Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

تاریخ مردم شناسی در ایران (47 )

دوشنبه 9 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (47 )


نوشته هائی مرتبط منتشر در تابستان 1346

 

فقیهی خوری ، شیخ علی « صرف زبان خوری » یغما ، 20 ، 4 : 204 – 212 ، تیر 1346 .

حمیدی ، سید علی اصغر ، و... « حرفهای مردم » ، هفته نامه فردوسی ، . - . 848 : 25 ، 1 اسفند 1346 ؛ و نیز در شماره های 20 و 27 تیر ،

باستانی پاریزی ، ابراهیم « اسیای هفت سنگ » وحید ، 4 ، 7 : 617 – 623 تیر 1346 .

گلسرخی ، ایرج « درباره فرهنگ مردم » تلاش 1 ، 5 : 44 – 45 ، مرداد 1346 .

مقدمه ، حدود فلکلر ، ارزش فلکلر ، جمع آوری فلکلر ایران ، آنچه که به زبانهای خارجی به چاپ رسیده است .

؟ « دو بیتی های خوری » یغما 20 ، 5 : 260 مرداد 1346 .

« حرفهای مردم » در هفته نامه فردوسی ، شماره های 10 ، 17 ، 24 و 31 مرداد .

گلسرخی ، ایرج « نمکک از افسانه های کهن » ، تلاش ، ا ، 5 : 46 ، مرداد 1346 .

پور کریم ، هوشنگ « دهکدهء پاقلعه » ، هنر و مردم ، دوره جدید ، 58 : 24 – 42 مرداد 1346 .

موقعیت ده و احوال عمومی آن ، کشت و ورز ، شب پائی ، درو ، کوپا چینی و خرمن کوبی ، دامداری ، چوپانی و گالشی ، کدخدا و پاکار و انجمن ده ، حمام و حمامی ، مسجد و روضه خوان و مراسم عزاداری ، مراسم استقبال از عید نوروز ، عید گردشی ، چهار شنبه آخر ، سیزده بدر ، ، مراسم کریب انا محرمان محرم .

فقیری ، ابو القاسم « از معتقدات مردم سیف آباد سروشان » خوشه 12 ، 26 : 21 – 22 ، 29 مرداد 1346 .

لکهء پشت ، قصه ماه و خورشید ، ترانه های مادران شیرازی .

بهروز ، - . « معالجه ترس و لرز در آذربایجان » خوشه 12 – 26 : 23 – 25 ، 29 مرداد 346 .

سیحون ، هوشنگ « زیبائی های کویر ما » ( مصاحبه ) تلاش ، 1 ، 5 : 4 – 10 ، مرداد 1346 .

حاجی شفیع ، مرتضی » فلکلر مردم قزوین » خوشه ، 12 ، 29 : 22 ، 9 شهریور 1346

« حرفهای مردم » در شماره های 14 ، 21 ، 28 شهریور هفته نامه فردوسی

محمد زاده صدیق ، حسین « چیل مایدان » خوشه 12 ، 29 : 22 – 29 ، 19 شهریور 1346 .

هشت افسانه از اسب در افسانه های آذربایجانی

حاجی شفیع ، مرتضی « فلکلر مردم قزوین » خوشه 12 ، 29 : 22  19 شهریور 1346 .

عبدالرفیع حقیقت

حقیقت ، رفیع ( عبدالرفیع حقیقت ؟ ) « سنگسر » یغما 20 ، 6 : 310 – 314 شهریور 1346 .

مقدمه ، جغرافیای تاریخی سنگسر ، اوضاع اقتصادی سنگسر ، صنایع دستی سنگسر ، زبان سنگسری .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (46)

یکشنبه 8 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (46)


برخی از مقالات و یادداشتهای فارسی مرتبط با مردمشناسی انتشار یافته در 

اردیبهشت و خرداد 1346 .

پور داود ، ابراهیم . بررسیهای تاریخی 2 ، 1 : 29 – 46 ، اردیبهشت 1346 . کمان و تیر .

کاظمینی ، کاظم  « تاریخ مختصر زورخانه و ورزش باستانی و موجدین آن . پهلوانان و عیاران و شاطران .

معصومی ، غلامرضا  . « فال و فالگیری ، دعا و جادو در دهات شاه آباد غرب » هنر و مردم ، دوره جدید ، 55 : 35 – 41 ، اردیبهشت 1346 .

مقدمه ، کاغذ دعا نویسی و چگونگی نگهداری دعا ، کار فنری ، روش کار ، کار قورباغه ای : روش کار ، کار چمدانی ؛ وسیله کار ، روش کار ، کار دستمالی .

کلانتری ، منوچر . « نگاهی به سرگذشت و تحولات موسیقی و سازهای ایرانی » خوشه ، 12 ، 13 : 14 – 17 ، 31 اردیبهشت 1346 .

اورنگ ، م  « فارسی و کرد » ارمغان ، 36 ، 3 : 158 – 161 ، خرداد 1346 .

محجوب ، محمد جعفر « صفحه گذاشتن » سخن 17 ، 3 : 279 – 282 ، خرداد 1346 .

« حرفهای مردم » . هفته نامه فردوسی شماره 817 ،صفحه 18 ، 23 خرداد 1346 .

این ستون که از آن تاریخ ، و احتمالا" با چند نوشته از عباس پهلوان ، سردبیر آن هفته نامه ، دایر شد و نویسندگان و خوانندگانی قابل توجٌه یافت ، پس از این به وجود آمد که شایع شد وزارت فرهنگ و هنر در پی استخدام فولکلوریست های با تجربه است ....

حسین خدیو جم

خدیو جم ، حسین « عقاید خرافی خراسان » سخن 17 ، 3 : 321 – 323 ، خرداد 1346 .

برزین ، پروین « قالیهای قدیم ایران » هنر و مردم ، دوره جدید ، 56 و 57 : 30 – 35 ، خرداد و تیر 1346 .

در این زمان که توجٌهاتی اداری – اجتماعی به موضوعات مردم شناختی در جامعه نضج می گرفت گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران که چندسال بود در پی ایجاد دروس مردم شناسی نظری و مردم شناسی عملی بر آمده بود و گروهی زیاد از مرتبطین داوطلب تدریس این رشته شده بودند مصمم شد که به هرصورت با استفاده از دکتر علیمحمد کاردان ، که علاقه مند به این رشته نمینمود ، ، نادر افشار نادری که بیشتر در اشتیاق پژوهشهای ایلاتی – عشایری و امور اجرائی آنها بود ، و نفری سوٌم که مورد تائید مدیریت دانشکده ادبیات و علوم انسانی نبود و برای نگارنده ناشناخته ماند ، دروس مردم شناسی نظری و مردم شناسی عملی را برای سال تحصیلی 1346 – 1347 دایر کند ؛ و بالاخره دکتر نادر افشار نادری برای تدریس مردم شناسی نظری انتخاب شده بود ؛ امٌا بر سر تدریس مردم شناسی عملی ، که پس از بحث و فحص فراوان با تدریس آن توسط دکتر ظفردخت اردلان موافقت شد ، مناقشاتی چند وجود داشت ( به قولی مردم شناسی برای نخستین بار در سال 1344 توسط دکتر نادر افشار نادری تدریس شده است که نگارنده حاضر از صحٌت و ثقم این قول بی اطلاع است ) .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (45)

یکشنبه 8 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (45)


برخی از مقالات و یادداشتهای فارسی مرتبط با مردمشناسی انتشار یافته در فروردین - بهار1346

 

میر فندرسکی ، محمد امین . « حقیقت معماری و رابطه مردم با آن » . جهان نو ، 22 ، 3 و 4 : 42 – 50 ، 1346 .

مقدمه ، نماز خانه شیخ لطف الله در اصفهان .

ودیعی ، کاظم . « در باره مساکن روستائی » . جهان نو ، 22 ، 2 : 22 – 26 ، 1346 .

مقدمه ، تفرق و تجمع مساکن روستائی ، مصالح ساختمانی و رابطه آن با محیط جغرافیائی در مساکن روستائی ، اجزاء مساکن روستائی و رابطه آنها با نوع معیشت ، تجهیزات خانه ، سبک بنا در خانه های روستائی و رابطه آن با اقلیم و سنن اجتماعی و مذهب و غیره ....

ظاهرا" این مقاله ریشه در سرپرستی کاظم ودیعی بر بخش جامعه شناسی روستائی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دارد ؛ که از جمله به موضوع مهم مردمشناختی رابطه شکل مسکن با سبک زندگی مردم روستاها می پردازد ؛ امٌا به ملاحظه تخصص اصلی نویسنده ، بیشترمبتنی بر رابطه ساخت مسکن با محیط جغرافیائی و بنابر این در جغرافیای انسانی است .

بقائی ، ناصر . « فارسی کرمان » ؛ بخش دوٌم : مقدمه و واژه فارسی کرمان . نشریه دانشکده ادبیات تبریز ، 19 ، 1 : 73 – 88 ، بهار 1346 .

فتاحیِ قاضی ، قادر . « چند بیت کردی » . دانشکده ادبیات تبریز ، 19 ! 1 : 120 – 132 ، بهار 1346 .

کیووان ، مصطفی . « شعر هجائی در زبان کردی » . یغما ، 20 ، 1 : 31 ، 36 ، فروردین 1346 .

؟ ، « ترانه های عامیانهء گرگان » ، موسیقی ، 3 ، 8 : 91 – 93 ، فروردین 1346 .

احمد اشرف

اشرف ، احمد . « نظام آسیائی یا نظام فئودالی » . جهان نو ، 22 ، 5 و 6 : 13 – 23 و 157 – 163 ، 1346 .

آبیاری و مالکیت جمعی ، روابط شهر و روستا ، نظام فئودالی و نظام ملوک الطوایفی .

روابط در درون چنین نظامهائی به صورت سننی لازم الاجرا در آمده جنبه ای کاملا" مردم شناختی یافته اند .

احمد اشرف در سال تحصیلی 1345 – 1346 نامزد عضویت در هیئت علمی آموزشی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که مورد پذیرش گروه ، تحت ریاست دکتر غلامحسین صدیقی ، هم قرار گرفت ؛ لیکن ( شاید به بهانه طرفداری از نظام آسیائی ) مجوز سیاسی تدریس نیافت و در سازمان برنامه مشغول به کار شد .

محیط طباطبائی ، سید محمد . « گفت و شنودی با استاد در باره نوروز و مراسم دلپذیرش » . خوشه ، 12 ، 5 : 11 – 13 ، نوروز 1346 .

مشکور ، محمد جواد . « نوروز باستانی » . مهر ، 13 – 1 : 17 – 21 فروردین 1346 .

تکیه مشکور بر باستانی بودن نوروز ( که اصولا" رژیم رضا شاه و فرزندش معتقد بر ملٌی گرائی تا حدودی افراطی حتی به بهای رجعت به قرن ها قبل ! ؟ بوده ) ؛ و اعتقادات نخستین در پدیداری نوروز بوده است .

در آن نیمه نخست دهه 1350 وی بنا به خواست گروه علوم اجتماعی که نیاز به شناخت اعتقادات جمعی بنا بر ریشه آنها را ضروری می شمرد تدریس « تاریخ ادیان » را بر عهده داشت .

مظلوم ، حسن . « نوروز در روزگاران » تلاس ، 1 ، 4 : 17 – 22 ، فروردین 1346 .

نام نوروز ، پیدایش نوروز ، نوروز عامٌه و نوروز خاصٌه ، آئین های نوروزی ، آئین های نوروزی پس از اسلام .

بلوکباشی ، علی « چهار شنبه سوری » هنر و مردم  ، دورهء جدید ، 53 و 53 : 2 – 8 ، اسفند 1345 و فروردین 1346 .

مقدمه ، علٌت برگزاری این جشن در شب چهارشنبه ، آئین چهار شنبه سوری ، بوته افروزی ، فالگوش نشینی ، قاشق زنی ، بخت گشائی ، کوزه شکنی ، فال گرفتن با کوزه ، باطل کردن سحر و جادو ، پختن آش ابودردا و آش بیمار ، گذراندن کودک نحس از زیر نقاره خانه ، تقسیم آجیل چهار شنبه سوری.

باستانی ، نصرت الله . « شبیه خوانی و تعزیه خوانی » خوشه 12 ، 8 : 12 – 15 ، 27 فروردین 1346 .

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 2 
 • 1  
 • 2  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic