Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان – 3 و پهلوی - 1

شنبه 21 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان – 3 و پهلوی - 1

وحید دستگردی ؟ ( 1258 – 1321 ه . خ )

میرزا حسن رشدیه ( 1220 – 1323 ه . خ ) . تاریخ مدارس نوین ؛ زندگینامه

احمد کسروی ( 1269 – 1324 ه – خ ) . تاریخ آذربایجان . و..

سر پرسی سایکس . ( 1246 – 1324 ه . خ ) . تاریخ ایران ، و...

محمد قزوینی ( 1256 – 1328 ه – خ )

عبدالله مستوفی ( 1257 – 1329 ه – خ ) . شرح زندگانی من

غلام رضا رشید یاسمی ( 1275 – 1330 ه – خ ) . تاریخ ایران

محمد تقی بهار ( 1265 – 1330 ه – خ )

صادق هدایت ( 1281 – 1330 ه – خ ) . نوشته های متعدد

عبدالحسین بافقی یزدی؛ آیتی یزدی ( 1288 ه ق– 1332 ه . خ ) . آتشکده یزدان ( تاریخ یزد ) و...

مهدی ملک زاده ( 1260 – 1334 ه . خ ) . تاریخ مشروطیت

مهدیقلی هدایت ؛ مخبرالدوله ( 1243 – 1334 ه . خ ) . خاطرات و خطرات

علی اکبر دهخدا ( 1257 – 1334 ه – خ ). منابع متعدد که در این مجموعه می آیند

تقی علی آبادی ؟

مجید موقر ؟

ابو القاسم لاهوتی ( 1246 – 1336 ه . خ )

عباس اقبال آشتیانی ( 1275 – 1334 ) . خاندان نوبختی . مطالعاتی در باره بحرین . تاریخ جواهر در ایران . تصحیح روزنامه میرزا محمد کلانتر فارس ؛ و....

محمود علامیر ؛ احتشام السلطنه ( 1279 ه . ق – 1340 ه . خ ) . خاطرات احتشام السلطنه 

نظرات() 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 2

شنبه 21 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 2

محمد مهدی شریف کاشانی ( 1202 – 1301 ه . خ )) . واقعات اتفاقیه در روزگار ؛ و....

( به انحراف مذهبی متهم شده است ... )

علی خان قاجار دولو ؛ ظهیرالدوله ( 1243 – 1303 ه . خ ) . خاطرات و اسناد

سید محمد رضا کردستانی ؛ میرزاده عشقی ( 1273 – 1303 ه . خ ) . مقالات و اشعار

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ ) . عارفنامه ، و...

میرزا محمد علی محلاتی ؛ حاجی سیٌاح ( 1215 – 1304 ه . خ ) . خاطرات حاج سیٌاح . سفرنامه حاجی سیٌاح

ادوارد براون ( متوفی 1926 برابر با 1304 ه . خ ). یک سال در میان ایرانیان ؛ تاریخ مشروطیت . تاریخ طب اسلامی

میرزا ابراهیم خان کلانتری باغمیشه ( 1235 – 1311 ه . خ ) روز نامه خاطرات شرف الدوله .

ابو القاسم عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ ) دیوان شعر . پژوهشها

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ؛ نسیم شمال ( 287 ق – 1313 خ ) روزنامه نسیم شمال . اشعار انتقادی

میرزا محمود غنی زاده سلماسی ( 1296 ه . ق – 1313 ه . خ ) ایرانیان مستعرب . تاریخ آذربایجان . روزنامه سهند . مقالات متعدد فرهنگی .

شیخ ابراهیم زنجانی ( 1234 – 1313 ه . خ ) . خاطرات

( به انحراف مذهبی متهم شده است )

تاسیس موزه مردم شناسی ایران . تهران توسط دکتر غلامحسین صدیقی و دیگران در سال 1316 .

سید محمد رضوی (1272 ه . ق – 1317 ه . خ) کشف حقایق . بخش اعظم این کتاب ، شامل اوضاع و احوال سیاسی – اجتماعی – فرهنگی یزد ، به سعی اکبر قلمسیاه تحت عنوان خاطرات نواب وکیل با قید اینکه « انتشار آن به منزله تائید و موافقت با همه آراء و عقاید نویسنده کتاب نیست به چاپ رسیده است :

سید محمد رضوی . خاطرات نواب وکیل . به تصحیح اکبر قلمسیاه . یزد . مؤسسه انتشارات گیتا . 1378 . 608 ص

احمد طاهری . (1278 ه . خ - ... ) . تاریخ یزد

عبد الحسین فرمانفرمائیان ( 1231 – 1318 ه . خ ) . خاطرات

حاج میرزا یحیی دولت آبادی ( 1241 – 1318 ه . خ ) . آئین در ایران . ارمغان یحیی ، حیات یحیی ، شجره طیٌبه . و....

میرزا محمد فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه . خ ) روزنامه طوفان . دیوان اشعار

پروین اعتصامی ( 1285 – 1320 ه – خ ) . دیوان اشعار

محمد علی مینابی بندرعباسی ؛ سدید السلطنه کبابی ( 1249 – 1320 ه . خ ) . بران سدید درباره مسقط . احوال اهرم و تنگستان . احوال طائفه قشقائی . احوال لنگه و شیوخ آن . احوال بندرعباس ؛ و....

نظرات() 

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 1

شنبه 21 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

مبانی مطالعاتی مرتبط با مردم شناسی در عصر قاجاریان - 1

جنگ طلبی نادر شاه افشار و جانشینان او تا حکومت آغا محمد خان قاجار علاوه بر تخریب سرزمین ایران ، ملٌت این مرز و بوم را نیز نسبت به حکٌام زمان و هویت ایرانی بدگمان ساخته به آسانی پذیرای فرهنگ مادٌی و معنوی خارجی کرده است ؛ و از پایان حکومت وی به بعد است که با استبداد پوشالی حکٌام قاجاری ، در عین عقب ماندگی و حقارت آنان در مقابل فرنگ که به پیرویهائی از غرب کشیده شده است ، مردم نیز به مصداق « الناس علی دین ملوکهم » به فرهنگ خارجی گرویده اند و یک تغییر و تحوٌل عظیم فرهنگی که ، می توانسته است موضوع جامعه شناسی و مردم شناسی باشد ؛ و با مشروطیت اوج گرفته است ، آغاز شده است .

و امٌا اگر اثری از مردم شناسی ، به مفهوم جهانی این اصطلاح ، در آن قرن 13 هجری خورشیدی در ایران مشاهده نمی کنیم آثاری ادبی ، تاریخی ، جغرافیائی ، سفرنامه ، خاطرات ، و حتی مکاتبات و اسناد روزمرٌه... وجود دارند که میتوانند منبع مردمشناسیِ آن زمان ، به مفهوم تاریخ اجتماعی و فرهنگی در حال حاضر ، و مرتبط با این رشته از مطالعات قرار گیرند ؛از آنجمله آثاری از :

سید ابو القاسم قائم مقام فراهانی ( 1158 – 1214 ه . خ ) در کتاب منشآت و...

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 1175 – 1244 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه ( که بخش هائی کاملا" مرتبط با فرهنگ ایرانی دارد ) .

فیروز میرزا فرمانفرما ( 1203 – 1249 ه . ق ) . سفرنامه کرمان و بلوچستان

عبدالوهاب طراز یزدی ( 1224 – 1261 ه . ق ) کتابچه موقوفات یزد . دیوان اشعار

میرزا ابو الحسن خان شیرازی ( 190 – 1262 ه . ق ) . سفرنامه

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه ، سفارتنامه خوارزم ، فرهنگ انجمن آرای ناصری

میرزا آقا خان کرمانی ( 1232 ه . ق – 1275 ه . ق )

محمد تقی سپهر کاشانی ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ

( ناسخ التواریخ هم چون اکثر کتابهای تاریخی بخش هائی مرتبط با تاریخ اجتماعی – فرهنگی ایران دارد ) .

یغما جندقی ( 1160 ه . خ – 1328 ه . خ )

میرزا محمد جعفر خورموجی ( 1235 – 1301 ه . ق ) . حقایق الاخبار ناصری

محمد حسن خان مقدم مراغه ای (1259 ه . ق برابر با 1222 . ه . خ – 1313 ه ق برابربا 1275 ه . خ ) . روزنامه خاطرات ، مرآت البلدان ، جغرافیای طالقان ، منتظم ناصری ، و چند کتاب دیگر ( که نویسنده را تا حدود ی قابل توجٌه و به نوعی مردم شناسِ خود بخودی زمان خود نیز معرفی می کند ) . ...

حسن طبیب فسائی ( 1237 – 1316 0 . ق ) . فارسنامه

میرزا علی خان بقائی نائینی ( 1346 – 1318 ه . ق ) . سفرنامه ( تحفه الفقرا )

میرزا علی خان امین الدوله ( 1259 – 1322 ه . ق ) . سفرنامه

محمد یوسف ریاضی هروی ( 1290 ه . ق – 1324 ه . ق ) . عین الوقایع ، و...

میرزا حسینقلی خان نظام السلطنه مافی ( 1248 – 1326 ه . ق ) . خاطرات و اسناد

زین العابدین مراغه ای ( 1255 – 1328 ه . ق ) . سیاحتنامه ابراهیم بیک

تاج السلطنه ( 1301 ه . ق – 1354 ه . ق ) . خاطرات

علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه . نامه دانشوران ؟ . ( 1198 – 1259 ه . ق )

در این دوره با افزایش قدرتی غربی و تحت عنوان آزادیخواهی و تجدد طلبی که نهایتا" به مقابله با آداب و رسوم اجدادی هم منتهی می شد ، فضای سیاسی – ضد مذهبی و انحراف مذهبی رشد یافت و بنابر این بسیاری از کتابها از واقع نویسی فاصله گرفتند و حتی میتوانند اسباب انحراف ذهنی مطالعه گر تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران باشند .

سید جمال الدین اسد آبادی ( 1217 – 1275 ه . خ ) . مقالات

میرزا رضا کرمانی ( 1226 – 1275 ه . خ )

میرزا ملکم خان ( 1212 ه . خ – 1287 ه . خ )

عبدالرحیم طالبوف ( 1213 – 1289 ه . خ ) مسائل الحیات ؟ و...

محمد صادق ( ادیب الممالک ) فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

ناظم الاسلام کرمانی ( 1240 – 1298 ه . خ ) تاریخ بیداری ایرانیان

بی بی خانم استرابادی ( 1274 ه . ق – 1300 ه . خ )

*

« در سال ۱۳۰۹ (قمری) کتابی به قلم شخص ناشناسی به نام تادیب زنان نوشته و منتشر شد. هر فصل این رساله به نحوه اصلاح رفتار و کردار ناپسندی می‌پردازد که نویسنده منتسب به زنان می‌داند: فصل اول دربارهٔ «سلوک زن»، فصل دوم «حفظ زبان»، فصل سوم «گله‌گزاری»، فصل چهارم «قهر کردن»، فصل پنجم «طرز راه رفتن»، فصل ششم «آداب غذا خوردن»، فصل هفتم «پاکیزه نگه داشتن بدن و استعمال بعضی از عطریات»، فصل هشتم «طرز لباس پوشیدن»، فصل نهم «آداب خوابیدن» و فصل دهم دربارهٔ «آداب صبح برخاستن از خواب» است. چند سال بعد بی‌بی‌خانم استرآبادی در سال ۱۳۱۳ (قمری) اندکی قبل از ترور ناصرالدین شاه کتابی به نام معایب الرجال نوشت که ردیه‌ای بر آن بود. بی‌بی‌خانم در این کتاب ضمن برشمردن معایب مردان سعی کرده‌است راه و رسم درست زناشویی را توضیح دهد. او در این رساله علاوه بر آن که پاسخی جداگانه به هر ده فصل کتاب تأدیب‌النسا می‌دهد چهار فصل را نیز به معایبی که در مردان می‌بیند نسبت می‌دهد. این چهار فصل عبارت اند از: «اطوار شراب‌خوار»، «کردار اهل قمار»، «در تفصیل چرس و بنگ و واپور و اسرار» و «شرح گفتگو در اوضاع عبائره و اقرات اجامره و الواط». او در این کتاب مردان را دعوت می‌کند که «دست ار تأدیب کردن نسوان بردارند و در پی تأدیب و تربیت خود برآیند». در بخش آخر بی‌بی خانم به شرح داستان زندگی خود و داستان بی‌وفایی شوهرش می‌پردازد..... » 

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

پنجشنبه 19 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (1) . پس از اسلام تا دوره پهلوی

مردم شناسی معمولا" مبتنی بر مردمنگاری است ؛ و مردمنگاری چیزی نیست مگر توصیف که پایه و مایه ادبیاتی چون شعر و بخصوص نثر را نیز تشکیل می دهد ؛ با این تفاوت که توصیف در ادبیات تقریبا همیشه ، یا غالبا" ،  احساسی ، ذهنی و تخیٌلی است حال آنکه مردمنگاری ، عینی و وصف واقعیات ، و آنهم به صورتی روشمند و بسیار دقیق یا لا اقل دقیق است .

برخی حتی اصل مردم شناسی را توصیف دقیق و همه جانبه ی زندگی از لحاظی متفاوت یک مردم از سایر مردمان نقل کرده اند .

بنابر این تمام آثار باصطلاح ادبی طول تاریخ ایران پس از اسلام ، اعم از شعر یا نثر اگر چه به روش مردم شناسی حاصل نشده اند می توانند کم و بیش منابعی از مردم شناسی ایران بزرگ باشند . کتابها و مقالات تاریخی ، جغرافیای انسانی ، سفر نامه ، خاطرات ، و ... از نوشته های صرفا" ادبی هم بیشتر به مردم شناسی نزدیک اند و میتوانند مدد کار پژوهشگران مردم شناسی باشند .

منابع انسان شناسی و مردم شناسی ایران بزرگ در دوران اسلامی تا دوره پهلوی ؛

از جمله در برخی از آثار :

مثنوی - شاهنامه سرائی های ابوشکور بلخی ، دقیقی توسی ، حکیم ابو القاسم فردوسی که معمولا" داستانهائی از ادبیات شفاهی زمان یا حتی مکتوب را به شعر در آورده اند .

محمدبن جریر طبری که کتاب تاریخ وی نیز میتواند بیشتر از افسانه های عامیانه نشآت گرفته باشد .

ابو منصور موفق هروی . کتاب الابنیه عن حقایق الادویه ( داروشناسی )

ابن فقیه همدانی . اخبار البلدان ( جغرافیا )

ابو یوسف بیشاوری . حدود العالم والمشرق الی المغرب ( نخستین کتاب جغرافیا به فارسی )

قابوس وشمگیر . برخی آثار

ابو علی مسکویه با کتابهای آداب العرب والفرس ( اخلاق ) ، و تجارب الامم ( تاریخ )

ابن سینا . برخی آثار

ابوریحان بیرونی . قانون مسعودی ( دانشنامه ) ، الآثار الباقیه ( تاریخ و جغرافیا ) ، التفهیم لاوایل صناعت التنجیم ( نجوم ) ، الصیدنه فی الطب ( داروهای گیاهی ) ، و بخصوص : تحقیق مال الهند ( آداب و عادات و رسوم هندوان ) .

ابو منصور ثعالبی .الامثال ، یتیمت الدهر ، و...

عبدالحمن صوفی . الصور السمائیه

علی بن عباس مجوسی . کامل الصناعه

عمر خیام نیشابوری . نوروز نامه و...

ناصر خسرو قبادیانی . زاد المسافرین

نظامی عروضی

سعدی شیرازی ، گلستان ، و...

خواجه نصیر الدین طوسی

ابوالفتح شهرستانی . الملل والنحل

ابوالفضل میدانی . السامی فی الاسامی

مولوی رومی

زکریای قزوینی . عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات . آثار البلاد و اخبار البلاد

محمد عوفی . جوامع الحکایات و لوامع الروایات

شیخ محمود شبستری

امیر خسرو دهلوی

عبید زاکانی

بسحق اطعمه

حافظ شیرازی

عبدالرحمن جامی

خواجه رشید الدین فضل الله . جامع التواریخ ، الاحیاء والآثار در کشاورزی و آبیاری . لطایف الحقایق و...

حمد الله مستوفی . نزهت القلوب در جغرافیا ، و...

ابو نصر فراهی . نصاب الصبیان ، و...

بابا افضل کاشانی

محمد مفید بافقی . تاریخ جامع مفیدی

کمال الدین وحشی بافقی یزدی . خلد برین ، و...

نظام الدین محمود قاری یزدی . دیوان البسه

محتشم کاشانی مرثیه ها

صائب تبریزی

شیخ بهائی . کشکول . نان و حلوا . شیر و شکر . مفتاح الفلاح . التحضیر

محمد تقی مجلسی . حلیه المتقین ؟

محمد باقر مجلسی . حق الیقین . زاد المعاد . حلیه المتقین ( با توجٌه به عدم اختلاط عقاید مذهبی با عقاید عامٌه ؛ و ادغام آنها )

ملٌا محسن فیض کاشانی

ابن بزاز . تاریخ صفوت الصفا . کشف القلوب .

آقا جمال خوانساری . عقاید النساء یا کلثوم ننه

شریعتمدار تبریزی . مرآت البلهاء

( بدیهی است که در خصوص منابع این دوره استفاده از اساتید فن در تشخیص آنچه که از احادیث صحیح الروایه آمده است با آنچه که مؤلف خود از اعتقادات مردمی برگرفته است یا درهر حال مورد قبول عموم واقع شده مرسوم گردیده است ؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد )

ابو الحسن گلستانه . مجمل التواریخ

میرزا مهدیخان ؛ و محمد کاظم ؛ و... کتابهای تاریخ عصر افشاریان

جامع جعفری

سفرنامه های مصادف با عصر افشاریان

کتابهای تاریخ عصر زندیان

سفرنامه های مصادف با عصر زندیان

نامه ها ، و اسناد رسمی چون قباله های ازدواج

سید ابو القاسم قائم مقام فراهانی ( 1158 – 1214 ه . ق ) در کتاب منشآت و...

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 1175 – 1239 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه

عبدالوهاب طراز ( 1224 – 1261 ه . ق ) کتابچه موقوفات یزد

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه و سفارتنامه خوارزم ، فرهنگ انجمن آرای ناصری

میرزا آقا خان کرمانی ( 1232 ه . ق – 1275 ه . ق )

محمد تقی سپهر کاشانی ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ

حسن طبیب فسائی ( 1237 – 1316 0 . ق ) . فارسنامه

زین العابدین مراغه ای ( 1255 – 1328 ه . ق ) . سیاحتنامه ابراهیم بیک

محمد حسن خان مقدم مراغه ای ( 1222 – 1275 ه . خ ) . روزنامه خاطرات ، مرآت البلدان ، جغرافیای طالقان ، منتظم ناصری ، و چند کتاب دیگر ...

علیقلی میرزا . نامه دانشوران ؟ . ( 1198 – 1259 ه . ق )

میرزا ملکم خان ( 1212 ه . خ – 1287 ه . خ )

سید جمال الدین اسد آبادی ( 1217 – 1275 ه . خ ) . مقالات

میرزا رضا کرمانی ( 1226 – 1275 ه . خ )

عبدالرحیم طالبوف ( 1213 – 1289 ه . خ ) مسائل الحیات ؟ و...

محمد صادق ( ادیب الممالک ) فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

میرزاده عشقی ( 1273 – 1303 ه . خ )

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ )

ادوارد براون. تاریخ ؛ و...

ابو القاسم عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ )

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( 287 ق – 1313 خ ) مدیر نشریه نسیم شمال

میرزا محمود غنی زاده سلماسی ( 1296 ه . ق – 1313 ه . خ ) ایرانیان مستعرب . تاریخ آذربایجان حاج میرزا یحیی دولت آبادی ( 1241 – 1318 ه . خ ) . آئین در ایران . ارمغان یحیی ، حیات یحیی ، شجره طیٌبه . و...

سید محمد رضوی ( متوفی 1317 ) خاطرات نوٌاب وکیل

احمد طاهری . تاریخ یزد (1317 )

عبد الحسین فرمانفرمائیان ( 1231 – 1318 ه . خ )

میرزا محمد علی محلاتی ( حاج سیٌاح ) ( 1252 ق – 1315 ه . خ )

میرزا محمد فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه . خ ) مدیر نشریه طوفان

 

دکتر غلامحسین صدیقی در آستانه بازنشستگی و اوایل باز نشستگی خود بیش از همه شاید با دکتر محمود روح الامینی و دکتر خسرو خسروی و.... همنشینی می کرد ...

نویسنده حاضر که در آن ایٌام اکثرا" در گروه جدید التاسیس انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران مستقر بود این فرصت را غنیمت می دید که از گفتگوهای این سه استاد در مردم شناسی بهره مند شود و غالبا" لذٌت ببرد ...

مباحث ، بخصوص بین صدیقی و روح الامینی به سرعت به اینجا رسید که برای شناخت مردم ایران ، و بنابر این مردم شناسی ایران ، میبایست از بررسی معتقدات ، آداب و عادات و آداب و رسوم و سنن ایرانیان که در نوشه ها و شعر های چند و چندین قرن متجلٌی شده است استفاده کرد و از اینجا بود که درس « اجتماعیات در ادبیات فارسی » را با تدریس دکتر صدیقی پایه نهادند

نظرات() 

محبوب‌ترین اسامی دختران و پسران در 10 سال اخیر کدامند؟

چهارشنبه 18 بهمن 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

در 10 سال گذشته اسامی مختلفی به صورت مقطعی مورد استقبال والدین قرار گرفت اما در این مدت برخی اسامی همیشه محبوب بوده اند.

محبوب‌ترین اسامی دختران و پسران در 10 سال اخیر کدامند؟به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نام هر شخص هویتی برای او است تا شناسایی و تشخیص او از دیگران ساده‌تر باشد. علاوه بر این نام اشخاص می‌تواند بر روحیه و شخصیت‌ فرد تأثیر گذارد چراکه تمام عمر او را با این نام خطاب می‌کنند و فرد به نوعی خود را مصداق واقعی آن نام می‌داند.

 پیامبر اکرم (ص) هم مؤمنان را به نامگذاری‌ نیکوی فرزندانشان سفارش کرده‌اند و فرموده‌اند: نخستین چیزی که هر کس از شما به فرزندش پیشکش‌ می‌کند نام نیکو است.

 امام محمد باقر (ع) نیز در این باره‌ می‌فرمایند:«راست‌ترین نام‌ها، نامی است که گویای عبودیت و بندگی باشد،بهترین نام ها، نام های پیامبران است»

 انتخاب نام نیکو برای فرزندان اهمیت زیادی دارد، نام اشخاص جامعه می‌تواند معرف فرهنگ ملی و ارزش‌های اخلاقی آن جامعه باشد همچنین انتخاب نام‌های شخصیت‌های دینی برای فرزندان علاوه بر اینکه معرف دین و آیین افراد است می‌تواند نشانه علاقه به حقایق دین در افراد باشد.

 انتخاب نام‌های بزرگان برای افراد باعث می‌شود تا در گذر زمان فرد به علت رابطه‌ عاطفی برقرار شده با نامش و احساس وقار و بزرگی که از این نام دارد، سعی کند تا رفتار و گفتار خود را شبیه آن فرد کند. 

 از آنجایی که نام‌ها غالباً با انگیزه، عشق و علاقه برای آن فرد انتخاب می شود و با توجه به اینکه در ایران اسلامی مردم علاقه خاصی به ائمه معصومین دارند نام فرزندان خود را از نام ائمه برمی‌گزینند.

 در آمار ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال مشاهده می‌شود که در 10 سال اخیر فاطمه همواره رتبه اول در فراوانی نام‌های برگزیده شده برای دختران را داشته است همچنین امیرعلی نیز  دارای بیشترین فراوانی در نام‌های برگزیده شده برای پسران در سال‌های اخیر بوده است.

 فاطمه‌، زهرا، نازنین‌ زهرا، یسنا‌، زینب، ریحانه، فاطمه‌زهرا، باران، رها، ثنا، مریم‌، سارینا، اسرا، رقیه، نرگس‌، آوا، النا، بهار، ستایش، عسل، سارا، الینا، مهدیس، آیدا، سوگند، ملیکا، نازنین، معصومه، آتنا و اسما، در لیست‌ فراوان‌ترین نام‌های برگزیده‌ برای دختران طبق آمار در 10 سال‌ اخیر بوده است.

 همچنین فراوان‌ترین نام‌های‌ برگزیده شده برای پسران در این 10 سال امیرحسین، امیرعلی، ابوالفضل، علیرضا، مهدی، علی، محمدرضا‌، حسین‌، رضا، محمدمهدی، امیررضا، امیرمحمد، محمدامین‌، عرفان، سجاد، محمدجواد، نیما، حمیدرضا‌، سینا‌، امید، دانیال، امیرمهدی‌، متین، امیر، مصطفی، هادی، احسان، امین، مبین، پارسا، علی‌اصغر، ایلیا، شایان، آرمین، آرش، امیرعباس و یوسف بود.

لازم به ذکر است؛ از سال 90 به بعد فراوانی انتخاب نام‌های ایرانی برای پسران از جمله آرین، آریا، آرتین، آراد، سامیار، پرهام، سهیل  و کیان بیشتر شده است.

 انتهای پیام/

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic