Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

یا حجت بن الحسن (عج)

دوشنبه 6 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (6)

یکشنبه 5 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (6)

نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط ( منابع ) مردم شناسی در ایران

پس از قیام ملٌی  که سیاست زدائی به مطبوعات کشیده شد حتی برخی از مطبوعات روزانه متوجٌه جانشین ساختن « مطالب جذٌاب » به منظور جلب خواننده شدند که از آنجمله بودند :

-      تاریخ اماکن ، باستانشناسی و هنرهای سنٌتی

-      گویش ها و امثال و حکم

-      سفرنامه ها و گزارش هائی حتی الامکان جامع از محل ها که به مونو گرافی مشهور شدند

صرفنظر از آنچه که در روزنامه ها و مجلٌه های آن زمان آمده است نخستین کتابهای مونوگرافی از جلال آل احمد ، احمد اقتداری و ع . صفائی است .

در این نیمه نخست دهه 1340 سازمان اداری کشور ( دولت ) نیز بیشتر متوجٌه فرهنگ و بخصوص فرهنگ عامٌه شد و به تدریج مطالعات دولتی فرهنگ عامه نیز شکل می گرفت .

از جمله کتابهای مرتبط در 1331-1335 :

کوهی کرمانی . پانزده افسانه روستائی . 1333 .

دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی . بنیاد نمایش در ایران . 1333 .

سید جلال آل احمد 

جلال ال احمد . اورازان . 1333 .

منوچهر ستوده

منوچهر ستوده . فرهنگ گیلکی . 1333 .

عبدالعلی کارنگ . تاتی و هرزنی . 1333 .

عبد العلی کارنگ . خلخالی . یک لهجه از آذری . 1334 .

علی اصغر مجتهدی . امثال و حکم در لهجه محلی آذربایجان . 1334 .

یهودا بروخیم . ضرب المثل های فارسی و انگلیسی . 1334 .

 احمد اقتداری

احمد اقتداری . لارستان کهن . 1334

احمد اقتداری . فرهنگ لارستانی . 1334 .

دکتر علاء الدین پازارگادی .یک بحث جدی در باره خنده و شوخی . 1334 .

محمد تقی دامغانی . احوال شخصیه زردشتیان ایران . 1334 .

هانری رنه دالمانی . سفر نامه از خراسان تا بختیاری . 1335 .

اداره کل هنرهای زیبای کشور . اهنگ های محلی مناطق جنوب ایران . 1335

ع . صفائی . دماوند . 1335 .

دکتر صادق کیا . گویش آشتیان . 335 .

سوش سروشیان . فرهنگ بهدینان . 1335 .

احمد کسروی . تاریخچه چپق و غلیان . 1335 .

شاردن . سیاحتنامه شاردن . 1335. 7 جلد .

ادوارد برون . تاریخ ادبی ایران . 1335 .

دکتر رضا زاده شفق . ایران از نظر خاورشناسان . 1335 .

سعید نفیسی . تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر . 1335 .

نظرات() 

نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط ( منابع ) مردم شناسی در ایران

شنبه 4 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (5)


نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط 

( منابع ) مردم شناسی در ایران

 

در دهه 1330 شاهد بنیانگذاری مراکزی در اصولا" در فولکلور یا فرهنگ عامه شدیم که شاید نخستین آن برنامه ی « قصٌه ظهر جمعه » از فضل الله صبحی مهتدی بود (1) که به تدریج تبدیل به « مرکز فرهنگ مردم » در سازمان رادیو تلویزیون از سوی طرفداران صادق هدایت و همسر شاه معدوم گردید ؛ و بخصوص « اداره کلٌ فرهنگ عامٌه » در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان با همکاری تحصیلکردگان رشته های همجوار مردم شناسی ، باستانشناسی و ادبیات چون دکتر صادق کیا ؛ و در اینجا تحت حمایت غیر مستقیم یکی از خواهران شاه و همسر وزیر وقت فرهنگ و هنر .

یحیی ذکاء . گویش کرینگان . 1323 ؟.

اداره موسیقی . ترانه های ساحل مازندران . 1323 .

لطف الله مبشری . آهنگهای محلٌی . 1323 . و 1338 .

اوژن فلاندن . سفر نامه اوژن فلاندن به ایران . 1324 .

احمد افشار شیرازی و ده نویسنده دیگر . جشن سده . 1324 .

محمد بهمن بهمن بیگی . عرف و عادت در عشایر فارس . 1324 .

صبحی فضل الله مهتدی

صبحی فضل الله مهتدی . افسانه های بوعلی سینا.

دکتر فووریه . سه سال در دربار ایران . 1326 .

صبحی فضل الله مهتدی . افسانه ها . 1338 ؟ .

صبحی فضل الله مهتدی . افسانه ها . جلد دوٌم . 1325

محمد کیوان پور مکری . نامهای پرندگان در لهجه های کردی . 1326 .

امیر قلی امینی

امیر قلی امینی . فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان فارسی

امیر قلی امینی . سی افسانه از افسانه های محلی اصفهان

فروغ نیا . طباخی گیلان

مهدی بهرامی . صنایع ایران . 1327 .

روبیک گریگوریان . ترانه های روستائی ایران . 1327 .

ناصر محسنی . جغرافیای طبیعی ، اقتصادی ، تاریخی و سیاسی کردستان . 1327 .

حسینعلی ممتحن . تحقیق در احوال و مذاهب و رسوم صابیان عراق و خوزستان . 337 .

دکتر محمد مکری . گورانی یا ترانه های کردی . 1329

محمود دانشور . دیدنیها و شنیدنیهای ایران . 1329 .

احمد علی کهزاد . افغانستان و ایران . 1330 .

یوسف رحمتی . فرهنگ عامیانه . 1330 .

دکتر صادق کیا

دکتر صادق کیا . واژه نامه گرگانی . 1330 .

(1)   نویسنده حاضر از پانزده سالگی با آن  برنامه همکاریی باصطلاح افتخاری داشت .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (4) نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط ( منابع ) مردم شناسی در ایران

چهارشنبه 1 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

تاریخ مردم شناسی در ایران (4)


نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط 


( منابع ) مردم شناسی در ایران


در بررسی نوشته های مردمشناختی فارسی در دهه های 1310 و 1320 باید توجٌه داشت که :

-      مدرنیسم سبب حضور تحصیلکردگان غربی در صحنه و طبیعتا" استفاده ی آنان از روشهای غربی شده بود

-      ناسیونالیسم حاکم بر توجٌه نویسندگان به « سرزمین » ایران افزوده بود که نگارش آن بیشتر در حوزه جغرافیا ، به ویژه جغرافیای انسانی صورت می گرفت ، و شباهت جغرافیای انسانی و مردم شناسی به حدٌی است که در رده بندی کتابخانه ای این دو در جوار یکدیگر قرار می گیرند .

-      با این وجود مردم توصیف شده در آثار  براون ، سایکس ، کیهان و ... اکثرا" همان مردم با خصوصیات زمان حکومت قاجاریان هستند .

ادوووجود آثار امثال براون و ژنرال سایکس که با نگاه بیرونی به بررسی پرداخته اند کاملا" یک غنیمت است

-      اقبال پژوهشگران بیشتر به جغرافیا ، و ادبیات شفاهی چون گویش ها ، و موسیقی بوده است

از آنجمله اند :

مسعود کیهان . جغرافیای مفصل ایران . 1311 .

بدر الملوک بامداد . طباخی . 1312

کوهی کرمانی . چهارده افسانه از افسانه های روستائی ایران . 1314 .

عباس شوقی . دشت گرگان . 1314

ادوارد براون . یک سال در میان ایرانیان

سایکس . هشت سال در ایران . 1315 .

تقی بهرامی . فرهنگ روستائی  یا دائره المعارف فلاحتی . 1316 .

صادق کیا . واژه نامه طبری . 1316 .

بهمن کریمی . جغرافیای مفصل تاریخی غرب ایران . 1316 .

دکتر ج کریستی ویلسن . تاریخ صنایع ایران . 1317 .

م . مقدم . گویشهای وفس و آشتیان و تفرش . 1318 .

دکتر بر افروخته . تاریخ سواری و سوارکاری در ایران . 1320 .

حاج میرزا محمد حسین قریب . ساز و آهنگ باستان ، یا تاریخ موسیقی . 1320 .

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات