Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

زاد روز دكتر محمود روح الامینی ؛ پدر مردم شناسی ایران - 2

چهارشنبه 6 مهر 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، زبان.ادبیات.آموزش، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، جشن ها.نوروز.و...، 

ruholamini

پدر مردم شناسی ایران

نزد دكتر روح الامینی ذوب بودن در مردم به معنی از مردم بودن بود . با ازمردم بودن می توانستی ساده و بی پیرایه بر مردم وارد شوی و به مطالعه بپردازی .

در این مورد وی برخلاف مردم شناسانی كه معتقد بودند چون آداب و رسوم یك مردم نزد یك مطالعه گر بیگانه بیشتر به چشم می آید بهتر است كه مردم شناس در اجتماعات غیر خودی به مطالعه و تحقیق بپردازد معتقد بود كه اگر ما خودمان را بهتر از دوست و به خصوص دشمنمان می شناسیم پس مردم خود را نیز بهتر از مردمی دیگر می شناسیم و در مطالعه مردم خود اولویٌت می یابیم .

در این شناخت ، وی به هیچ فرض و فرضیٌه ای معتقد نبود ! گاه به ذهنم می رسید كه هیچ یك از نظریٌه ها و روشهای مردم شناسی جهانی را قبول نداشت . ظاهرا" با آنان مخالفتی نمی كرد ؛ امٌا در عمل و موقع مطالعه انگار كه تمام آنان ( مگر استثنا آتی چون مشاهده ی مشاركتی ) را از ذهن خود پاك می كرد : شروع از صفر . هر مطالعه ای از او قبل از هر چیز یك توصیف ساده از ما وقع و در واقع مطالعه ای اكتشافی بود .

معتقد بود كه اگر اصل مردم شناسی بر مطالعه مردمان متفاوت است ، و اگر مردم ما با مردمانی دیگر تفاوت دارند پس روش مطالعه متناسب با آنان هم با روش مطالعه سایر مردمان متفاوت است و باید كشف شود : روش مردم شناسی ایرانی .

« اولویت مردمشناس در شناخت جامعه خود » سبب شده بود كه برای حدود هزار صفحه از مردمنگاریهای بین 1345 تا 1350 من ارزش قائل شود ؛ به خصوص كه آشنائی ها و دلبستگی هائی نسبت به مردم یزد داشت و گاه مشابهت بین مردم زادگاه خود ، كوهبنان ، با مردم یزدرا بش از همین مشابهت ها با مردم كرمان می

شمرد (1) .

« اولویت شمٌ و هنر مردم شناسی بر روشهای غربی و به اصطلاح علمی مردم شناسی » موضوع دیگری بود كه سبب شده بود مرا در همكاری بر چند نفر كه تحصیلاتی مردمشناسی در دوره های تحصیلی فوق لیسانس و حتی دكتری خود داشتند ترجیح دهد ؛ و در این مورد كاملا" حق داشت ؛ چرا كه تحصیلكردگان مردم شناسی در غرب غالبا" در پی این هستند كه از نظریٌه ها و روشهای مردم شناسی غربی قالبی فراهم ساخته مردم خود را در آن قالب مطالعه كنند كه این موضوع طبیعتا" چیزی جز دفورمه نشان دادن یك مردم نیست : خلاف تحقیق و حتی خیانت به حقیقت .

 مطالعه از مجرٌد به مركب ، از جزه به كل و از مادٌی ترین به معنوی ترین پدیده ها از اوٌلین سرمشق های وی به من بود .

(1) وی به دلیل خصلت های اجتماعگرائی و درویشی خود در دوران جوانی به یزد رفته ضمن دوستی با سیٌدعزیزالله نقیب زاده مدٌتی قابل توجٌه در منزل سیٌد مهدی نقیب زاده میهمان شده بود و شناختی قابل توجٌه از مردم یزد حوالی سال 1330 بدست آورده بود .  

نظرات() 

زاد روز دكتر محمود روح الامینی ؛ پدر مردم شناسی ایران - 1

سه شنبه 5 مهر 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:كلٌیات.سایت.نویسنده، زبان.ادبیات.آموزش، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، جشن ها.نوروز.و...، 

ruholamini

زاد روز دكتر محمود روح الامینی

امروز صبح ، پنجم مهر ، كه زاد روز دكتر محمود روح الامینی ، پدر مردم شناسی ایران بود از فرط كمردرد نتوانستم مطلبم را تایپ كنم . عجیب است ؛ موقعی كه وی ، در اسفندماه گذشته فوت كرد هم دچار آنفلو آنزائی بسیار شدید بودم و نمی توانستم حتی از رختخوابم بیرون بیایم . این است كه وقتی خانمش ، خانم دكتر پروین مقدم، تلفن زد كه محمود فوت كرد چیزی جز اشك سرازیر شده در جوابش نداشتم ؛ و نتوانستم در مراسم تشییعش شركت كنم ؛ و گمان هم نمی كنم كه چندان چیزی را از دست داده باشم . چرا ؟!

چون محمود به مراسم سوگواری اعتقادی نداشت ؛ از مراسم فوت استقبال نمی كرد .در مردمشناسی ها و مردمنگاریهایش جشن ها را اصل قرار می داد و در قبال دوستانش : تولد آنان را ...

شاید لااقل بیست مرتبه وقتی برای مصاحبه با وی درباره سوگواری ها می رفتند آدرس و شماره تلفن من آخوند زاده ... را داده باشد با این تذكٌر كه : « من فقط جشن ها را مطالعه می كنم . .. » بروید به سراغ آیت اللهی كه سوگواریها را هم مطالعه می كند!! . خدا رحمتش كند كه در اینخصوص هم مثبت و خوش سلیقه بود !

امروز می خواهم فقط اشاره ای به تولٌد خودش در زندگی مردمشناسی خودم داشته باشم ؛ در سال 1347 كه استاد مردم شناسی دانشگاه تهران شد .

می خواهم امروز حقیقتی را فاش كنم . چهار چیز سبب شد كه در آن سالها ، بین آنهمه تحصیلكرده ی دارای دكترا و فوق لیسانس ، مرا به عنوان دستیار اوٌل پژوهشی خود انتخاب كند :

اوٌل ، سفارش دكتر غلامحسین صدیقی كه قبل از وی نوشته های مرا خوانده بود و مرا دارای استعداد مردم شناسی و شمٌ مدیریت تحقیق معرفی كرده بود ؛ و از این رو دكتر روح الامینی حاضر به مصاحبه استخدامی با من شد : فقط دو – سه دقیقه !

دوٌم ، علاقه من به مردمنگاری و به خصوص تهیٌه كتاب « رمضان در یزد » كه آن را خوانده بود و پسندیده بود (1)

سوٌم ، تفاهمی كه بر سر امور و مسائل مردمشناسی داشتیم .

چهارم ، تفاهم با مردم در زمان مطالعه بر روی ایشان ، می گفت اگر مردم را نفهمی نمی توانی آنان را توصیف كنی ؛ چه رسد به آن كه تحلیل كنی !

تفاهم با مردم به چه می رسید ؟ :

شمٌ مردم شناسی

هنر مردم شناسی

ذوب بودن در مردمی كه می خواهیم آنان را بشناسیم تا بشناسانیم .

(1) این كتاب در مركز فرهنگ مردم سازمان رادیو تلویزیون ملٌی ایران در سال 1356 به سرقت رفته است .

نظرات() 

این قدر نشناخته : آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی - 25

شنبه 5 شهریور 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تاریخ.دین.روحانیت، تاریخ . دولتمردان و سیاستمداران، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، 

حكٌام وابسته ، مستبد و فاسد قاجاری

از هر روحانی ئی بیم نداشتند

شاید بسیاری از دانشمندان دنیای غرب و غیر از آن به اقتدار روحانیٌت معتقد نباشند . امٌا آنان رسما" یا در عمل مردم شناس نیستند و شرایط زمان و مكان ، و به خصوص هر مكان و هر مردم را درك نكرده اند یا درست نشناخته اند .

در ایران قرن سیزدهم شمسی ، تقریبا" برابر با قرن نوزدهم میلادی ، اگر ضعف و نا پاكی و بنا بر این عدم مشروعیٌت سلاطین و حكٌام قاجاری نبود هرگزمدیریٌت واقعی شهرها به دست روحانیان نمی افتاد كه ما در اینجا از ضعف و اقتدار و تمركز و عدم تمركز روحانیت ، فی المثل ، در یزد بحثی داشته باشیم .

حكومت ایران از جنس حكومت متمركز و اقتدار گرا بوده حاكم هر منطقه و هر شهر بزرگ نیز حاكمی مقتدر و مستبد بود .؛ و اگر در مقابل چنین حاكمی ، مثلا" ظل السلطان ، روحانی مقتدری چون آقا نجفی وجود می داشت به دلیل ترس حاكم از روحانیی كه در مقام مرجع مذهبی یا به اصطلاح مجتهد شهر بود (1) از بار استبداد ، و بنابر این از بار استعمار كاسته می شد .

اگر مجتهد ، مرجع ام ، یا هر عنوان دیگری كه فرض كنیم ، در امور حكومتی دخالت می كرد ، نه فقط و همیشه به این دلیل بود كه حكومت جامعه اسلامی را حقٌ رهبری اسلامی میدانست ، بلكه در عمل و در مقابل هر مورد « به دلیل فساد و نادرستی رایج در آن بود » …

به نظر یكی از مردم شناسان فرانسوی بنام دو گوبینو، كه در آن زمان در ایران بود : « نفوذ علمای روحانی و تجٌار و كسبه همواره عملیٌات شاه و حكٌام را تعدیل می كند و به عبارت دیگر همان وظیفه را كه پارلمان در كشورهای مشروطه انجام می دهد ، همان وظیفه را علمای روحانی و بازرگانان و اصناف در ایران انجام می دهند (2).

شیوه مردمی چنین حكومتی هم در یزد ، وجود مرجعی مقتدر ( چون ملٌا اسماعیل عقدائی – حاج میرزا علیرضا شریف یزدی – حاج میرزا علی ترك – و… آقا سیٌد یحیی موسوی یزدی ) ، مدارس علمیٌه ( با مدرس های بزرگ ) و مجالس روضه خوانی ( با سخنرانان بزرگی چون میرزا سلیمان طباطبائی – میرزا محمد جعفر شریف – مدرس لب خندقی – آقا سیٌد یحیی احمد آبادی – و… ) كه در آن ها بنا به نوشته ی آن . لمبتون ، مورخ ، جامعه شناس و مردم شناس انگلیسی كه سالها در ایران زندگی و تحقیق كرده است سخنرانان مذهبی « از منابر مساجد ، مردم را به پذیرش نوسازی برای مهار استبداد و ممانعت از تجاوز خارجی ترغیب می كردند (3) .

بنابر این مردم ایران ، به خصوص مردم شهر یزد همیشه در صحنه بودند ، و توسط مراجع و وعاظ شهر رهبری می شدند ؛ و باز به نوشته ی آن . لمبتون « گرچه بر سر رهبری علما در نهضت های مردمی بحثی وجود نداشت ، امٌا خود علما به هیچ وجه یكپارچه نبودند » (4) و شاید این عدم یكپارچگی یا به عبارت دیگر تفرقه در شهر یزد در سه دهه 1265 تا 1285هجری قمری تقریبا" برابر با دوره 1850 تا 1880 میلادی ، و قبل از آغاز مرجعیٌت آیت الله العظمی آقا سیٌد یحیی موسوی یزدی در سال 1296 ، بیش از هردوره و هرشهر دیگری وجود داشت :

گروهی از روحانیان همچنان از شیخیٌه بودند ، گروهی قابل توجٌه بابی شده بودند ، گروهی مجیز خوان بی چون و چرای حكٌام و حتی نوابان و سایر نوكران حكومت قاجاری بودند ؛ تا شاید با گرفتن القابی مثل صدر العلماء و سلطان العلماء و … به نان و نوائی برسند ؛ گروهی چون مدرس های بزرگ با انعطافی چشمگیر در ارتباطی مسالمت آمیز و واسطه گرانه با حكٌام جبٌار قاجار قرار میگرفتند و مجموعا" به ایفای نقشی مثبت می پرداختند ؛ گروهی عارف پیشه و بی اعتناء به مال و منصب ، مثل حاج ملٌا جواد شیخدادی و حاج علی اكبر مصلٌائی ، در كسوت سنٌتی روحانیٌت و معنویٌت ، به عنوان تقیه یا هر چیز دیگر مز اموری صرفا" سیاسی و حكومتی كناره می گرفتند ؛ و نهایتا" گروهی چون آیت الله العظمی آقا سیٌد محمد كاظم طباطبائی یزدی ، آیت الله العظمی آقا سیٌد یحیی موسوی یزدی ، آیت الله جلیل القدر آقا سیٌد عبدالحیٌ طباطبائی ، و… با حكومتی وابسته ، مستبد و بی كفایت و فاسد چون حكومت قاجاریان كه حتی با گماشتن پیاپی حكٌام بابی بر شهر دارالعباده یزد و حتی یك راهزن مشهور به عنوان حاكم یزد دریغ نمی كردند ، آشتی ناپذیر می نمودند ؛ بزرگان حقیقتا" مؤمن و واقعا" وطندوستی كه اكثرا" در حكومت های قاجاری و پهلوی كه تاریخنویسی و اصلا" « قلم » به دست نوكران استبداد و استعمار بوده است یا به كلٌی ازقلم افتاده اند یا حتی توسط نوكرانی از استعمار كه قلبا" بابی نیز شمرده شده اند ، چون ادوارد براون ، مورد شماتت (5) هم قرار گرفته اند …

(1) كنت دو گوبینو . ص 50 . زیباكلام . ص 131 . (2) كنت دو گوبینو . ص 43 (3) آن . لمبتون . ص 381 . (4) آن . لمبتون . ص 384 . (5) ادوارد براون . ص 151 .   

نظرات() 

این قدر نشناخته : آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی - 22

سه شنبه 1 شهریور 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تاریخ.دین.روحانیت، تاریخ . دولتمردان و سیاستمداران، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، 

اف

ظل السلطان حاكم یزد و اصفهان و شیراز و.... كه در یزد ابراهیم خلیل را به عنوان مباشر خود حاكم كرده بود ...

مر جعیٌت زمان شروع به پذیرش مسؤولیٌت نزد آقا سیٌد یحیی ، هرگز با مرجعیٌت سالهائی پس از آن قابل قیاس نبوده است ؛ زیرا در فضائی اجتماعی - سیاسی - فرهنگی اتفاق افتاده است كه روحانیت یزد ، شاید بیش از همه به دلیل اختلافات شدید داخلی خود ، در مقابل حكٌام ظالم زمان در موضعی كاملا"دفاعی قرار داشته است ؛ در زمانی كه :

یكی از عمٌال خراسانی حكومت وقت یزد به خود اجازه می داده است كه با اجازه تمام حكٌام شرع و علمای آن شهر ، عالمی محلٌی بنام آقا غلامرضا مروستی را « بی پدر » بخواند ، با قلیان بلوری خود بر سر وی بكوبد و از نوكرانش بخواهد كه وی را به شدید ترین وضع ممكن كتك بزنند .

جوانی از عمٌال حاكم یزد ، ابراهیم خلیل خان تبریزی كه در واقع مباشر ظلٌ السلطان حاكم یزد و به طور كلٌی نیمی از ایران ، بوده است می نویسد : « مشهور است یكی از انبیاء كه گویا حضرت عیسی بودند شیطان را دیدند كه چند بار در جلو انداخته می رود ؛ آن رسول خدا فرمود : شیطان ! این بارها چه چیز است ؟ شیطان عرض كرد : بار اوٌلی رشك و حسد است . پیغمبر خدا فرمود خریدار آنها كیست ؟ شیطان عرضكرد : علماء !!! »

صدر العلماء زمان ، با جمع چنین افرادی همنشین است و به عیٌاشی و شكار و وافور كشی و حتٌی میخوارگی می رود .

و در این میان ، شاید در اثر نشت همان اختلافات و رقابت های مخاصمه آمیز قدیمی بین آباء و اجداد روحانیان ، برای كسی نوشته اند « زعامت دینی و ریاست علمی » یزد را بر عهده گرفت كه مراتب علمی كم و بیش كمرنگی نسبت به زعمای بزرگ شهر داشته است ، چون غالب اخباری ها در كنار آخوند كرباسی دفن شده است ، و… با همه این تفاصیل ، اضافه كرده اند كه « پس از او فرزندش … جانشین وی شد » ؛ كسی كه نه تنها مورد تائید اكثر قریب به اتفاق روحانیان بزرگ آن زمان یزد نبوده است بلكه فقیه بزرگواری چون آیت الله میرزا محمد تقی مهریزی مكررا" بر علیه وی می گوید و می نویسد و به احتمال قریب به یقین بزرگوار واقعا" معتقدی به مكتب اصولی شیعه دوازده امامی چون آیت الله العظمی میرزا محمد تقی شریف اردكانی نهایتا"بر اثر چنین وضعی یزد را رها ساخته از آن شهر به تهران مهاجرت می كند و در آنجا مقیم می گردد .

متقابلا" عالمی بزررگ مخفیانه از اردكان به یزد مهاجرت می كند و در آن شهر به قضاوت می پردازد كه با مخالفت غالب دیگر روحانیان مواجه شده حتی به بهائی بودن متهم و جهت تنبیه یا قضاوت به كرمان اعزام می شود …

مجموعا" یزد دهه 1300 هجری قمری ، دهه ای كه آیت الله العظمی آقا سیٌد یحیی موسوی یزدی به منظور پذیرش مسؤولیتی خطیر وارد آن می شوند ،  فاقد یك سلسله مراتب روحانیٌتی و به خصوص تمركز لازم ، یعنی وجود یك « مرجع عام » گردیده است.

نظرات() 

این قدر نشناخته : آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی - 21

دوشنبه 31 مرداد 1390

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:معماری . هنرها، زبان.ادبیات.آموزش، تاریخ.دین.روحانیت، تاریخ.صاحبمنصبان و سایر، 

علی وار زندگی كردند

علی وار به اسلام و مسلمین خدمت كردند

..... و پس از مرگشان

 علی وار مورد تهاجم منافقین و معاندین مسلمان نما قرار گرفتند ...

و مكرو و مكر الله والله خیر الماكرین

و لعنة الله علی القوم الظالمین والماكرین

شاید زعمای بعدی شهرهای بزرگ ایران هرگز نه تنها دشواری انجام وظیفه زعمای قبلی روحانیٌت ، یعنی آقا سیٌد یحیی و امثال آقا سیٌد یحیی را درك نكرده اند ، بلكه هیچگاه فرصت درك آن را نیز نیابند . در جامعه ای كه مذهب مردم آن تقریبا" یكدست است ، حاكم آن جامعه یا شهر نیز خود به آن دین و مذهب است ، قدرتمندان شهری همگی در خدمت بقاء و ترویج و توسعه ی آن مذهب می كوشند ، و فراتر از همه این كه حكومت مركزی نه تنها پیدا و پنهان در برابر آن مذهب صف آرائی نكرده است بلكه به نام آن و نهایتا" در خدمت به آن است ، رهبری مذهبی در هرسلسله مراتب آن كه باشد بسیار سهل و خوشگوار به نظر می رسد . امٌا اگر به به سالهای 1296 و 1297 ه . ق كه سالهای شروع مرجعیٌت حضرت آیت الله العظمی آقا سیٌد یحیی موسوی یزدی در یزد می شود باز گردیم :

1 – در راس حكومت مركزی ، مردی خود كامه و عیٌاش بنام ناصر الدین شاه قاجار وجود دارد كه پس از دومین سفر عشرتمندانه خود به اروپای غربی ( در همان سال 1296 ه . ق )، بهت زده در برابر تمدن جدید و قدرت غرب ، مجبور به یافتن راه حلٌی است كه اگر به سیٌد جمال الدین اسد آبادی ها نپیوندند به ناچار می بایست یا به میرزا آقا خان نوری ها میدان بدهد ، و یا به امثال میرزا تقی خان امیرنظام و میرزا حسین خان سپهسالار قزوینی كه ، اولی كم تر و دومی بسیار بیشتر ، اساس دین اسلام را مانعی در راه رشد و توسعه كشور می انگارند : لشگر كشی بارز و پنهان صدر اعظم های مملكت در مقابل این و آن روحانیٌت ، و البته توسط حكام و ماءموران شهرها ی بزرگی مثل یزد و اصفهان و مشهد و شیراز و كاشان و كرمان .

2 – حكٌامی كه به شهرهای بزرگ ، و از آنجمله به یزد می فرستند ، از شخص ظلٌالسلطان پسر ارشد شاه گرفته تا میرزا ابراهیم خلیل خان از داماد های وی ، هیچ یك نه توجیه مذهبی دارند و نه جنبه ای مردمی ... بلكه خانزادگانی در ناز و نعمت پرورده هستند خود باخته در برابر غرب و فسانه غرب ، سر سپرده پنهانی نزد عوامل استعمار و استثمار ، با گرایشی به افكار انحرافی و تفرقه افكنانه بین افراد و آحاد جامعه كه تقریبا" تنهاد و تنها به فكر مال و مقام هستند حتی بنام دین و مذهب و اسلام و تشیٌع دوازده امامی در حضور امام (عج) .

3 – این حكٌام در كسب مال ، چه در اخذ مالیات و چه در تصرٌف وقفیٌات ، و... در برابر روحانیان بزرگ قرار می گیرند كه برخی از روحانیان درجاتی پائین تر سعی به مراوده و مدارا با آنان می كنند ؛ برخی به قهر و طرد می نشینند ، و برخی چون آیت الله آقا سیٌد محمٌد باقر نجفی ( آقا نجفی ) اصفهانی با خدم و حشم فراوان به تهیٌه سواره نظام و پیاده نظام و... می پردازند كه صد البتٌه چنین تداركاتی از عهده آیت الله العظمی آقاسیٌد یحیی موسوی یزدی برنمی آید و با خصلت مردم صلح طلب یزد نمی خواند .

4 – تفاوت های اجتماعی – اقتصادی غیر قابل تصوٌر بین مردم طرفدار و مطیع روحانیٌت و حاكم و عمٌال آن : مزد یك كارگر در صورت در یافت كار روزانه ده شاهی یا حتی كم تر از آن است ، و مخارج یك یا دوروز یكی از عمٌال حكومتی ، كه حتٌی به گفته خودش عیٌاش هم نباشد در حدود بیست تومان : هزینه یك عامل حكومتی كه به اصطلاح از گرده رعیٌت متدین و تابع دین و روحانیٌت كشیده می شده است حدود چهار صد – پانصد برابر درآمد یك نفر كارگر یا به اصطلاح آن زمان رعیٌت .

و با چنین شرایطی حتی در حال حاضر هم جایگاه روحانیان بزرگواری كه « علی وار» دین و مذهب جامعه را حفظ كردند و آن را به نهضت تاریخی 1357 سوق دادند كاملا" مشخص است : چه از نظر مظالمی كه علیوار در زمان زندگی و خدمت خود تحمٌل فرموده اند و چه از نظر اهاناتی كه پس از رحلت به ساحت مقدٌس آنان رواداشته شده تاریخ ثابت كرده است كه همیشه و در همه حال در مقابل امامان و امامزادگان و سادات و روحانیٌت ، رجٌالگانی وجود دارند كه بر آنها هستند و به این كوردلی خود تا ابد ادامه می دهند ؛ و چه بسا می افزایند . حتٌی بنام خدمت به دین ریشه مذهب را می كنند و حتی بنام بزرگداشت یك امامزاده به انهدام آثار امامزاده ای دیگر و چه بسا از گرامی فرزندان همان اولین امامزاده می پردازند .

نظرات() 
 • تعداد کل صفحات : 16 
 • ...  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • 9  
 • ...  

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات