساتید فن در تشخیص آنچه که از احادیث صحیح الروایه آمده است با آنچه که مؤلف خود از اعتقادات مردمی برگرفته است یا درهر حال مورد قبول عموم واقع شده مرسوم گردیده است ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد )

ابو الحسن گلستانه . مجمل التواریخ

میرزا مهدیخان ؛ و محمد کاظم ؛ و... کتابهای تاریخ عصر افشاریان

جامع جعفری

سفرنامه های مصادف با عصر افشاریان

کتابهای تاریخ عصر زندیان

سفرنامه های مصادف با عصر زندیان

نامه ها ، و اسناد رسمی چون قباله های ازدواج

سید ابو القاسم قائم مقام فراهانی ( 1158 – 1214 ه . ق ) در کتاب منشآت و...

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 1175 – 1239 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه

عبدالوهاب طراز ( 1224 – 1261 ه . ق ) کتابچه موقوفات یزد

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه و سفارتنامه خوارزم ، فرهنگ انجمن آرای ناصری

میرزا آقا خان کرمانی ( 1232 ه . ق – 1275 ه . ق )

محمد تقی سپهر کاشانی ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ

حسن طبیب فسائی ( 1237 – 1316 0 . ق ) . فارسنامه

زین العابدین مراغه ای ( 1255 – 1328 ه . ق ) . سیاحتنامه ابراهیم بیک

محمد حسن خان مقدم مراغه ای ( 1222 – 1275 ه . خ ) . روزنامه خاطرات ، مرآت البلدان ، جغرافیای طالقان ، منتظم ناصری ، و چند کتاب دیگر ...

علیقلی میرزا . نامه دانشوران ؟ . ( 1198 – 1259 ه . ق )

میرزا ملکم خان ( 1212 ه . خ – 1287 ه . خ )

سید جمال الدین اسد آبادی ( 1217 – 1275 ه . خ ) . مقالات

میرزا رضا کرمانی ( 1226 – 1275 ه . خ )

عبدالرحیم طالبوف ( 1213 – 1289 ه . خ ) مسائل الحیات ؟ و...

محمد صادق ( ادیب الممالک ) فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

میرزاده عشقی ( 1273 – 1303 ه . خ )

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ )

ادوارد براون. تاریخ ؛ و...

ابو القاسم عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ )

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( 287 ق – 1313 خ ) مدیر نشریه نسیم شمال

میرزا محمود غنی زاده سلماسی ( 1296 ه . ق – 1313 ه . خ ) ایرانیان مستعرب . تاریخ آذربایجان حاج میرزا یحیی دولت آبادی ( 1241 – 1318 ه . خ ) . آئین در ایران . ارمغان یحیی ، حیات یحیی ، شجره طیٌبه . و...

سید محمد رضوی ( متوفی 1317 ) خاطرات نوٌاب وکیل

احمد طاهری . تاریخ یزد (1317 )

عبد الحسین فرمانفرمائیان ( 1231 – 1318 ه . خ )

میرزا محمد علی محلاتی ( حاج سیٌاح ) ( 1252 ق – 1315 ه . خ )

میرزا محمد فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه . خ ) مدیر نشریه طوفان

 

دکتر غلامحسین صدیقی در آستانه بازنشستگی و اوایل باز نشستگی خود بیش از همه شاید با دکتر محمود روح الامینی و دکتر خسرو خسروی و.... همنشینی می کرد ...

نویسنده حاضر که در آن ایٌام اکثرا" در گروه جدید التاسیس انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران مستقر بود این فرصت را غنیمت می دید که از گفتگوهای این سه استاد در مردم شناسی بهره مند شود و غالبا" لذٌت ببرد ...

مباحث ، بخصوص بین صدیقی و روح الامینی به سرعت به اینجا رسید که برای شناخت مردم ایران ، و بنابر این مردم شناسی ایران ، میبایست از بررسی معتقدات ، آداب و عادات و آداب و رسوم و سنن ایرانیان که در نوشه ها و شعر های چند و چندین قرن متجلٌی شده است استفاده کرد و از اینجا بود که درس « اجتماعیات در ادبیات فارسی » را با تدریس دکتر صدیقی پایه نهادند

نظرات() 
online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 04:03 ق.ظ

You actually expressed this very well!
drugstore online drugstore online buy viagrow online drug store northwest pharmacies in canada drugstore online shopping Northwest Pharmacy pharmacy canada online prescriptions canadian drug global pharmacy canada
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:57 ق.ظ

Truly quite a lot of wonderful advice!
cialis 30 day trial coupon viagra or cialis cialis for daily use cialis qualitat generic cialis 20mg uk buy cialis online legal 40 mg cialis what if i take cialis kaufen click here take cialis cialis super acti
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:54 ب.ظ

Many thanks! Loads of write ups!

only here cialis pills side effects of cialis wow look it cialis mexico cialis pills boards sialis the best site cialis tablets cialis online napol we choice cialis pfizer india costo in farmacia cialis cialis 5mg billiger
canada drug
چهارشنبه 14 شهریور 1397 08:06 ق.ظ

Superb information. Thanks a lot!
canadian pharmacy meds canadian online pharmacies trust pharmacy canada canadian pharmaceuticals online canadian pharmacy uk delivery aarp recommended canadian online pharmacies canadian medications trusted pharmacy canada scam trust pharmacy of canada canada online pharmacies for men
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:39 ق.ظ

Wow tons of good knowledge!
cialis 20 mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis billig price cialis wal mart pharmacy cialis 50 mg soft tab buying brand cialis online we recommend cheapest cialis cialis 100 mg 30 tablet cialis pills opinioni cialis generico
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 06:07 ب.ظ

Truly many of excellent facts.
cialis therapie safe site to buy cialis online cialis prices enter site 20 mg cialis cost acheter cialis kamagra tadalafil generic buy brand cialis cheap cialis 100 mg 30 tablet cialis generico milano best generic drugs cialis
Viagra 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:35 ب.ظ

Many thanks. Valuable information.
buy viagra from uk kamagra how to get viagra prescription buy super viagra order sildenafil to buy viagra online how do i buy viagra online viagra mail order buy generic viagra online safely buy viagra super active online
Cialis canada
شنبه 18 فروردین 1397 12:09 ب.ظ

Fantastic info. With thanks.
generic cialis in vietnam cialis alternative preis cialis 20mg schweiz safe dosage for cialis safe dosage for cialis brand cialis nl cialis arginine interactio canadian cialis generic cialis review uk purchase once a day cialis
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 12:03 ب.ظ

You made your position extremely clearly.!
cialis purchasing buy cialis online cheapest cialis bula achat cialis en europe when can i take another cialis click here to buy cialis cialis super kamagra try it no rx cialis when can i take another cialis cialis 200 dollar savings card
Online cialis
سه شنبه 29 اسفند 1396 05:12 ب.ظ

Point very well taken!.
5 mg cialis coupon printable canadian drugs generic cialis cialis daily dose generic viagra vs cialis viagra vs cialis vs levitra prezzo di cialis in bulgaria link for you cialis price viagra vs cialis cialis 10mg prix pharmaci wow cialis 20
iosyar
شنبه 21 بهمن 1396 10:33 ق.ظ
مسابقه های جدید سایت آی او اس یار رو از دس ندین.
سوالای جالب و جوایز خوبی داره. هر روز مسابقه جدید. هرچی زودتر بیای به نفعته
آموزش هم داره. اگه قابلیتای آیفونو نمیدونی یا منتظر آیفون جدیدی یه سر بزن
http://bit.ly/2sfwmy4
خرید بک لینک
پنجشنبه 19 بهمن 1396 04:18 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :