Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com 2018-04-23T23:29:47+01:00 text/html 2018-04-11T12:03:13+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) آیین نوروزی در کنار رودخانه «سیحون» تاجیکستان http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1623 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">آیین</span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">‌<span lang="FA" dir="RTL" style="">های بهاری درحوزه تمدنی «نوروز»-9</span></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4"><br></font></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/01/04/13930104000196_PhotoL.jpg" alt=""></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="4"><br></font></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span lang="FA" dir="RTL" style=""><font size="5">آیین نوروزی در کنار رودخانه «سیحون» تاجیکستان</font><span style="font-size: 8pt;"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، «خجند» از جمله شهرهای باستانی و تاریخی ماوراءالنهر است که هم</span><span style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">اکنون در کنار رودخانه سیحون در تاجیکستان کنونی قرار دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این شهر در تاریخ&nbsp; مورد ستایش و تمجید مؤلفان و مورخان قرار گرفته به طوریکه «سمعانی» در توصیف خجند چنین می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">نویسد: «خجندی منسوب است به خجند و آن شهر بزرگ پرنعمتی است برکنار سیحون از بلاد مشرق و گاهی نیز به آن خجنده می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>».<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مردم خجند و نواحی آن از قدیم</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">الایام تاکنون سنت</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها و آداب و رسوم نیاکان خویش را حفظ کرده و در پویایی آن</span>‌<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> همواره تلاش کرده و سعی کرده</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">اند این سنن را در سینه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های خود محفوظ بدارند و آن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها را از باد روزگاران ایمن نگه دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مردمان این حوزه مراسم</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">ها و جشن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های ملی و مذهبی به</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ویژه نوروز را با شور و شوق برگزار می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند به طوریکه این سنت</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها در روح و روان مردم جای گرفته و تمام افراد از یک ساله تا 100 ساله در پویایی آن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها تلاش می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جشن نوروز در بین این مراسم و عید</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">ها جایگاه ویژه و ممتازی دارد با پایان فصل دی و آب شدن برف و دمیدن نخستین سبزه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها و شکوفه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها در دامن کوه و تپه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها «گل بایچیچک» می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">روید که در واقع این گیاه مژده بهار و نوروز را می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">آورد و کودکان و نونهالان این گل را از دامنه کوه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">چینند و به عزیزان خود تقدیم می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">زنان نیز در این ایام در کنار مردان برای تجلیل باشکوه جشن نوروز تلاش می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند و از چند روز قبل گندم را خیس کرده تا سبز شود و از سبزه آن غذای «سمنک» درست می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جالب اینجاست که در آماده کردن این غذای نوروزی بیشتر زنان سخاوتمند و خیر و آنانی که در طول سال در خانواده</span><span style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">هایشان کسی فوت کرده باشد، شرکت می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند زیرا مردم این خطه ادب</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">پرور بر این باورند که اگر در تهیه این غذا اهل خانواده</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های عزادار و غم</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">دیده شرکت نکرده و حضور نیابند، سمنک شیرین نمی</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تهیه این غذا که با شعر خوانی و سرودهای سنتی انجام می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود، به محض آماده شدن که گاهی 3 روز طول می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کشد، نخست از آن برای خانواده</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های عزادار می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">برند و کام آن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها را شیرین می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این درحالی است که تهیه سمنک از اول شب تا صبح ادامه می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">یابد و در این مدت زنان با نوبت آن را با چوب به هم می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">زنند و این اشعار نوروزی توسط زنان خوانده می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سمنک در جوش ما کفچه زنیم</span><span style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دیگران در خواب ما دَفچه زنیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سمنک رمز بهار است</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دلخوشی سالی یک بار است</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سال دیگر یا نصیب</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سمنک در دیگ</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های بزرگ تهیه می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود و همه مردم تلاش می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند از این غذا کام خود را شیرین کنند زیرا بر این باورند که هر کس از این غذا تناول کند کامش تا سال دیگر و تا نوروز دیگر شیرین خواهد ماند و عزا و ناخوشی در منزل آنها را نخواهد زد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در کنار سمنک «کشک» که از گندم تهیه می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود، آماده شده و مردم هر محله سعی می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند با این غذا هم</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">محلی</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها و همشهریان خود را پذیرایی کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این غذای شیرین و خوش طعم در کنار سایر غذا</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های سفره نوروزی-کلچه، برک، شیرینی، قند، حلوا، نبات، شکر، شهد، ... جای می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در ایام، نوروز سفره</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">ها معمولاً 3 تا چهار روز باز هستند و در مهمانخانه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها(در بین تاجیکان آسیای مرکزی مرسوم و معمول است که یکی از خانه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های خود را ویژه پذیرش از مهمان قرار دهند که آن را مهمانخانه می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گویند و بر این باورند که اگر در هفته هیچ کس مهمان این اتاق نشود، یک ناخوشی</span>‌<span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در آن خاندان رخ می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">دهد) نیز در ایام نوروز باز است و خویشان، فامیل</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها، آشنایان و دوستان ضمن تبریک و شادباش و صرف شیرینی و غذای نوروزی، کام خود را شیرین می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند و بر سر دسترخان (سفره)چنین دعا می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند: خدایا، خداوندا، غائبان را حاضر، بیماران را شفا، اسیران را رها و بدهکاران را از قرض نجات ده و همه بندگان کلمه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گوی را در پناه عصمتت نگه دار و به 100 ماه و سال بی نقصان، ما را برسان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ای خداوند زمین و آسمان</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تا به نوروز دیگر ما را رسان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">همچنین مرسوم است که مردم به محض دیدن یکدیگر به جز پیام</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های منثور تبریکی به همدیگر با ابیاتی شاعرانه و موزون و آبدار مبارک باش می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گویند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">نوروزتان فیروز باد</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هر روزتان نوروز باد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">* ***********<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آمده نوروز هم از بامداد</span><span style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آمدنش فرّخ و فرخنده باد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">علاوه بر این در فولکور و ادبیات شفاهی مردم تاجیک ده</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">ها بیت و رباعی، 2 بیتی، غزل، قصیده و غیره، در وصف و ستایش نوروز موجود است که احساس سرور و شادی مردم در آن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها نهفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">نوروزه به نو بهار کی می بینم؟</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گلها ره به یک قطار کی می بینم؟</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">گلها ره به یک قطار در فصل بهار</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">دنیاره به یک قرار کی می بینم؟</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">**************<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">نوروز رسید لاله خوشرنگ بر آمد</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">بلبل به تماشای دف و چنگ بر آمد</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مرغان هوا جمله بکردند پرواز</span><span style="font-size: 9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مرغ دل من از قفس تنگ بر آمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">****************<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">نوروز نو بهاران بر دوستان مبارک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">فریاد عندلیبان بر بوستان مبارک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در ایام نوروز در منطقه سغد و نواحی و شهرستان</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های اطراف آن زمین و آسمان همراه مردم شادی می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند و معمول و مرسوم است که مردم در کار دسته</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">جمعی با نظافت کردن کوچه و خیابان</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها، قبرستان</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها و گچ مالیدن به تنه درختان به خاطر ایمنی از هر نوع حشره، پرداخته و سعی می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند محلشان آشغال و کثیفی نباشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در این روز عزیزترین افراد محل که کشاورزان دست و دل باز&nbsp; هستند، در مزرعه حاضر می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود و بذر و دانه بر آن می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">پاشند و پس از خواندن آیاتی چند از قرآن مجید به زمین خطاب می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کند: «من از تو و تو از من» و با امید دانه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها را به زمین پاشیده و به دنبال آن کار کشاورزی شروع می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این در حالی است که در ایام نوروز مردم برای مراسم اصلی تجلیل این جشن در مکان</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های بزرگ از قبیل استادیوم</span>‌‌<span lang="FA" dir="RTL">ها جمع می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شوند و دیگ</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های غذا را آنجا می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گذارند و سفره پهن می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند در ضمن تمام مردم در این مراسم حاضر شده و مهمانان را روی کُرپَه چه –دوشک می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">نشانند و میزبانان برای آنان، نان، چایی، غذا و غیره، آورده و از آن</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها پذیرایی می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سپس در هنگام تناول غذا هرگونه بازی</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های سرگرم</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کننده و ورزش</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها همچون طناب کشی، شطرنج، کشتی و غیره، برگزار می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود که در این بازی</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ها مهم</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ترین هدف نشان دادن جوانمردی، خوش اخلاقی و فروتنی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در بازی کشتی ملی تاجیکی «کورش» که هر 2 پهلوان با جامه و کمربند به نبرد می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">نشینند هر کس 3 نفر را مغلوب کند پیروز میدان محسوب شده و جوایزی به او تعلّق خواهد گرفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">علاوه بر این مسابقه بزکشی نیز انجام می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود که در آن بهترین چاوندازان (اسب سواران) منطقه، از جمله از کشورهای همسایه مثل ازبکستان و قرقیزستان با اسب</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">های معروف محلی همچون اسب ترکمنی، اسب ختلی (از این نوع اسب در تاریخ گذشته زیاد شده و حتی فردوسی نیز اسب ختلی را بسیار می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ستاید که محل پرورش آن استان ختلان تاجیکستان است) شرکت می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شرایط بازی اینگونه است که هر کس سوار بر اسب، بز کشته شده را به محل تعیین شده برساند، پیروز است و این به آسانی میسر نیست زیرا با مخالفت و ممانعت رقیبان خود مواجه می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود لذا بازیگران به صورت گروهی و تیمی این کار را انجام می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">دهند که چالاکی و حرکت سریع و مهارت خوب اسب</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">سواری را طلب می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">این بازی از سابقه قدیمی برخوردار بوده و بیشتر در مراسم ختنه پسران اجرا می</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">شود و صاحب جشن جایزه</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">ای تعیین می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">کند که اسب</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">سواران برای کسب آن تلاش زیاد به خرج می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">علاوه بر این شرکت کنندگان در این بازی باید دارای مهارت، شجاعت، جوانمردی، گذشت و مردانگی بوده و پیروز کسی است که این اصول را رعایت کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:9.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">از دیگر سنت</span><span style="font-size:9.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های حسنه که در نوروز انجام می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود رسم زیارت قبور گذشتگان و نثار فاتحه و دعا به روح آنان است که قبل از همه، مردم به منزل کسانی که از نوروز گذشته تا امسال عزیزی را از دست داده</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">اند، رفته و فاتحه می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">خوانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جالب</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">تر اینکه هر نوزادی که در این ایام به دنیا بیاید اگر پسر بود، «نوروز محمد»، «نوروز باقی»، «نوروز بیک» و اگر دختر بود «نوروز ماه» و «نوروز بیکا» و ...، نام می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در مجموع هیچ جشن و مراسمی در خجند باستان و شهرستان</span><span style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">‌<span lang="FA" dir="RTL">های اطراف آن مثل نوروز با شکوه و جلال تجلیل نمی</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">شود که گرامیداشت آن از هشتم مارس شروع و در 21 و 22 مارس به پایان می</span>‌<span lang="FA" dir="RTL">رسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2018-04-10T12:10:29+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) آداب ، رسوم ، سنن ، عرف و.... http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1622 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzlxWtHw_Xy_6hyVJiWvmuPZ-yWXErvcJXCyWVlCMoBP0OVo-H" alt=""></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شصت – هفتاد سال قبل از این عاشق لوبیا بودم و نخود را چندان دوست نداشتم . از مادرم خواستم که به جای نخود هم لوبیا در « آش رشته » بریزد . جواب داد که « رسم » است که آش رشته ، نخود داشته باشد . امروز در تهران تقریبا" رسم است که داماد کراوات بزند . به یکدیگر که می رسیم رسم است که « سلام » بگوئیم ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آیا رسم به همین سادگی و کوچکی است ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در طرف مقابل ، برخی سیزده بدر ، ... و حتی نوروز و عزاداری دهه محرم را « رسم » می نامند ؛ آنهم آنقدر باصطلاح عریض و طویل ، طول و تفصیل .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">موضوع سلام و نظیر آن که در یک رابطه اجتماعی و تقریبا" بطورکلٌی فرهنگی است فرق می کند و تا حدودی بسیار زیاد فقط از آداب به شمار می رود ؛ گرچه آداب هم نهایتا" خود از رسوم بشمار می روند .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مجموعا" رسم یا سنٌت ، روشی اجتماعی – فرهنگی در زندگی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده ، گاه طی اعصار و قرون بین مردم وجود داشته و بسیار به دشواری یا تحت حکومتی فاشیستی ممکن است از زندگی مردم حذف شود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در ایران اسلامی مفهوم رسم و سنٌت کاملا" یکی نیست : اگر در عمل رعایت یک رسم ، اجباری یا تقریبا" اجباری و بنا به حکم مذهبی باشد به آن « سنٌت » می گوئیم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سنٌت می تواند شخصی باشد ؛ مثل ختنه کردن ؛ امٌا سنٌتی که در روابط بین افراد مردم وجود دارد و تا حدودی بسیار لازم الاجراست و حتی جنبه ی حقوقی و قضائی می گیرد را « عرف » می نامند . مثل اینکه بازکردن پنجره یک خانه در خانه ی غریبه عرف نیست .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">اتفاقا در همین مبحث به موضوع بسیار مهم « مردم شناسی » ایرانی و تفاوت آن مثلا" با « مردم شناسی غربی » می رسیم . روش و ساختار مردم شناسی بین هرمردم در عمل برخاسته از ساختار اجتماعی – فرهنگی همان مردم است و از اینجاست که روشهای غربی مردمنگاری و مردم شناسی در ایران کم اعتبار شده روشهای ایرانی ضرورت می یابند . به عنوان مثال همین مبحث که بین ایرانیان « سلام مستحب است و جوابِ آن واجب » .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">حقیقت این است که از نفوذ دین و مذهب بین مردمان غربی به شدٌت کاسته شده است ؛ حال آنکه نه تنها رسوم مذهبی بین مردمان ایران به شدٌت جاری است بلکه می توان گفت که حاکم بر ایرانیان است ؛ و از همینجاست که در مردم شناسی ایران نمی توان رسم و سنٌت را یکی دانست . رسم مصداقی عمومی دارد حال آنکه « سنٌت » جنبه ای دینی داشته رعایت آن واجب ، یا تقریبا" واجب و در همل اجتناب ناپذیر است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">تمامی مفاهیم ِ<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آداب<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">رسم و رسوم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">رسوم محلٌی ( مثل قالیشویان که فقط در مشهد اردهال رسم است ) : کوتوم .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">عرف<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سنٌت <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">و امثال آنها ، در ایران اسلامی تفاوت هائی گاه نسبتا" عمیق با همین مفاهیم در بین سایر مردمان ، بخصوص در اقصی نقاط جهان ، دارند و از اینجاست که مردم شناسی ایران ، بخصوص مردم شناسی عملی یا مردمنگاری ایران با مردم شناسی در سایر نقاط جهان تفاوت داشته مستقل است و در واقع امر : باید مستقل باشد و مستقل عمل کند . <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در چنین مطالعاتی ، به نظر می رسد رسوم بین هرمردمی قاعده ای هرمی یا خوشه ای داشته باشند و از کلٌی ترین و مفصٌل ترین به اجزاء کوچکتر یا هر فصل که خود یک رسم است تجزیه و تقسیم می شوند تا برسند به مثلا" رسم پختن و خوردن « آش رشته » در زیربخش ، و در تبعیتِ رسم « سیزده به در » ، تا جزئی ترین بخش که مثلا" استفاده از نخود در این آش بوده با باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">پس : در شناخت رسم های بزرگ یا باصطلاح مراسم ، ابتدا لازم است که اجزاء انها ، یعنی « زیر رسم » ها شناخته شوند .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFRUWFxgZGBgXGBgXGRoYGBgYGB4YGBYaHSggGxolGxcWITEhJSkrLi4uGB8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy8lICYtLS8tMi8tLTUtLS4tLS0rLS8vLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABGEAACAQIEAwUFBQYDBwMFAAABAhEAAwQSITEFQVEGImFxgRMykaGxB0LB0fAUI1JicuEVQ7IWJDOCkqLxU8LSVGNzo7P/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAECBQAG/8QALxEAAgIBAwIEBAYDAQAAAAAAAQIAEQMEEiExQQUTIlEyYXGBFKGxwdHwI5HhM//aAAwDAQACEQMRAD8A5EoqRBrWi1sKVMcAhKxFXLeAL+A6mh+B1YA7U0YW5oBt8/gNzSr8Gbfh+jTKC2TpAuK4PA0kn9cqr4bhFx5C23Y8oH10M03thYEsYOhC6GJIEvyA6Dc+EVNa4leI9laJyrJLZsi+rRPhr4aVXzWEZ1GlwsLxKKHX2iTiuD3FPusQNCYOh/hPjVfhwi/a/wDyL9RTscVhmYNbLlkI7ylCCw1IDFRmXehWOQXrocEFkZWzaSVn3XHUad7nI6mj48oPWYuXS5CQQvpPQidG4fhjlU7aDUfnR21hVuDLdXUbOBBHn1H68aEYDHsFCi0CF0ktHyinHg2H9qpJAWDEDXlVgGJoREkAQNh8Dew5Jtto33gAQd4neKs/tmKP+Z8h+VM1vAAc/lXv7AtE8puxlN47iJWJ4dcclmJZjuTvQni3tcOuQARcB1ImNgY8wfpzANdNGCX9RST2+TM9u2imVBJJiIaPyoeRRjXcx4llbcdoEQGt1DeGlEsXg2USYj4UPvqQASNDseVCTPjf4TCNjZeokPE0nBXPIf8A9BSktmnnEWpwVzy+lwUr2cNI/XWjGWxd4OFk1q9uijYeob1rWq3CwLjU7p/pP41TxR/cKPFvwopxNIVv6T9DQi8hNtYBMztrRk5AiuT4uIxYdO7aGaAQDHXu6fDU1ChGdk5+1P8Apq9YtSMPpyH+iqlqx/vRMf5jD/8AWPzoQF3/AHvCE1UujEqsAsNIrH4mg0XvHoPxJ2qS7wqSTlB16VAeHZdMo+AoexO5nHI02FwNrcYH+Ue76/xevwq2mMUcxAqoMCP4R8K2/Yh/CPhUFFPecMhHaO+G+0drahVt4dYH3bevwBoBxrtE+JfO+UGIHdC6f0rvvzNBhgwNlHwFSpgx/CPhUECqJJkA89Jt7VDucx8dv+natmxK9a9XBj+Gt14YDrk+tDIX3hAxlc4octf141obp6x5fmatnh4/h+tRHBDpUjbOJMqlh+iaypv2Beg+FZVuPeRzFUVsBWCthTJkgS7wy1LwTA5n6fOmvCXltDNbU5yQAIzFjyAMbT8xyil3s/h/aXFQGMzAT0G5PoAaanwrh5DZRkhFUTcyAakcgx7zE/HnS2QjdRmuhCaYe5/v+zJUwy2VzYgi5dbaykZV294gRMc9h41oeF38Sv8Aw2yEzCrkU8hBjaNB/c0MwVghu8YkxqduZlvqfCnfCdorQyLZxVlyIGXKYB1AAYNHWoxpXPWH1BGHEq5ACT2PT6VFXG9lsRbQzZIUbZRLeoBPXegtgqjKQsypUwCvjJ67D4GuxYu6720Ziujd7cDLB29YOvSuZdqMCRiEviyVtM4V2kQSxADAbgmdfSrgAmhArri1B1A7cdo29kcV7S1B3X5gz+INdK7MN3G8x9K5b2XXK+QcrcHzDnX5103sm3df/l/GmMPWZPiWMJmIHyh+srKympnSHF3ciM2+UE/ATXPOF8TfFYhzJCjQvKgTyVQQSd+cddaOfaHxBksrZRyjXyVLDVggHey9CZUTymk3F8cOGUWMLaXMFlrj5sik8zlEsxMGO6PGs7VtucIOa5rtGsSUm73l7jXBb4b2tq57SDJW4FM+CtED9a0h8R4guZjFxLgEvbYyNBrpEgxOomYp3wPEsWitdxN6yVjRbdsnkOZJJ8BFL3HrNvGqYBt3gJRspEgETAOp8qTTzMZ/yfD8u38xsG1oib8Oi5hGjUMDHlmBoZgMDKAx1+pqx9n6XArWHGmUshG24BHxpl4FwzNZUxzP+o1p7bit7YrXsD4UNxWGiuhYjhcDalziWDiahkrpLK8QuLpoR1BHxmrVrBizhrhgFw6JJE5VdQ2YfzEsNeUVrjlDXxb6b+cflU/FAxvXLAIVfa+0YkgCMoCyTA0X5mhkk8RxcYAHu3X5AdYJWwQo1ygbld/nzotwJEbEoiuXJZmzMIn92w+OlW/9n7RX2rYgtbH3QFUHQ65w556+lD8IbaF3tkMiwQyyGV4g5ToYIjTapu+sl/JrbjHbrGsYeHIgaE1esWQxyMNGIB5aT1FU+H3/AGii4DOaSfOTPzojhD+8XzH1FYWVj5pHz/eECjZ9pYPZ3D/+n/3P/wDKqXEeF4SyJcATsM7SfKWpmApNaybuKa++ns2a3b5gBZmAdJMnWnkLHvEaEyxwi24kWoEmJdixnUaBtogVVu8Ktq+RrZUnY5mg7mPe029YrzjnGHFpjh8oZYiRmzawYB021oF2c7UX72It2cQQ6s2hyBSpiQQRGhiKNjTIylv35kOUU0YYGBW3dXKCJRp1J2KdT50StKIrzHJ+9X+hvmy/lU2Ht6UJzYE5RIWSZqu2GoobFZ7IUPdLQT+y1lGBhSdgT6Gsqd8iciFbCvAKsYSwHYLOp/R5dK0yZZELGh1hLhgNpfa6zso8GEFj6E07dl7pe3irrmMlnKg3y+0JBif6Tr40CuoPZhQPvIuvgNZ8dPnTBwxIwGLcaFnRf+UESP8AuNJZ2BX6kfrN3Np/LCrfA2j73BWBth7iqwBDOAQdiCec042+ydkZyuZBcADgMSGA1jvTGvSOXSkbB3SCGG4afxro1vGZgoZwNJ1IGlFDEDgy3iqBipljiOHBsNbXbL11269a5l2i7Null7ovMwUFu9OZh3YVjMGMsjTmafsXjsk+zxCGAdGZCAPGNfnQLiWNDYZbbd8uSp2giSWjwA/CuxsyzLOm3kA9Z72fb98JO9ufUhCfnNdL7Ivq48B9TXKuD3IxCjwPzWfwNdO7Ht32H8p/1CmcJ5gvGFrKPp+5jZWVlZTcx5zftsfbY32RmEsCPN3mR491R6UpYzhRxNwMl05QfdkwcrDUCdZAjWdNqaO1uKFviF24Zi3hrZMbls7wAI1JLKKSuxPFg6sAQGRmBX+UsSpHhGk+FZrowyNkHvNHFtICH2hy9h+4LROgcAnzHjvrQY8JTBFCrH/iWt9o9os6DeQSCdzVnGXrxcxbtKZ7pJZiY8oob2yxqoLKs3eZ0k8gAwYmOQ0qqgt6feMZVVV3H2jR2Zs5MfdXKQA8KY7uUwY+lOfZa0P2cDo7/wCs0u8OYDEZ9NSG/wCxfyoz2bxai04J2u3PrTGlN4l+kzcnxGEMfhhB/W9JPGbQ1psxfERrBpN4tiZmjMeJyAxJwGFJxrsw0QgkeB0n4A/CrWLw1psa6uoZXRSQdpBI+gFD8djCt9UUwG1bxC+PrXvHMcUvWLkwxBUk6CNGWeYHePlS207odcpGQbulEfoYax3srfdGVVgR3lX7wMx08qH8aRfZ3GQAKFERH3s3TyrfFXLRBe7ZIcHvaAhukmlf/FXvC9JhSRC+AkD11NVVT1je4H0r1IP6Ro7FufYkH+KR6/3FM+EXvr/Uv1qjwy0qIAP1/aiGDP7xf6h9aw877s5I94dV24q+UPxXO+2XFPY+4SHuXQRAAgLvPnJ+JroznQ1wbtTj/aYrX3bZy/A94/H6VqaNd2T7TMymlh+zYU/vZbN0kn5cvStuH4ZP2lHAJbOevQ7CobiZVEmI1VoDA+DLtWnZK8bmMyqe6qsWOULLEgaAREax60ywOwn5QrFABxHfH2/32mvcB+LH8qmw1vStsUk3z4Wrf+q5+VV+K8TTDWs7yZMKo3J39B40iws0JXpCNixmIGsc4BPyFFMNathsuQADfMJY9BrtJrkydocfiLwt4e46NcOVLds5Rz1J8BqWPIV2TstwNcPZAu33vXGE3HuNmExqEzbINfE867LhKVuP2gxkB6S+b5+6QByG0eEVlTsbQ0LKD4kTWVXdOnzCKMdnbf7yeimP103oOtMHC7eS3m2LHc8tJ+Gh+FaGQ0s1PDsW/OD2HMJue8DsBJ+AI+sfGmlWjhNwndmEf9QA+QFIx4ihIGYRMTMdNY+HypwxGJz8OYTEOgHkNfwPwFI5lalv3E19VkTI6hTfqFxZwzab8/yroeDtLdsoTvGhEeXqPCuZ2WMED0pt4NdxNm2sZbqwDE5WGm2uk/CmTA+IOKUSbjmHLA2wljY972Sh9tYITSlq5xXNiha09natezUACJEZiOmun/LV3tN26Cyps3FugEKCRlG25BII0FInBb7C6GBzMZJ6knejqhILGZS6sDOgFcHmo/4C5GJGo0IGnjp9D+tq6l2Pb975q34GuR8EurduFtsmp06f2ij3COJY+4xbDZtDHdCgAnlLaVfCKgPFdQmRgQf7fE7jWtxoE1yvhXHeI2cbh7eKZgl1wsNkIM93QrOskV0TjnFLdi2Wc8iAo95j0A/HYUzu4uZSnd0nFPtW4gbNxyDNzEyDzCohA0+IpM4LZyq11Hy3RLATByhSY8RAHr6UV7ZYp8ViA11cq229yIhGILajedNfKg3s1tFsrE5GAA3lGE77UhjYjGFvn/s1sOnJyU/ShUfrTXbq23V1IIBBjXUc4ME0mfaAuR7akkt7zE766fnpUNxlMFZWfHn6UP4nYd4bMWIEd4k6eBNWxUHBMZ1eibyzsNzqvD+IoGtkuAz2EYAmCe5ynf61twricC5r/mP865mmOvsiJeUMqoFQMpHdB0YEEGRqJ+tT4bij2zCk5SfdJn5wDXYx5a7YsmlbIu8fnOlX+JwN6X+IY2aFDiWYTVPEXiwgH1q+4mLZAMQLN2g/iHELft5OpVWGm0nLp8JqljeOG+6Zl7qxt4LlJjn/AGFOPY3svadzeuCVQwFbVS51kjnAjQmJPhVbiXCUs4wJcQezuGViQAGJy7EHuvKxOunKrWgb5gRZc7Og7AmVeJcbtNYGWSxQddGHWlLAXCBEaE70wdoOGC2WXTTUGIkenOhnCrGdLw1lUzr5gyR6gGpQKE47y+HVMcvr4q489lcWHsKJ7yaMOe+nyo7g3/eL/UKTeFuoRL9lZYQt20PvDXvqPLX0NXm7Rm4Gt2UyXCCELBRr10BPlWVk0V5CwPePrq94raflLnbDt4bTGzh8pcaO57wU/wAKjYnqeW1czvr7Ri2pZmkk7knU/EmiF7gtwHVkLHkCxP061BcwbJII216b+daWIIgpYM493xdJaxHELySrGYjRhB8OmtF+x/EbOEsm7clnZyCAJiBIk+R0Hn0oRix7S2tyQSoysBvpzj1rTh7E271v+JQ3qhnT0zCpoMtGS2McGdS4HxO3ii963IEIpDAAgguSDGn3ht1pM+0TiCviBbWf3Kwf6mhtPIZf0KG9k+M3cOzlBmQr3gdtNm89/jRm/wAatXHJfD2iYLMwUE8vfJGppcY/LyXVjtBuu4UJJ9lhAe/cjvBVUHoCSSB5kL8K6Dd4idzIAjbfKefxrmn+1Atz+zqqAnUhElo8CNN6sp26xIQM2HUmPeykDXw8vpQ8uF8jbqlV9K1Hb/aCZkjc9OvlXlc+P2hP/wDT2j6VlV/C5PadvEXrA7w8x9aM8RvkL3Ygfrf4/GgqCum8G7DtlVr5UKQGCNJaImWGXRjPXSmchAomaGDUjDjf3PT3/vvOWX2OsaTRPAcdu5TbYypiZmdJjn/Ma6zi/s4w98He2Y7rLOpHOD86T+0H2eNh7RuK+fLuMuUgTE7mdSKsmRMgoiKPmZG8xT9RF0XW8fDrTHwLtCAcl1gBtO0edKhuELBBkfr66etQKRmMw3jXDFfWNavXYzjBXk/pCnbRrdy6vsmDhVYuRqBJGsjpp8aXtbZUqdRzFGMVw8G0WUmY6jbpFAr/AHTpyO29MqoC7Zhrm8wlu8beBY7uEiAX7pMe6WMEkcx0roPCe0WEwxWwbi2wIbUjQ82bz6+Vcr4FfWWGYDMCwU7EiTlDcjppO9T49cIXL3nvqYAKqinbl3j40MCmqV1WHzgDc6v2h7R4W2DbvMTftsl+wV1zQwZTmGirvJPLN4Vax2OvYq49xLTBXHczDSF+6xBkaTAiJY61ybhuKwV25Yspau3Gz27YfEPARDcAgIGKsYJAWABMwa7HguJWlYIbi95iiGY1HKPx29apmHAWF0eLy1+c5R2huZsRdOm4Gm0BQB8gKGYPBDnOUCJHU6gHTXY6UV7U+0GLu+1ADlgSF21URHpFacExOW5ljMGgEf28sw9aADQnpcuLzNOCvBoQVZtkSPGt6vY3D5HI5HUeR/RHpVVq649j+AGTY8SlhuRRl8e6Y23j5SaHXdY8P70WxOFb9ntuBIBfWDoMw+G9DrIXP3zCkETGx3E+tWHMUVgqsPYz0Sum8gEeo/8AI9KsYQEnTUnYczrAHqag7zINJFsRPRWbn/zMfjRzsRh/aYhTGiS3/ToP+8z6URO5mF4yhYKB3NH7f85nQOCYcJhxb3iQ2mhPM+IOtJX2gWibts65WtFQSTIKtBifBlPoafcNcaDptvP4frkaSe3dnSw5nQldoUhlkkz94ssjzPShYmt4rqFC4aHaK2NxpxCCSPaqCrjQAx+e48zUnCeEBSzXCcwX3BIEcyxGhHLQ617w3Cnv3pEggQecTr8I+Bonh+L2TozPmHUq23pttVshNFEjOnxhqyuOa/pkFu5cBhBEiMohe6dwDsJHOoMdhnJBRB3AIABlSRqWI0nlHhRO1x+ygMMscx3V/wDdv6VsnbW0O6rJrqZ9pE+imfOgricdP3jeTMvtx9ZWwlzE2UBgANrGTvSTzMTOnWoce127cV3ghTsoIGg1B36/KrOK7aWisM1sncT7U6+EJQ2/2yRR3AhPUIdPIECrDTPe7i5X8SntJcTgc6lraanQwB8GA+poEnD7tu5qMuU7mP0ZrL3aTEXe6sIDMkDWPPp4bVXuG5Ai4fHmfP8AtRseJ0FEyr51dr28SexaZ3FlAIkEztprB8NRpRnE4YquUosdV7vh7vP+9AFxV0GQ5B6hUJPyGUetQ3+NYmYZySOYynfxA1qWwu5FEV94MZwhNgw8uDAGkg7g/jVxsL+1W9XIZREGDzkeJE8/Ok48Svn77+gj8KhOLuc3Yepqv4bJ13cy+TVYWWgph5+EWpP/ABF12m2dtOZBrKXmvMfvMfU15TOxveKeYntO3fZx2NVSLt5JuEZoP+WOS/1mdeg0059DfDFoLKPhJ+NUuz6ZldpjZRHgSTHhrRHCuTAbWCfAdKz2XdRPeXZjcnWxI2kL6ela4vBretsg2ZSpncSIqxdbKAepiKkW3MEaMP1rTuPGAtRZjc+cOP4JluEkQDJ21GuoPjM0BYgGPOT+Yrq3arhitevIf4mj170fExXN/wDDypIbaSAT1B2PpViaEX0uYNeM9RxMwrTCn0nahuMwhmNBJkeI1+WlExh2WRMRqB5fo1ex3C86KQJYEQZiAxAIP6/vwPeSzDHlo94qtYjloDBHMHp8aM38ty2rH3ogxptz2PL6VNj+zroj3S0sDqNdI11keYq1wq0gtkOgI0dZB5wCJnTeY13qpcMu4RkehvLaB+zN7LjLI9mAfaKC3/EIBO4B0H9USNxrXReJ3895rZX2iodQsE6iSIOoOjD/AM0DtrZW09xbaK6d5XKglYghvMa0fxnGEZ7UKxuOMrldFzLJM9YhtelDzU3MYwWpIETeP4v2l8uJIIAEmTCjKMxky3dg+VVLN4hgRuNR57j50e7XcPhRcUglT34gQDETpyA+fhSuHoYFib2nyegCdFucDfE4UYi3bIQzEQSpBM6DXJOh9DypWXh9wtlynfflp486vdnu2OIwiPaRptuPdae4Tu1s/dbU9R4UTw2Ls3wxRGU5Zb3sogydB3SQD6zQ2pRKh8+HcKsdpd4pftYbh3shle5dHdIg5YgE5gNCBpE7mkbDcLuXg3swCACTrtHgNfXama5aVFyol03W/wAxsoVAdCfegabQCajs4yxbEZGnZZB0VRAM8xpPrS/mFQSg5JgsTkAgfUmC+EcLvCQLQuSCpDTGsiZHSmPs/h2wZb2iEK0SywxGXkSPu6mpOF8ZtowhWcRBImJ02Hh+NGMZfFwRlPr0iIilsmuzIwscSXwDLwZZfjmHnIGJjkoM6cojQefSg/ajjNu4jWVXNmGuYERzmOvSKE46yUuhbWhC97UnfXbatcD7UtNxZ7w2MtlA3BAAidNhHjTK6k1uFV+cWOj7EH9oA4k2QGDpqQBuJO0x0+kxSqx7+sGeZ+vnTxxbs5caGtsCH0AY5TJ5yd9qSWtw2vL8K0dNkR1sG5la1siPR4A6Ta5ZUvAURHSjH7UtuyqoBmYSY5mNfoaFYbWWPPajnCbSfs+KfKM4Rxm6Ary6SZ+FHdbi2lybXqKd1pMnUmp8PhwVLabwJ221PzFRMKIcPFv2bZ3IZZIXbNtsYOug0+dWHMcyemTJct21gEE9RzPmarpfRiWcsu2UJrOhmSfGPnVNt61NDoQqjjmXbNhmAJaF3geexPpPrUjWkmAoJPM6x41Tt32y5R/emDBcEcWwSwBIkzM68vnUO23qZCqL5g/D2VdsgeNYHdOuk0FYUyWuG+xJfMDAOkEcvPpS4alKs1BNPK8r2ayiys+u+GIEtKoB2n48zVfD2u8QdiD8avqempj8Kp5e960rk4KmVBu5Bwy7KsrNoOW+UjmD0ovc1hlMEb0F4lh8jh10zc+U9D40RwN7MnQjQiiqe0oYkdq7WXEluT5T8QR+FJnFMAIdo1Enptp9OtOXahSLxB5AR5T/AOaC30nMOpj5CpHKzzuoynFqSV94lKc5IX3VYaTJnaB4eFEwCMwO01pjeCG2/tULaaQvXrIOnLWtiWSC6wD70tJaOesayflQKKN8ptO6a3F6PjH5zbh3DmuF1zmCCCkad6cpBIjRsv51RzKP3d05MgAuCYBgkQGGhWADvOvhTHZ7ozpGg2OoI8RVTFojYqAFKvbVjAMSO7rI3IE/81QoKPt7GR+IXUacueGTrA/EP+DcA1V7TEMAYIgxqKI4LGuttFOrBAwJX7zASJUTvP6M1Lfw5u2XtiASCB0mCNYqDhYe0vs7sBpKgqSVPtFGXKSJkDOY8PCr5FoQ/h+pGYH3HWTrbuX1YFQTkJCqGzMWMGFywBAPPWlfiPBr1qMyNB6AmCpgg6aGmfC4pkZiCytmInWACToJmIEbdfOtr+Iky7Fz46n4dPzoIaj0mxidlPXiVOF8MQIDlNy4xRg0AovMq06RyPOmu3wp2IPuKoEqp7hywc2U6a+MbCljhvacWSbThRbYmCY7s7gg8j41NgOJZNbXtGUk73Mqb6gEnaJ2oGXCz9yIU5yfnG3AYFdGkgaEGJ5bef51tjkWyJC+/oNtTE6+FLv+0dxdf2qxE7G5qvrz+FUMT9opRspZW0BDIxK68vdkH0pYeFlje/8AKU/FFeo4+sPcL4aJLC2e8fdUFU8YjTwjx1o7/hDTIgD9fCkJvtKP8YHrc/BKo4v7QXOzT5Kx/wBRWinwrebZj/qQ+vYH0gCdD/wsIW7w1JJZismeQ5gRy8KG4vE4WzLXLgJiIHz6eVcu4j2wxLGA0Dyj5UNa3eu6tmI6t+VGXwzGOSSYtl8RcWDxG/tN279p+6w9tQCR3yAzCOazoD40qXLR1BqzZwKorcz1+B0ry0JPqaexY0xilFTJzak5TZ7SMLoNd4j4bGpcTxO4LHsQAqlpYgCWBghSd9CN+cAeeuMtQkjcH8ao4q6SBI0onWdgPqBEhAk1tFeW6lNUJm0i2Jo1eGpAPpXhGldc5U9MiBIOnnV1uIXSNbtz/rb86qEaivTtXHmCcUJ5evsd2Y+ZJqA1s5rwUQQBmtZW2WsrrkT6+szy6H4VFcH1/GtrB2jQ9a9xVsgdaA4tbg1NQdfLO7KRKEkCPr+NQ4W6UMSSCQs+ZgT6kURPvK4MRGbp0mhPEWNu9KnQnWP1y/CoI7yhMCdobwe5G5CxPidfxoagBPoD8q2uuTckiCWfTnAMCfGBUWwX1Hw0o6ihPKat9+Vj855eAgkn9b1R4gqshkAjcA7SOZHqatYtNDHShQJNt/6YHmf0KhgCKMvpXZGDqeQZTw+OJS6re9sAOpBkelErKu7gkAQAg5xLMV6amZjlVDhNp7zXLzFWt6qzAhmzHw5mB+ppmthbtpnMCRqhgQV2jxrH1eqOOgO091pNBjY5GcWGI4+38zBwkZAAMrTLMNZM8hy/vQviNkJcyM7ZTl0Uahswg9dIFF+zeLD2tXBy5hJkE6+O52+FS3MGl5AyuMwYkkEeUfIVnY9Xmx5TvNiP/hcIPpUD6CLzYANbFpVYknMX1yzrOvWIHxr2zwO0GXMMxHe72ojlIJgyeulMVpfZzmUFf4h9CB9a0OBbEHWVSBABiSDvof7VLa125LUPlDDEiiq4+cX+J9k0uo7qnfbM2hMFjrGukTyERSFe4ebZysHtsDtqsHqPzrsuG4RbOhB3I35jSaHcQ4cFIR0DuhlZAMqes6aCRRdN4iynaxJ/WSyoeKE5K2BTp8zWjYdRsop8xXZtbubIuR55A5RryAMEeXTlS/xfs9fsDM6yv8SyY8SI0HjWpj1aOdt8+0ocaAWVi+2GXMDHP5GmVnwdu3GVbrshGgAysNARHlvOo85oCRWhMeJOw501ZPEXy4cd7jwJriQO6fA/hRgiRQO8TzP3Zj4UbtHujyH0otECp5zxDIuTLvXpMjfxofgaJTQvBe96muriKJ0MmxmqsPH8KDXhrNGrgkN50HubetcI5pes9tiRUoFR2alFUPWb2MDbNI+lYRpXoOm/l+vjXrVE5R6ZFcrW5tUtxdKhufhVhA5uAftIq2ArwV7RDE57WVrNZUTp9fMPKvVedCY86q4Js0noKwXnDAEBgeYER6E6+dCvi4G5dOHJkQCGEGlxMJ/vJSCdAIY8tefIHSi97GG2DIj1oQ74p2Ny3bDgiACco5a5jvFQGUkVKPFfHP8AvSer3N/Fjv41Wv8AunwY/n+NG8d2avqFYlJDfxf2oPiLZVriEQRBIPWI/wDbRwZ5fNideXFTe3rHiKBYLhxxl65YVmSzb1uspAZjqBbUnTca+E+Em8H7q9ZIoh2Q4U1i2wdQHd2YnTUTpr1ilNblfGno6zU8D0oy5GLDgfrK9vg4s28qWyqLMASYBMkyZJ1MzQ/DG0ZLmCSScx7og/CnHGqSuQd3MdeenjpSJxTg6IbodnRLSZg590nTTbxOkmsHHp8rWXu577CbXjioeIEgW1KryOUBa1s210FxQQTvBj6dau8ObJaVWYMI0C77Az8CPjUxTSNYrOfJsNGXDXwJ4/D7YEIIEToT66T+oqBHKHwjQ6ARtqa9xKsAIkCdWiY8vGhPai6t20EmGVlY8pUyCfESVNRiTzKBPWDYsoJ6wwttpjRRvI106jrvQjjGbOTbR+7Pe96QwABPXXNpvQzhGOuWO63723yyklk5RG8eFM+Ha1fGh39KO27TtdWPeURhkF3BbIbJa4rt7MKM2aFcsTuqQNNfD1ry3xi25j2gJ6MCp+dFcTYhQjSSNAeRXofGlTjHZ8libTDOZgHbrvt8aLi8vO1NwexhMjOiblFjv/MX+13A/ZOb6R7Nz3lAjITzEaEH01O1LVoak9Aw+U09YpyuGu2sQCh7qr0JEMXAjaI260i3G94jxj4EV6DTM9U3UcRDKq5cTBehF17GQ3BqfBaK4T3F/pFUgks39Iq3gT3F/XOnjPLZDYk1DLGjHzP1ooaEA971NVHWdj6GWrbTmHj9RQjECDFE8Hu1DsUO9UxvTf8ApU8tb1K1RpvW9zahnrN5PhmKNBWNXp2rxtqiX6CePtUF2p22qtcNXSL6jpNRXtarW1XiU8isrIrKmRU+tcNh2RQhMt8QPE9TH1q37PKABueZ1PnWnDnVoOYGddPp8akW+CS/3QSF8Y0+EzQAtizKdJCOHqxl+9z111qTF45bem55AdOp6Ct7d2fIfM0m8Q4kVuPmMtmIJ8jHw0qjNsX0wuHGHbmWe0PtrwGVwADJB2b+VjEwdtINDbXALd1ma87XIIB77bryaI0GkDp1rVOPEOoUw+6jcNqBlnYHWdeVD/8AEntDVg4kTk75Jb3SBvEhlPjHXVOmvkmO+WnShGixgLNsAIoUDb+1TpZJOhg0j/7b2lIzOI8QRGsag7a6elMeB4wrQVYEHar7SDZllUDhal8cOd3hrhUEH3QOXmKX+Pdl7asrXr1zEaytt4ynTfKkDQkGTOwpoXFJcEMY9SDPmNjQ7H8NdjmV84/m7xA6A6H4k0DMmQi8Z5hEPrHmdIM4Zw8T+6QLlGsCNBygc6MqFya79Kl4RiUtKRcGQzvy+MCpcTibLMCrDcbAn103rGz6HKQGIsw2TU29VQgjiJkKuwiTqdTPTwqhhOG5nzNmIGnOPIxTEOHi8waeWogz6VasW1tjLlKyZkhvLpULp8y9BUsdUgx7R1ilx3hV5AXsWypuakrowEd4ADSGgHqIqr2UsXvaAFHKlouSNRmBOcE6gjTzB2p5xXGLCqRcceoP5UtYv7Q8BY7oYkQdEC/QGafCZWXbsJEQUm7EL3uHllgkEAjvcx5iqfaDFYbAWi9xkGYGBu7noBuR9K53xz7Vr7BkwyraQz3isv8AMwPhXP8AGYu5dbPcdnY82JJ8pPKiabwkDluIY5XPBMLdrO0b428Ggqo0C/jp10qhFeYfCxBO8/hWxrXAVQFXoIZMRRGLd/4ljDiWf0+lS4P3Y8TUWB+/51PZWKYJnjm61JaFXRDeporQvGjvetQJOLrN8KNT40Pxg75ojYGtD+Ie9UxrTn/JNeYNbXK1Fe8xVJvA8Td61fatrhrVtqqIRjPTUJt1Ma0NXWK6q+JF7LxrClbFq1NXuJczU1le5a9rp3M+iL18l1tqYlwJ5gElmg9Ymil6xbS6otH7oMSQIU5YjbnMVphuAOb4d2GVAYUDSSInU+fxq1xW2bcEFdAJB1nWJXxpdVOwkzm+LiF0tmFA5anzpPu9nv2i/ff2uQe0aBEnx5jmDTbg7jNaH8RG/wAdYrTCYAogCwW3M6Zp1JPiSTRAgIEruKniBuHdmMMoIe2H6l9Z0n3dhH4Um9tOFLbuBcK2QIgLq+a4ss0A945hpm0mNRXRyt0ZwbehBO8yRy020pRu8PNxyUDMt9nXNB7gRcoB6d4Hz9asEU8VFtTmyIloeYgcN4DDq1xlbKcwhSFEbEySdOn1qxjeH+zOfDH2bTqv+W3mn3Seo+dM7cPZrDCzbZ++FzRGYrqza+6swBNXcH2ZcjNcyjTuj3tepg6jwBom0VUyRm1Jyh1Jv8oqN2kW2qriLTLeYd1QzDNrAhl0I86ov28xSOUTDXFg6hixEdSSJHnNdBbs+THeaQQc5jeZ7o28KIrwcBYA/v4nxoQwIJtDxLU7RuAnMU+1C53wbAbKJYBp8NivKg3G/tAOIUoLK2wRGbTMCeYI1EV0u/2GtFy4WHOpbKDJ8QaVuP8A2XiGewokg93NlAb+UExlnlOlT5Ke0IniWXuPyE51iMffRsvtrgkAiHbY9Nay/j78LN64cwJ1dvLrT3w3sM9/CBLqNavWyyqWHqD/ADKQQNOlWu0PYy0lq27hslqAQoJZ5AAUeJIGvnUmo4isTV95zYqzJnZjExqSZ8BWlhMzBY30/Kn3ivZO/ca0qYfKotruQqhm7xUFiJgZRpzFGeG9g7ltNWVbh3YLmyr0TbvH+I/CqX7CNjEALZhOavwtwGJGi7+GvMcqsYHBSCQJI1k07cf7M/seHuXkZye4CWgxLjXbYyRr1od2TwrY03bRAVQinuKABDqT6mDrQ2s8RrF5a2w5A7wBiLWUKTz1HlVe1Yzkgb7x1jpXSv8AYTulC7Mh1AYDMp/iVh9Ig0q43sbjbFwMtsXYMjIwlgDPuEz8J3rghEjNqEZTRgLhYmR1b8assIYjoYpqscC/3i4BbZbloNcy5TF1csqyfzhmQEdakscFAxNosjG5eRbhTKYtgJLlurFlIA5T5UciePZDcVr9vKY58/Ch+Msz3tgpGvn+NNFrsziGzXb4FhJzObhAKhj/AADWeQBiqHHL+DBVQbtxV91FAtqT1d27xJ6gf3gCdjHPMFNhmAVgCQeYHjVHiOFgrm7pbkd/7Ux8XVUtYW5YLKlxbkamQc2qE88pMfOq3GbeHSxhmvq7vcQkBWylUzN+8197NpAPQ1eMYeHi7ct5SREQedb+w7ucaiYPh50w2MLhcSi20xBW9oLftlyk8gjusqfA/WrfBOy2KtPdW5YzKbb7Q6FkGYKSs5ZAI1g61SpshxxFQW5Vj/CAfjpXmHslyFHj8BTtw7s7ntp7FXa3iWuKSVM2gttgFc+FydeeXrVazwFzh7q4a09whlt+0ywXOpdhOi2wAAP6qjbLNlFxRuAAwNfH8qsrgiQpH3tht5x1o5Z7MCxluY64lpDJVA2dnI8EnujmRUuAsYXEYm2ntrjOzAIci27QKmQgUktBiPWuAlMzAjiKF+yQxHQxVv8Aw1gSDpEnxgc46USvY1xedIXMLrIGKjOBnIyg/o0Q49w2xZxLh8U1q9mLd22biqD7qnKZkrBI8asIqRUTmbXTaso5jlQuTnwr7d4F0nQa5Y0PXxmsq0i59W27AkRzE+mn5ilzth2QbFvh7iXTba1cUtvla0T3gRzYDVfXrplZVqBgY0W8OAIA0iB4Ct/ZV5WV1TpXxeAzlWDFcpnSNeoM9a2/YhWVlTIIBlHiHZ61eKe0zEIZyhiFbbR1+8NKttg0USYAHhWVldKbFFkCbDAivf2IVlZXS20TxsGKjGCRhyIPUaEeRr2srp1C4L4P2QsYY3PZF8txs2RnLKm+ltT7o1Py6Cif+GLWVlRUJuMDcO7F2bV+7iCzXLtxiQ1wg+zU/ctgDQfONKMnhy17WV1CWbIzdTIMZwO3dRrbqCjgqw6giKB9iewyYGyySHuO7FnjdQTkHosGOrNWVldtHWcMrAbb4jF/hq0O492TsYu0bN1dDqrDR0bk6NyI+exkV5WV1Su4yxwjgC2LNuzna57NQud4LNHNiBvUuM4KlxGQllDAglCVYA/wsNQfGsrKmUqJ/H/sy9pZSzhsQbSr3ijjMLj/APqXLgOYty5gcgKVuHfYxcusTfxSKoJEWlZmMfzOFA+BrKyq7RKeWt3HsfZzhf2RMGczW0cOGYgvOfM2oAAzAspgbNVLtp9luHx5Rzcey6IEUoFK5QSQChHLMdiKysqalwAJz9PsPxPtTb/a7GQCc2W5ng//AG4j/vrpfDvs/tobNy5euXL9oAG6D7M3VGy3VX3wNpOsbk1lZXUIQ5GjJ/hS0E7Qdh7OLeybrPktFj7IGLdwmI9oBqQCBz6jnXlZU1K7jOY9pfso4pfxJf2li6raKwY21RBsgtQcqjkFzfEmjXZv7FmtXLd2/igTbdXCWk0JVs0F2Mxp/DWVlV2iEOZqqHeIfZjaucSTGSBbAzvb/ivqRlb+kjUjmU/mNLHa77HMRdv3b9nE22N24zZLoZCMxJy51zSANBoNhWVldtEpvM5vxXsTjbF1rT2gWWJKuhGoBEEsDsRyrysrKipa5//Z" alt=""></span></p> text/html 2018-04-08T05:49:36+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) بازار داغ «سومالوک» در قرقیزستان؛ فرمولی که مخفی نگه داشته می‌شود http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1621 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/01/02/13930102000131_PhotoL.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4">بازار داغ «سومالوک» در قرقیزستان؛ فرمولی که مخفی نگه داشته می‌شود</font></span></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:8.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، همزمان با برگزاری جشن نوروز در قرقیزستان، در حاشیه محل برگزاری این جشن‌ها، بازارچه‌های کوچکی که اکثرا به فروش سمنو یا به اصطلاح قرقیزها «سومالوک» مشغول هستند نیز برپا می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">در این بازارچه‌ها فروشندگان با استفاده از فنجان و قاشق برای چشیدن طعم سمنو، رهگذران را برای خرید سمنو ترغیب می‌کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">بنا به گفته یکی از فروشندگان سمنو، اگر چه دستور طبخ انواع مختلف این غذا شبیه هم می‌باشد اما هر یک از انواع آن طعم و مزه خاص خود را دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">هر یک از آشپزهای سمنو روش طبخ خاص خود را داشته و حتی آن را از دیگران نیز مخفی نگاه می‌دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">همچنین سومالوک یک غذای شیرین و مغذی به رنگ کرم مایل به قهوه‌ای می‌باشد که از طبخ جوانه گندم آماده می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><font size="2"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">این غذا برای سلامتی افراد بخصوص کودکان بسیار مفید است چراکه دارای ویتامین‌های کامل و اسیدهای آمینه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="2">خوردن این غذا در بهار زمانی که بدن نیاز به مواد مغذی دارد، بسیار مفید است</font></span></div> text/html 2018-04-07T12:11:37+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) سنبله بیدمشک چون هدیه سال نو http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1620 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span dir="RTL"></span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTERUTExMVFhUXGB0YGBgYGBgfGhoeGBgdGhgdGxgYHSggGBslGxoXITEhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy0mICU1Li01MjIyLS0tMDItLS8tLS0tLS0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIALEBHQMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAgMBAAAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAf/EAD8QAAEDAgQEBAMHAwMEAQUAAAECAxEAIQQFEjEGQVFhEyIycYGRsQcUQqHB0fAjM1Jy4fE0YoKiwhUkNWOy/8QAGgEAAwEBAQEAAAAAAAAAAAAAAgMEBQEABv/EADERAAICAQQBAgUDAwQDAAAAAAECABEDBBIhMUEiUQUTMnHwYZGhgdHxFEKx4SMzUv/aAAwDAQACEQMRAD8At5c8nxnGNXqEj47xRJlKENrC9kdaXMzSltxL6bFPq9qixOYDGPaUKIRA1d6YuREWxyRJ2RmMK5Kpq76+ZOn2pmwuNSsWoE5gUqbCUn09KnDfhNiTc2A5mhTJlvicbGlcyXGYzzaUXUfyqpiclQppTahIUDJ70XwOXhKdRHmP5Vey3AapCjbp9aHUDZRbo+3vCxOGvb4nM+HX1oYUACSlZT8AaeMoxv8ASA5/Sl/hx1nx8QxqTr8ZYCTvEnaieOw6kKlIAA3qTFlUGuZQ4JhLFJSsXVcUt8QtJKCI1W3PKruFSXleRUJ5mruaZCQyfMmLfEV3LmA46v3ghBfMmyXLwGUgCLD6UKzElThYbuPxHp86JZYCQsazYSkJ26X71I5l2nzbE7xuaZgdnUrt494GQ7Xu4gYzKhqcOmNNpJBBix9hVzh7KVIStSvCCSkAIUkEuJm6kHkQalzEaX1FeohW19o51fWBp0JUsCPIbSD7qsQYn4VhapttpXdyzFydxh7LsIlTq0BKUA6BufNAFux+PWtsSAQU6QpesBU9ioyIF7UNwjwLYCZCrGT/AJCJJ7ftRtjzo1GSoAXHW8wDtUeAmyV+r8/aMyEHvqBc6waX2/D1CNYJI3AHKe5EHtNIqG9DixKfKSDf6dAKfca0JJ9ASPMbk3n8RgdaQmCnxFWcSm4SpQ9Wq4sPnWn/AKhs6AEeoSbZtuuoSDKHE6gNRNCcYpbIUgHyk7Abk/WKMJaLbliAnTNtya0awHiKC1QY2T/Nr1OTRpoSxcGsKSnSkmd527fCnjKsKShDiQCUbmTF6V8ZgyqVJ5HSD1I9UUQy3GKCQptUIBCCmec3N96VqQXUbYxY85Y+NohQM6eRtv7UQS6pd0bcz+1CMrYUtWsIUBEFR3tyo/hvT/tFaPwXDlbkmhJdW4A9zNMJhwlMG5kkkx1oDxJxanCko0FSokdJO00YznNG8M0p1wwBsOZPICuD5/n7j76nCYk/IchX0ebKMShV7kGHEcjW3Uq5xmi3nVOOKKlHefoOgo79nvCv3x4qc/tIur/uPJNKIbJJNd3+zTDIRgU6NySVnv0+AqbAN78yrKdicQ86wEJAQISLADYVjDxG9XIrVxsERVxxc2JEMnFGVcSLahtUhQFJma9Aix2qJlUEjlyrtg9z1EciVMOz/U7UQxY8oiqqxCxFSPqJikIdoKmNYbiDMdw/lmahZWYtV9LUpFUcSwEm1eKEUROhgxoxKzf+spSUGEgeY9+1e5RlqW0+QQtMGDvRtzDp8QeEmyBJ7mheMxLjb3iLTAVaOlSttKhgOI8EgkEw7isY2y1qIuobc5qlk6A4rW7OomUjpXmCwSlStfn03SnoDRAEpKSE0vGCpu/4nX5hpVk+1B3uIC0PKJJtHOrqcZIhQiaVONcA6ttXhkAxPQ25D4VRrFXIgAPMRgDK1mDOAGErzF7EOJ1KClxGwJNP2bsSVCN6539nuYOMXaAJUbyJp7RmSSr+pvM1jtYcX1LiOJSVgg0jWFaTzpZxmfuqxHlUS0hHmTymmHOM0YLohWvT60DmD070LyHDNvrdcSgpSpRASdxHUdapzEZW27eOKi8XHJg/Js9cSuENrUVGZ2FEs8zbEpQXHYbbSJMXV2EVfUwWwCE+mZtQ/NAH8M9bX5SoDukyPpVG4YxtI5gVuNjqLWT49WKeAW2sA+laiSkmeY5W6Ud+/u6HEoSSWiEESqFSnUSkbkifhSPluLW4QPEUggyn/wAbx2p7wrmpbLhMFB887eYaRabySPlXz+tYh7Yf8/n6TUXGNtib5biolLqVg9FchEx2HamjJcUFLtMRFufwBoHxWjSUupMtqIEDTGrqdPKsyl9Q0k9QJHLnFtrVmblVvmKeIsqejDmbJnXEJEC5Ii1yYJg/I70m5swfASS4hS/WU3KiDtNhEdIp4Vh0kBASdGmIF9UCTc3FvoaDvZaErQdFrjrA+EC9q0cGZWdB5Jq/z9ophSmIbLpUtJU5uPYRO0UQGtKwhVpMWO/8mrXEnDpaUHmG1LBNwLxNQZc8pax94QUeGkkarEk7fSr83w97Ib9/EUmYEWIXOTOeVIKQi5JNgPjzoe9hUoc0q0lM6kwbSN477VDjM2xDrRGk6NYg87DYdq1YWhpvx8aVETDbYESd9+VqgbECtAG4Yc3OhZLiiGwokEAenl2vUeNzZLban3VlKBytfskczSXguKGlXUdDaZOkHfp+VJXGHFCsU50bTZCeQ7+9H8OxPv25LIXkDmr/AF+07lFixNuMuKHMW7OyBZCOQ79zQnA5a48dLaFLUBJjYDqTyFWuFuHnMW7CLJB86zskfqqu0tYBjBYNaWUiAkyfxLJ5k8719FjxHIbYyTJkGMUBOfcC8NMuan8R5mm+WySRuD1ArqeR4xp1oFiAgWAFojtXPs8c+7YJrDJMKXBX7qN/rRn7O0uNJW2seXWQlXXTY+21PXLiwMMZPJ/mTur5AWjwBWV4VWtvyB7VCpxV7chEG8k/tVB1GP3iBjb2krjci9VFtX0/KrJeBIjzbwB17nYDc3rRxs6UmI3sDPaCeV/pQNlVjxDRSO5ScdvpNiOdTKd2qHHNnQLSvt/OtZlz4PkUII/luooSd0Z9Il44gCvQpKrmtMXhxE0IxeZoaIC1BJO1DlzNiIBE7jxK9kGe5K2GkSo+oz+dR8RONqSU2mN6ix2AUptKUOWHMdKqHCaCNRJ5XqbL82to4EegUmzJ+F8dyP8ApP6UYxTwUCEi4oL928J1Kxsqx/SrmYnQsAGNVK2ZF4uHuU8zdrEiyVC/WKA8XZv4bSnAJHo7DVajDfXel/iQeJhMQIgaSR8L/OhZt1X4hKsh4B0oaUpW4gCq2aZkt9wtYaSqYKunxpfyfDYl1tLTJISfUaf8gyUYZoARr50Dqzrx4hWqm/eUsiy4YaCpJUvcmr3DylKU4tCfU4q1X8Q6kpUD6gKpcKf2hJ0ySqfjahIZO+ftO2GBqWcyxStRQRpGxoW6pLLaiFCINjzPSjHEWIaaWrWobTPW1LmW4BWKK33BCEA6B1jnRsCaPcBfaJ+OwCWXErSSCozHL5/pRnBYtDq/DUZUDKVnZMC09qOcS5YhzDloqShcFSD07+1cpxeJeZWUKsUwCY39jzqPJpxmPfMux5wq0Z1FbOlstKCVT5l3WCSLpIMWEzNSZPipKRqJJF+lthHbalvCcVtYlltDyf6iTCIJBKUiwUR1uPl0o5koQpaVBCtJSbSJEGx6xFY2p05xAhp7duNx8wDupmFDtfnIv0jnVLMFj7xpIRYQlQV5rjYo58vlV7I3kGU7gH8vatM3wqNWsFSY5mYvtYE/TlTtPkRcQZuevzxEsDuoTxL4QDKhpHM0n43Dt4vMAAryJRfvfaveL8WSjQmOW2r9b179nGXJU4864ZiAPrW+mt+YAKtZF8krfvGPD5K2DEG2w5Uq/bA0hGEaGyi6D8kmnjGr0oKyQALz0FcL+0DiM4zEkpnw0eVA9tz7k1fkCItAcmLxBma76ix94VtJpg4N4Uex7wA8rafWvkB0HVXaouEOGXMc+G0WSLrXySP37V3LLMKjCIS00kaEqAUOdx6p5modTmXTYTlYfYe58CU2WbaJPgcmaw7Iw7SNKEjfqeZUepqHOsIFoS2FFMmSReCDaeomflUqsZ5TMSVFRBvERUzb4KhKU6gmZJA3PQda+ZzfHdRkZq9A8e4j10iKBfM9w2SNK8riErUpMKJ22IV3BEyDXreHbQk6YUNIF7TpkFV+s3PaocdmiQpYlQImRzHO/wAzVI5sFp9M+UAdeoFSafVZEBvm+bPv4MYcYMPpwqXAFK2VYbyIv9a2RgQXAVbTsI2CUzfrvQXFYtxCUDraCbg85B2tVN3OFJTGpWo/keYBP0rQx/ENwDMOez94HygOI1OMQRcCP5/PeoBFwSCdwOY2Anvv86CIzNR5/v8AIc60/wDqfqgKuRJ97G/ark+JkVUUdODDS8KVJVqOncCPUALRM9apYhoQVGyheeZjsN6tYF3UAhASEcynkedgJVeOfOsxKkMArUobXUokD3vtvWzpdQcgs/n2kubGF4EF4zPEstqW8SkJFk288j5/SuK8ScSOPvFcwOQ6CjHHmdJxLp0Pa4slKEnT8VW/KaOcH8CslkrxIJWoyB0FUBvm+lf5ggfL5Ms8DcQ+XwXN02+VO+LYQ4nVXMs2ytSAX2/KpKjqHUTRrIc/JQFTI/EKVjy7eCIx8d+Y0PYMqSRNhtWNoDyBPqTY1K3jUqSmLpNDsbjhhXpPoXb2NG+11uCLU1Cr+lLcjcTNc74lzZTza2mhCUpJWrr2ouMS5jHyhokNp9R60TzHJG0YR4AAQ2o+9qSEvhYzdQ5lP7NGScKVDkf0o5iGXCqRtN6XvsxzVsI8AyVq821ojmafHGhBqtcIZBX9ZO+Uq5uJ+fYlaRKWzMRVzBrS0wkKMQkG/tU3EWeJwzaSQlUqCTYTek3NVu4x9KEylFiT8NqgYA5SgFCUgnZuMkW2cY+FrBDKNp/FT0y02GFJTbymBQleXkBpsWSncjtVnG4ZRWNBgc65krC20TqW4sylmLQU0QoJhakhJiVEjoOX/NIWe5fYtupEtneet/l7V0nG4SSlKV3OxgGD1vQrjPLAnDhSipahEqAAnrYbUnJp9y/OTxOpkCtsaIeCyNhpXiB2FphSdyNR2SQfrTTlfEAVBKPKjUkHSQqVb6imxilhjTrK1hxQggWBkiIBm0e16NF5KSFIcQsLAVoEgNq2gg772PvWPqV+Z9dk/wDEvXjqO2QvoO2xuJ3vU+Y4FRW26hxaUpUUlIJIMmwUOs7KoNkDpSAtWuNh122FMOIxSwEJKkNly6QqdRAN7AykxzismymQEc0fuP6/4nmWAeIssVPiQpUbgch9SYq7wupCkKU1sTt3FGNUDaAR6bfMnv71znMuLBg2nGmY8ValXH4ATv8A6q+uw4MQCspodyAs5sVJPtR4thJwjRH/AOwg/wDqP1rmeUZa5in0tNJJUswP1PsBVXFvlSiSZJuT1nenr7PczawgUsCXlW1f4p6D3p2p1BVd5FzqYwoqdSyDJWsDhQ0jeJUo7qVzJoLjM3IcWTCRABIvtefnQjM+K9cyZB2HflQ/MszCmAkFRWpUrTA0kRa/L2rK12qbVKqBaF/hncGPYSxPMPY3Nml6SmYUoQs7zFweoqDMccGlagvXsDFrE2I+lLCsUpWlhkqSgkKAN4Xtv0NbJbfdbKFElSTpspIg/wCJBIgHtWcNIqkEnj9e5SX9oZw2ZhzXqUJMWJgmOhNoO1eYrGIVrW0ooASIQbqJ2gHqd/hQXMcuQhWnxIcCQNIBnXFx03rVWGckGLkSoEjylNzfrt86aMGP6gfz88wdxhpl10qClkid7iZ6QKtAreJCiYmBB8yRvMG5+FC8Khx3SSD/AFDpnnI6R6bXmpMHh3CSHgSQfK5J1djqHLl2mh+UCfE9cvpfRrA1BRBkG8yOiTRjD4gu7hKwmJEEL5fC29D3v6gBc9I2XAPL8VpBFM2RYRK4Tq/qaQoXAKxvEkXkbHlTEwA8Ge3QnlTPgtn1EC6SBtJm99/hSxxNmaVtlSHGTN4KpNtgESN6Yn8SW0qmQASUm4UJ5HUIB7bWoPg8mwr5Rii0AsH8PpNgolQNkyZ2kSTBvWtp1JOxZNkP+4wLkXCxeKHXENhEgjS2UrPTVq2HsKfHMvSY5VYRBAI2qSK+gxYlxjiZpcseYn5xhkFRnZY0n40lYrLVYFYIu0swe00xP5W6TpcckbgivE5cH0FDiiqLftUT7Xb9ZYoKrN8v/oKSoHUyv/1MVHx/imyx4cStXoA3oG067h3Pujn9tR8ij06VCcI59+AcXqQkeQn6UoMyGoRAaOX2fYbw8KbQvnUmdqW5h3Eo8xU2YjnI61WxGIcYbBbjUoKuR5RAtNJDPET3pnSAqQBsL3HWDeknM2I2Oo8Yg8ZPs+wxw6FqdRpJi53iOXWnU5k2IBV6hI/L965hgs5ClArTfp05j4bUyYDNkpUSsBQI80zCTy0i89PzqVfimTH6doE5k0qtzBXHGpRCgg6AsBRPWbUyMoCWm1aYEAk9aF8X5sF4Io0QVOggzc+abjlb6bUQyzHKUyhKQFQkW+FOTJvG4eeqgkUKM9RnJce0oEIG5POr6mVLUYMJoKtR8QaoT1FF/vgUkkWAEe9AqtuO7mESK4mMp0Gd4qlmWNU4gpMAE3J5CL/GrOBkyJt1oXxM2pDJ0RJ5navIGA2XQ9p412RBjeOw6E6UJK0c+k96JIw2FdAsE87QI/akljEPBLwSUrG5gWERcURwuMIKFuBICragem4jnU2UBTwBKsaBhyY54TAoRBbUY+c/P61YSlklS1AFXJXMfE7fCl9riAKTCeVrbWqunFqUT+cVDkpQa4JnSCTLHF3E7jLRS0bqtqv5fbvXJMS8SZ/nxro/EOWOOosJBvEbe1a5RwuxhWBicQQ44fQj8KehP+RrU0WQtiFm6kz0pijlHBuJfT4hAaa/zcMA/wClO5pn4f4NlZSl4K76YHfnUWZZw68qJnoBTnwhgy0kEjzHejfIcjha4nqpSSeYGzPg9bV1gOJ5hJg/Clo5eoElJOkGBO8cieh/auy4tGoXtSK9iGl4l8HSEtpjuVHmT2pmp0q472HiJxOWHMDYfCJkLLhbUo6VgDb/ALkjlat3EttvqW0hSikBcqIggGAbbnnNTr0pCgDMFJE/91xf2qwgJ8qVDyQRImb3gxyrDJO439vzzLOB1BacGH3CrSGyqVJAmJI/Uiamw7KgAVAxpUg2/wAtvjNFsOUhYXa6DGqf8TpsNjbarDrTKm0pCVQoAnceVQv8Qb/OqVxMwPPVRZajKOByxyLKI2N7WO/7UYXgfDCQFApKYkTYjmr4W+FbB0Ib5+F5kFIurSFH8W8iJv1qvnmbtNYN1KVFRKIuIVBsJSZuD363qrHp8RtT5HcWzv3PMQ8GwZBCWwLk2WFGBpGxkdZFQffij+kAFFHnbKbLSDcJAGwFzGx5b0mHiZt55tt3UWVIKCRZTalJgKSBuErAMHkTTbwlw6oNoU8fEWBCTJASnkEkX7/GhTSMYTZAI6ZNma3kNrcbhyACoxChEKOnkbAxtzoyw3A3n5D5RQbDNnYHarqcQU+qtjSVjHUjzAseIRisqFGIB51MDWirA9SaqnOkZi80spUnWjrzqZvENE+I2qFc0nn8KlQ8CogXoZjMqE3t7VhguHqpo8bZazTBJxrJIsoekjcGlvIcOt5SmHDDqDvzopluAfwq9clbZ3FTcSsQpOMw5AUgedPMinsbWz3F16uOoYzdENJbUJUBBrlucMKQ8qYjcRM10nF5l4+HTiG7qRcjqOdKfEKEuQ6yYUBMA3/napmsrHg00AId9JQrUdin8Qt06VfbzKAYBtuDv8O9LjjiybzN72Bk86v4XGepS0hSU+UlShqCh05kVJkwiveN3GOzAbxLaWlATuFkmQdxYUx4BstpQABqAgxsYrnWUY5YAUUrE7qJsroYPL5055BmK1kAKm99W59jNgOkVOmdtO1N9I/ieOMOLEv42IVqT5jtarOCfb8G6bgXqR5xeq6QRQHGYzw1krSdJMVrLwN45k3fBheAG55H+W70JzdOpBTqJtb4gTblRHE4pIaCh0Ef8UvOYlfkWUzrtCvlM8qz9e4XKrL3/wBf2jsKEqREzFvLZSWmhdRkkbx0rZOKJCETqIkqnkaK5k2lcrbvFqDARbnzp5YGdBMuZOoDzJ7yKauF8AXFm/li2qljKcANcCQeQmuoZBl5bQjbVE7bp7jrWXrAWsJ2Y5PcyVxoBuNM/lQ1zh1twErMgGwBsKv8RYwaISQVbARB/wCaiwGIVABMrKdek7xtRfBEyDIwccfvz4idTW0VKuV4JhlcJQPemBLPNNK+KbcSvXsKvpxb+kaR5Tzr6BWs7SOBJitCx5k2dZp4La1KIsLDvSVgMIlAR4gKnXzrV2B5fKr2cseLiWWVqMetfsNqP5M2hS1rUkX8qD2HSmejK1tOc414i9xBkjiEpc1SibpCYCUAbkzeLb1olSmlgFJlIBCj6VSRp+sV0TDlBGkgEbEGoM4yRDgnpypOX4WjnchgrqiOGESnMGVBRDcypOgAkkciSek3rbNEqw+HQoymBCgbhQNiCd5/3oohX3cK1HSBuT2rmfGvFKsQrQkkNpNu/elDSqFKmO3ljYhjOuLUob0MncXHKVGVHvJNKWGbxGMd0thTizv7f9xrzJMiexKpAIRN1H9OtdH4eaThP6baYnc8z7muXjxVu5nTZHEEcPfZ6oOBTyvSdht867DhMMlLYERAoCxjCRIFFm3nCmwq/TOhsi5LnVuJph3AHSKIuNAigDGFUFlRNEsDjCVFJpmJqJBguOARKSwpCyT8KusZiCL0vZ7jFnFJbTtzomrAkR5t64Sysdk8NpHqlPA5YUAgm81FmyQExN69yvOkqSL35zUOJcDih2N6SuVWxAgizGAHcZTy3HKWQhdhV7iHJw40fDJE2tU/gpSoeUe9WUvFNtzyFewgKpVp57JsTlCszcwSywNjvPeq6n1Mw+bpVaOV6buMeHXsQhT3hkFO0XNvbrS26sLy1Q5oInr6qkYi+JSo45gvFMxpUY8wmQP05UObxOlSgUhQVa4vvy6GjTceUEA+WRfbvP6VU+7ELB0lQ2sBf2mkbgCQY2uJ6Hz5Wz5QBCIMgE3OqfbamLIsXCtzY3I3M8wBypSawq1LCQPOSeY+V9qPZc950RKEjcxfkDc71PqcalaH5/mGhNzrGHxgKPMDIEz1+dDc8w2rSYkAya0yV0LGkSCVbnoCItsLXijmOKQZgAAR8P8AmflWbpdd/p8bLksgUAJ3NiBIqc2z/NpFlBIG0z8YA3pRzHHkDSFK9pJA9untV7iLGJL61IuNRjoPYUtrBUq/WtrBj3etos8cCMHCODxLrgS0CUk3/wAR7nlTviOCFKEoiRvJj9Kv/ZhhtIhIiRc/SafsSyUoIUrZPKL6SPNJHqmfkahfUNkdto64+8IgKJy3AcO4ht2SiRBgpM7DejrOauoZbC0kGSkKPfYKmmDCJIV4iVf0zNtvYwdt/wA6hzBHiySIjttHP615inyt1+s9Dj9IG9t1VxELMM6SrWkBZUk6ZI9JJpp4ezhMJCwk+TcjzTz+B3pebw/i4l5vQrQhKRJB80Hr8TftRhbGlXlSD5bjv2MXqvBqseEc+kijAyY9/wCsPZkEFokEXq1liUFoAxtSDi+IYOlKfhXud45bTIKFELc8oSO9aGDXDI3C8SV8BruWcuAxOJfI3K9KeyU7/nTO9hdCQCPaqOQZW5hmklICiRfrJuau4rHOhMrbkDpVowhhZgNlo0OpVeK24UDMUQbz5tLZWtQAA50vcR58G2gopKQeR3NcrzziJTyo2RyFJZmxNS9QlVcgswnxzxacSspRZA+ZrfhLgkvAPYiUo/Cg2Ku57dq24XypJKXFsFQSQrzA3PL4U5Y3MlvKCW2ymOu1KL77J7jANvAhHCYZDaYAASNqgwSUKUSqIFAXncQhcG451Clx0uBCTpBNZ2ThuZSOuI9YVadQ5CiuKzNpEJKgJpHxuSvQNDpnc1UfyJadDjrhVcSD71qaTJtWu5FmSzcbcXn7KZgyao4fiJwr1IZJBtRNrDsHTpCdqxhICikb8hTmFNxBBBWjAeLGKXiA5CUiOdeZvhMYpQIcAEUWzFh0CTeKkbc8QTe1qL5lMQYOyxYiXgGUhUKnSaKv4xpsjQrcjeqrQSVFEHyH5g1ScyrxnCnYTXyuizPZUCwZe+PbzGdvFBZMkkHb5VfW7pT5bkC9xJEXuo1mAwyWm0p0gwKrKf0qIUDB6TP5VvEELVxC0TdSPLs00uKHmgR5Tvvv3EGgf2icPJDC8SxACyNaE87zq9+tePuQ+byBcKMzp6d6ZMrd8VpbKgdK0EGf50rNTNT7TLGSxYnO8j4dTikalKIKE29+9FspwDDqvBxJLbiZAUmBqEQmfaxtV3IsCplD7X40q8pIuQNqC59hHXkBaUkLTsRvT3eyFriAo83I864JW0dSVhaZsZg9L/Go8swTgUhspJRcr3uCKnyvPSvDPMvkhYQQOsxa9ScO8QtsYMlzzL/COZt1rhwh+CZ7ey+IcOMRhUBJ8qiJkpsAf8RSxnvGaxq8NQJNucRzsetKmcZw5iHCtSrn5DoB2o1wlwkvEnxFAhpJuf8ALsP1NJT4bj+YG7nTkIFmC8py93FLASIBN1ch1pnPCLLZhSioddj7jlTNh8n02HlA2AECKHcTY1ttI80q6CnuSOOoIO7qEMjzBeHKW0KkTY7Sk9e4NGsZnizoQCJkkSbR+Keu9cnxfETqAFJMRajnDmZB9tSoGsEAmbxF5nlv86yNVoDzlBjA1cToKcdKpg2ATtbzbnc6hzjl8at4fFAapSCoxv8AIkj2pNZxCm0BcylAAUOxP7ReiOFxhgvIbV4YsSb7xAJrKyI4O6/8/wB43jzGN1i50qBBjp5omBJ/lu9C3mFBxKpEJQQkX9apEqEXAv8AMVsnGALHTlH6D9KstOpVJtM+x2iAeW9Th2UdQttxTXkaW9TjklRXYciDPpHP8I95rzCNKexBAGopt2R296b3WFQFEJMAAgja/X4z8Ko4YpZUVpiSYVawtIiLda3dBqyrBcv38eev8SfIgIO3uH8C2pKQFcqGcUcTsYVs6yFLiyP3pY4s4zU0nS2Fav8APSY+FcyYRiMc/obCnFqO/IdyeQr6pNRY9ImecNG2MmzzOn8a9F1FRhKE/QCuhcEfZ0hpIexQC3dwj8KP3NFuEuCkYJMqhTpHmV07DoKZsPERN6NEo204zcUsrtYdKgYAkUMeaCXB9BRD7xoXPI1RxzsOBQE0GQY25HiEhYdyLFYcElVD8blxspKfN2o19+Sqx3NYh2CdiKmfT4nN3GjI4ECJzcoEFMkb0HzbPS4sAHyjcUSdeKnFwmQKHZZwyt11S1mE8hUxVkO0dQ2axc0wmOcSUrk6Z2nlThlOLQpQXNz3oMOEXdekLhNNOE4eShqIuOdaWBGH1STKwlnO3QWTEbULypQCOdbYwf0im9qpsYxCBBVQa3d6SsZpyBdwJlOIH3pxBHx9qK4lvSoq2B2oP9+RqKwBqFSYzOwoJAvzrLw6VEWVFz0IcQsmN6jzTAnwytBJULx161phMf5BatFOuOGECI51o48ShDXNxDsSYoLx8uiRYXtMydxfrRvLMzS2oFKlWvEHfYA79/hSPxHjXGcW406IhUpULWVcH2ovkmMbcIhwFRMQAozt+cTeKx9XhZPVLMTDoxmznPQjHNKIhC2wD70UexQBkJ8pEihvFfDnjMeI3CfDEkqPQf7fnSnmnGS0spZRAIF1jf4dPeu4HXU4wQZz6TJOMhhxC5KXOYTuR36UmOOLdISkGNgkD6CtHHFPLEmSTua6Vw/ww02hJS5D/qTM3IG1hABp7ZE06hWPc4bazBuQ8EKSQrEDSdwg/wDy/amzNuIUYRsIUrsEIF/lyFR8U8U/d2CVpSXkgACbSevtXH8ZmS3Vlwk6lGVGbH9hVGHfu3XFsAwoxpzLjZ9RgEJSfTG/x71QzPLsVo+8KAIMaiOUwLj5fOgKcG4UFYQrQCJVHlv3o+1nDjzK0mUhASVq5QSALUOf5m4MvPv9o3EuPaQeIIXh1KME+56e9HMmynFsFLyUp0KAmTIKVW2F+9NpyNlpCCkFciFqMafOJkc4H60KxecfdsImASrklWwgRsbxNLyO30VAFHkQhisapltQQSEqiQUghUmQRaYN9zVVnM3FMayolIUAG1EwYsdt+VLOU8VOJDvjefWe87AW5ACLe9HeHENLUlxhWkonUhQ1TJmw96zsum+UDuH9fzr2uUJ6ujDeKzCSCnQQRZCSqQQIVPSLzyoplzxWJmJBgkgAQI+FxF6qMNa3ioKYQ5BSBoBG0AaB6dpJN6q5jmJSG2U6b2VpvrUmxkj3ERzVWd8sP6VEMgjkxuw2O8uhckCConnbny/gq1jMOlxP9MhS4JCTtaOg+HzpPwOOWSLWCombQeZi0yKNMYzoeknmZI/9amIbGaIucoRVcyV7760VKU02VlTsKV5k6wEiBYgwT8ac+F8IzhgoJSEAmZG6pvJqfxUvWXCVTIi0z/sNu1C38MWl6dJCVbzJn47V9HodTyrAcVUkzJYIMLjPEFxYJsKEZxm6WlBaCCDY1rj8IhLZIgH3/kUp4rBuOIlCCRNbb5SU6syJVox1w2HU+jWFW3q3hsDKfMdjVHhDEpQx5lQobg8qtPY/USUERRIEVQxnCzMahHDZI2QTQ7McGGpUJMUYyrF+S9Cc6d1EpnemMiFJxWYNBqUIDesGFHevMEtSlwlWkUVw2RtuNWF6G4zLCkRcaajzYHZlIHEYmWiYUZfUgyVSKNYfHJUKCYZqWwauZe0kjen4nZDtM9kVWFzFvJOpMWpVxOHRrUCNjTHjmwlVqTs/z9lt0p57H4UTFb9XUEAkcTzKFsFJ8ySSL3FUsswwW+pAskmR2oc/gWjbTHdNvpUTGTLGpbTqkkbSazVyAmXFKj9hMMlmxOoVNqv5KVcszHFhAK20up56fV8jRBfETCgfDVoc2KFgg/8ANUAkj08CII555mvFvDyMSkKeBSUjyuJ3A6HqKR8NkwwZLxfkj0QInrIJv7U2Z1xqhDPhEalc+g/c1zXMcwW8vmegH0AFDkTdxfB7hISIczzjd90FAOhKtwnYx2qhgMiUto4l9RbYHO2tZ5BCT9T+dFODMlZu/iiNKQSAdpi0j8R7UJzrMl4lzQmyAZA5DqY5UrHjTF6cYqM3X3LXCmUDE4gqAKGkX6n/ALRJ3NdJwOZBpSkWUQkmSoiBsIHM0t5E8htnS2bpie/UmreTBLj0EXJMXgTvEnqKyfiW3Je4cCOxLzcMZnlrWP0jEJINvOmxOkQLxeocs+zrCoVqKXVz6QSI+UQf96M4HW0gCFJCCZvII3Ha3UUSadMKvM7g3i1jHK/1rIXW5VO3cdv6GNZB7QLjcGgoLCkJKRbwkwYHKTtPPtQrIeCS3hnSpMqeMAKj0bJnoYMx2poXosAkqcAsokAG3beLVjS1qGkeUCvqNJqMTqL89ff2/pIsgYdQc1hAP6USkAb9ooTxPw0HWdQQTpAAANom9h9e1MeJwqhBBivRjlITCwCmrWxqVsxQYg8Tg2d5S4w5CkkJPoO4I96uZTjC0LC559v3p64oWhSrJCtQiDy7jpvSrnWUuoI1Ji09iO1Su4YbT1LMXBuGcozAeCpuG0lZ9R9Rk3hfIq2kzY96KYJB8ZKntKQ2LTeEgGI/yUSR+Z5VzheKMzsEmYPOmLKc7LghZBMlZJPpSlNvjNQ5tKw9QlDFG67h3LHlz4ZJ0QpZBuPSVCB/l5T86uYd+G0apudGqfTO22wvfpVhhCSElBIOlCgqDtBBH85Gr+CykJ/pG6XVGCB0gpPaR9akfED2IgNI1PlOsaQSgJPM2mAq3JO3xo4jFlxmbgi2pNwoEbi/OtDgFocSQnV5NNoB/wAVpUed0zO9hVwtFIOkAogSALhRIudoBE7d6fp9MVFUa8wHeLOMdAT4ZBPIWIjpaIV8TVvL1qwzY8QSk7W2969x4UASAAOflufjyqhis6bW3oUdq1NP/wCG/HtJ8vq8wtiVYcIKgACdzQnLMMpZKW1W3qfL/BdaKYkxQrK8xLDqgBYVQzFipeqiQtWBDeIzzwGihYhYtPWgGWZmVKKlGSazPMQl7c86BPuhBsYrmfJf0w1Wp2DIMYkoia2zYJWkkGIpA4ceeFwQU0w5jmydASDCyQDVmFiyRDrTTVjMSnU3G+1TYIKSmSanxeAT4QUkid5oTgMzupLlgnrSXVl7jkYNLeZZslhpTjm8GJrkP3LEY1xxxtMgG5PeifGmeqxDvhoumYAHP5U38LZYtnDpSUwTc2vfrSbA7h/aWkPM6iFpSpPcCr68Dh4lITEcj+lcjwWfnUNUmrrnE2k6m7GOtr9q9Q7qHREbsawyg+VenmfN+hpP4lzdpSwpACnAIKzuY5x170AxGPWtalSZVc36VAhsL9SgK9QnZeynK3sW4QgW/Es7D48z2p/yjJ2MCwou6PEUCPE53GyRyFAMpzhGHZSkHb5kk3oZn/Ea34B9I5UJphU9zcp4/FlUMtkqExb8R9qZMDkTmHwyiUeddjO/b4UN4GaQHvFJkpBsRt3nma6A1mKFKCVQUmusgZagkkGLWUNFAsiFR5iAY35maakNBbYBUQUHUNIIQSRFrwk8piReo84yctoU62sBGnYnzTOwte1V8BmIKEJVKlCQY37XFyOVfOa3HkDWfz86luFgYxulYQQvykASOvxFtr2qxhXhN53iYP8AIqqiyCYlO8g2kDn03qRh3zA3joI3/UXrH+WSIw9ybHakrC5TFwNQESREX2J/Oswi1PBSgoakmI5kDty6CrmJ8yNJvA5yD8+ftSJmeKxOCxAd0LLSpGxIAtHmAi4vW78NQrVE1/Emyc3cfHAlSYJ2+dDswUj7uTHp3PtW2GdRi0BxtXm5jr70qcX5wpsFgWH4/wBq+lXMu3bUhOM3AOJeJCn12SD/AEx16UBzviZ10JSozp2qrnGaqdIQmYFkpFes5OUlIJlZEx0qZto7lAuGMHkwcaC3kEBQ8v8AyKi4d4dbc8TUtaVJJGgRBI2kxMU2cPKJaKFiRGxoTwmr/wC+eSd5+lqQu5lNTu8QrhVuNwI16SEhMQYCQJnn0/OmFnFpUULkagQEn/y0hPUWEfOtnsAlZBIIq6cEEI1xcD47zSRpCzTpyACSZfmRKCENk6DKVE+oSohMWIO4vziocc+QLzpI9j7W5i9b8NOJcbUIEE/ravcfgSs6QLzM/CL9bVcdK6JSm7iBlBbmRLzdOgJKbG01RVw2y55ki5vRYZMEoGu9FsHgQgSkRTsWPLwHqBkZO1iSrDlqWxZWwqDF8OLSgEqkquaPcVwPMI1CoMszxt1OlyxHWuNjUEpf2ng1i6i5jOHoRKVGfxHpVfB8OpWtOpUpm/wpzS8gpWDsdqA5MyrWUidM86I4Qii54OWJjIxlDLcaI2q49hmFCVAGsTlKtM6jUGJwY0G8EVTyF9Ii7F8yhmDISQEK8vOlzG4dtwlAX7xVbPM6TqLaVSRuaFZKQHdRVvWLqsrl+SRK8SACGuFciZYe8RZClTaeVPTrqSSbCkjEO6lAJMKHOricNiiAQZB6VVpXLrR7i3ABucexX95f+pX1rRz9Kysoz3GzD6fjUSqysronpKuoK9rK4sIxl4e9B9/0o7gvWPcfWsrKDyYDx1zf/pT7Ur5H/d/8VVlZWTrvP2lGGdGX/bw//l//ACaD9PcVlZWDh+kfn/1KWjIn+0fb9BSrxV/aP+n9Kysr6PSfR+0iydwR9m/qX7n60vcef9S77/pWVlaH+6L8RY4c/wCqT8aYE/8AV/D9KyspebsQljVw1uf5zoLw/wD/AJZ33rKyixfTAbszpzu4qbEf21e1ZWVbi7k+SA+FNlf6j9TTDg/7lZWVV4izLWZbD3qQ+gVlZXfMHxFLjD0UkjevKysvU/8AtlGP6YyN+lNWco9avesrKubqAvcfcN6R7UBzz0r9jWVlO8RA+qcDx/8AfV7/AK0ayX1CvKysPVfVNJeozMfz5U4YH+0j2r2sp2k7MVk6n//Z" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هدیه ، یا باصطلاح امروز کادو ابزاری فرهنگی در روابط اجتماعی شاید تمام مردمان جهان است ؛ که بنا به خصلت های متفاوت خود ( که از سر آبها گذشته باشد ... ) تحفه ، ( که از کوچکتر به بزرگتر باشد ... ) پیشکش ، و ... نام می گیرد و در هرمورد فلسفه و فونکسیونی دارد که شاید در حوزه سمبولیسم هم قابل مطالعه باشد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شصت سال قبل از این ، در دهه 1340 ، وضع اقتصادی ایران ، پس از کودتای انگلیسی – آمریکائی ، تصفیه بسیاری از مدیران لایق ، دودستگی بین مردم و بخصوص خشکسالی ها ، بحرانی شده ، و معیشت مردم به واقع کلمه اسفناک بود .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در یزد که عمده مالکی وجود نداشت ؛ و خرده مالکان خود نیز دچار تنگی رزق و روزی شده بودند وضع روستائیان چنان اسفناک شده بود که برسردادنِ پسر و دختر خود درشهر به نوکری و کلفتی به خانواده ائی که خود شاید از نظر بنیه مالی و درآمدی حتی متوسط هم محسوب نمی شدند مسابقه ای اعلام نشده داشتند ؛ از جمله شاید به این دلیل که « در روز مبادا » شاید این خانواده از گرسنگی نجاتشان دهد ، و در هرمورد از آن استفاده کنند ، و قوت لایموتی گیر بیاورند . از جمله ، در هر مورد مقتضی ، پیشکشی به خانواده مرتبط شهری می دادند که در ایٌام عید نوروز و نیمه نخست فروردین می توانست گل بید مشک باشد ؛ به این ترتیب که :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سرپرست خانواده روستائی ، که در آنجا بیدمشک حاصل ی شد ، و در آن موقع که هنوز به حالت استفاده در عرقگیری در نیامده بود ، تعدادی از شاخه های بیدمشک ، بصورت سنبله ، را در پارچه ای پیچیده به می برد و در آنجا و نزد خانواده شهری از پارچه در آورده چون یک دسته گل تقدیم می کرد :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">سنبله بیدمشک چون هدیه نوروزی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در آن زمان هنوز همچنان که بادام و پس از آن آلوچه و زردآلو ، آلبالو و ... شکوفه داده بودند و برگ در نیاورده بودند بید هم گل داده بود و هنوز به ندرت برگی داشت که چون « سبزه » برسر سفره هفت سین قرار گیرد .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">مردم گل های بید یا باصطلاح بیدمشک را برای معطر کردن هرچیز و از آنجمله اتاق پذیرائی و اتاق نشیمن استفاده می کردند ؛ گاه یک یا چند گل از آن را در جیب بالای کت خود می نهادند و از جمله لای قران بخاطر معطر سازی قرآن کریم .... که خود برسر سفره هفت سین هم قرار می گرفت و آن را معطر می ساخت .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هنوز هم تا حدودی هدیه دادن بید مشک در ایٌام نخست سال نو و بخصوص استفاده از آن مرسوم است .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:9.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آن روزها وضع اقتصادی مردم به حدٌی بد بود که مثلا" در عیادت یک بیمار چون به تازگی رسم شده بود که هدیه ای با خود ببرند یک به با خود می بردند ، یا حتی یک دستنبو یا کدوی گرک ؛ و...<o:p></o:p></span></p> text/html 2018-04-07T12:03:52+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) موسیقی بندری یکی از هنر‌های محبوب جامعه ایرانی-آفریقایی است. http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1619 <div><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: center;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt; text-align: right;">&nbsp;</span><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/16/385573_646.jpg" alt=""></div><div> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">ریخ انتشار: ۱۱:۰۸ - ۱۷ فروردین ۱۳۹۷<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp; </span>پ</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">فرارو- موسیقی بندری یکی از هنر‌های محبوب جامعه ایرانی-آفریقایی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none; text-autospace:none"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">به گزارش فرارو به نقل از رودز اند کینگدمز، کودکان و مربی‌هایشان در یک انبار عمومی کوچک در منطقه بهبهانی جمع می‌شوند. منطقه‌ای که قلب جامعه ایرانی-آفریقایی در شهر بوشهر به شمار می‌رود. جوان‌ترین فرد این کودکان، کمتر از ۱۲ سال سن دارد. آن‌ها هر هفته چندبار، یک نوع موسیقی مهیج – بندری – را تمرین می‌کنند که مختص جامعه آنان است. این موسیقی عناصر ایرانی را با لحن‌ها و ریتم‌هایی می‌آمیزد که توسط نیاکان آن‌ها – یعنی آفریقایی‌هایی که به عنوان برده در خلیج فارس فروخته شده‌اند- به منطقه آورده شد. این گروه خود را با افتخار بمباسی می‌نامند. این کلمه برای توصیف ایرانیانی به کار می‌رود که ریشه آفریقایی دارند</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">اعضای جامعه ایرانی – آفریقایی با افتخار درباره گروه بمباسی صحبت می‌کنند. آن‌ها کانون فرهنگی این جامعه هستند. جامعه‌ای که پایگاه تاثیرات آفریقایی به شمار می‌رود. میراث این تاثیرات به دوران تجارت برده در ایران بازمی‌گردد. برده داری در ایران در سال ۱۹۲۹ به طور رسمی غیرقانونی اعلام شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">ارزیابی دقیق تعداد افرادی که نژاد آفریقایی دارند و در ایران زندگی می‌کنند، دشوار است. زیرا تاریخ آن‌ها به تدریج از بین رفته یا فراموش شده است. یک پژوهشگر که بر روی آفریقایی‌های مقیم ایران تحقیق کرده، تخمین می‌زند که ایرانی-آفریقایی‌ها حدود ۱۰ – ۱۲ درصد جمعیت جنوب ایران را تشکیل می‌دهند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">جیاکومو سینی، عکاس، دو بار – یک بار در سال ۲۰۱۸ و یک بار در سال قبل از آن- از این جامعه دیدن کرد و زندگی ایرانی-آفریقایی‌ها در منطقه بهبانی را ثبت و ضبط کرد. او بیشتر بر موسیقی و جوانان بمباسی تمرکز کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<span lang="FA" dir="RTL"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">شِما : برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>(<span lang="FA" dir="RTL">تصاویر) آفریقایی‌های فراموش‌شده ایران<o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در سایت فرارو و نیز منابع اصولی تر<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/16/385578_515.jpg" alt=""></span></p><br></div> text/html 2018-04-03T13:05:20+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) نظری در باره « 13 به در » http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1618 <div><br></div><div><br></div><div>نظری در باره « 13 به در »</div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvzdRQ5SKr6AESkI4qcQvqdDRd-SdUJ26WXd6xIm3UbWmCu17M" alt=""><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><br></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">امروز :</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">یعنی زندگی درتمدنی بیمار که راه علاجش را نمی شناسیم ؛ و به حدس و گمان به اعتقادات و آنهم اعتقاداتی مردمی متوسل می شویم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>؛ ... یعنی اگر نه تمام ، لااقل بخشی بسیار مهم از فرهنگِ ما به جای آنکه مبتنی برعلم باشد مبتنی بر عقیده ی عمومی است ! ؛ ... یعنی ده ها سال است که اعتماد ما از خود و قدرت درمانگر خود سلب شده است و....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">و امٌا در واقع مسئله این نیست ! . روزی روزگاری شایدواقعا" مردم ساده لوح ایران روز سیزدهم سالِ جدیدِ خود در بدر می شدند ....<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITEhUTEhMWFhUXGBkaGBgYGB8dGhgeGh0YGBcbGBoaHSggGB0lHR0XITIhJSkrLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OFQ8PFSsdFRkrKysrLSstLS03LS0rLS0rLSstLSsrKy0tLS0tLSstNystLS0tLTQ3NysrLTc4KystK//AABEIAKkBKgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAFBgIDBAEHAP/EAEIQAAECBAMECAMGBQMDBQAAAAECEQADITEEEkEFBlFhEyIycYGRobFSwdEUI0Jy4fAVM2KS8QdTghYkwjRjstLi/8QAGAEBAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwT/xAAgEQEBAAIBBAMBAAAAAAAAAAAAAQIREgRBYZFDUnEh/9oADAMBAAIRAxEAPwBhXMR0uUh+rAreIpFGpT8P7t84LYmR94kgXBrGXaPbQOcclWbAqkF6AdhhSpqeLwjb+7OTLnOkHrB/UvHouzJIGdvi4VpCbv7KJm5nDFIbwvFADdaSkidmCSej6oLu/wDSRrDhsHEp6oSFBqqS5p1WcKuaaQu7l5umUkEAKlrB8A9PL1h2nYaWZqQlCAye0ztQt3j9IBZxWMlLE4JTlQspJBSzFL5rW4v5wB34xoXNQgJAyAjMmy3CWNtAIYSehnTFTE5hUgqGUPp1Wap9dYStpLClOkEA1rx1aAHZoktfKO5Y5MSxiogVlmeLJZIEcyxaEPLJ+Eh68bU8ICrNDJuPhETMRlmBBGUllhxTgHFfGFtIi2TMUCMt/P0gDG+M+UqeegACEgJDWLO5DaQCETmAvURxFDEGyS+VRezePdxghsXOSvI7BiTwZ2pc60ECCdNHg7u4hYWSgK0S4FauOPj4RFG8LJWZaSWy0OQBntUWc1bzg9sTZyxmJGUkjLqLAgvaM2y9hqmJGbqs9au9Q92P6w0YfDsA9wAPICGhIyybm3CJdHFjR1o0ikSgAHq3GAe8SCyVgdlWmoNx7QwmM2PlAptYj3iDyjFyGJDNyi3ZspQyNR1Xa2hbjeGLbOB6zJapTzNUszwGkoaUFH8BJHeCLcreURRHDICqlKgpqtStvGBezEAYLEEXLe4p6wxKnymGcNxNjXgG8awGwaynATWZiQC5YhyLcYDBgz/LDWHzMeibDAEpnubeUIyxlMqjfdj1Kj9IfNgfyra/SEGLeUhk10PygCSkSZwVMy9RQSHGoqG1dgIKb3ziFJGmX5tAvZmEQqVMKsxUlKy7W6pbrcL05RQkSkHMGGtoNY/CkzEMkB0Ja3Wd6kE6/KBksVhnGGzzZZBL5E68Cacnb1iUT2ng5aJC88oFbHKylOPzaKYB9A0I6k1j1faeDdKyxJKFJSkqJypYuo8CbNHmU+UAposRbgKKDqDcGgsrY80lwFMfy/WM+HnFACciSaGo8oaZWLxpAPR3A0/WM1TTiBRH70gbjpycyNWqeUb8YHyjgR8xArGTAZiRZqW56cYoN4Q9rvfzAhY34luUn+kwz4M1NGt7QD3vA6o5GKhM3dmtOAKX7VOPVMejS56TMDAulNaMBQatU1vCNu1h3xCS4cBRHexbwhwlYdapqc1QUh1JpoDbg8Fc2hsoT1qCvg6qj+E6UjzjbGBMpSkEglJakevypISacIQ9+cOOlWSesw8mDQCGUxzaEtlkch7RIJGsHcLuwZktU4rQlGVZQCrrEpD0HyioXJCSSw4RrXs5QkiaWYqytrxjVu+gOsl2CDbnSCu0g+AljMQ01XVykPRwX1a3jEC7hcOS/IfpBzdXZ2bEByaAlkkBRYOACqgjBgJBDl3JBp4AmGTcyWhWIAN2Ux1FDY6UeFAPb+GAmrUAplKJr2hXXiYEm9mYw4b3yAmfQFjooue+5hbxODIXl1cj1hsasDhkrQshhlysDcuS7Q6bo7P6sxqHq0dhrfU3hRwMhaStwXBDtatIe9zgGXxo8Ipgw0vKkAaRakx8kR1oqPo7HY+gORViEukxa8U4pTIV3QAPbElFyOBq/GloET5YVLZIfqKNqWsG94MbbX1Cb0l68VQK2fI6qFXJeg0bRtYitUzAiahDfCFEtyp3wsrS+Cp/uAGjM9Q3lDLhkZpAcnss3ApdPyhaEr/tH/8AeA9D9BAfbTlkKkhX+0nXmpn4PSHrdwNJGt4Rt405ZksadEioo1VQ7bvzB0KXPgdbORxuIgFb3H71Ffwj3MQlzFDCKQgAqmKKK/1AAt3B4q30X96gP+AFuNTGjAZWw1yStaqVplY+DlMUefJvVoYcNiPvpbpLMCP+N/CAOIS0xSToojyJgkhfYUVOzjq0axvCh/8AtSCiaA/ZUSovV0n2qG5GPLcQsPD+vCy0YcqzGoUpJNR1RS5atS8ebquYD0PYGHkLky1kIKh2s13GnhQvB4T0fEn+6EbYWdcsIStKUl3LgVDn1eD0jA9VPWQaDU8Ig2bQxyTLBfh4ntQOkYhSlpUXoq2rPrAcz1KHJgfUiNOdj3FxXnCBvwWJJWbWFPSFvfef94li3V07zBHZWJBW1QSnW1wBC3v5MKZ6RUtLDP3msKObpoef0nAKtexdoesPMCSwDsG8q1jzbdecTPlpc9oUGt+F49Ak46WjEZFDKVChYsaceNIoLSlKZyztYfrHne/eLV0y0tZh6CHSdjejUKKLgnLpxOUn9tpHmm9WMMyfMJBT1qjgzD5esQBpPaD+I4jWDOE2lMeZJcFOVRCVAFiUDNlLULDQ6QIwk0BYLPaDexEZ5k8gD+Uu5ZgwFKFzFFO7I/mOPwGL9tqAw0mWCwJWojn1QPR42bt4bqzWaiD9Iw7xK+7w4BDhK3HerXygMGy0CraAnXlrBfdlc0TPu2zGgPmNeTwL2cKGoCWNLvTU97QQ3SlqTPBSEuCTqbhqNrAEN80zAuV0jElLB6Gh5XH1gVPJTMGUJ0YPTwhg/wBQVArk/lPi50MAVl5yUuKMGvwsRrEBic6jOU7VBKeZNC/KDu7SCJhDfhe97XgN0n3k1JUHypOlWKaCunyg1sjFATlPwbw42gGaUaecTjPhpoIcMQSS4POLo0jsfR8DEXpASeMW036NZB/DaLUrAJ463PdGfapHRLHFJGvrwiALtSbVArUIfgetziexpP3TgtVTufqKfOM+JlHPITd8vub8S8fbPmZZagqo6Ujgxrr5+cFRClCSoCrLmAm1iVfPTlACZOQMMkPaY54WoDzZ/KGRK05cQxsVM/NAJfhaEyahBQEAlwov1gBZwxZnLQG3ejEJM2SUqBBlIanNV4N4TGyl4dIWpKSGFSzNUa1EK+3pyQZZl0AQx4ZnUFM+h9Xi3dxcoAqnoKkksCLChc8aRBbt/FoM37tZUMoqok1q7PpaNOF2moFChnZMupSOzWvabgmmsYt5kS0zU9E2UpBDWcku3pGfGoKshdywBCWBqTbgxY146RQMxk4GYtR1Uo2a5JtpBcoR0KSBdQDvZ3D86e0AcQoKmKIFCqxNfGCuCmZZeVXZCgW0oQ9NYUFt4MYmZKTLQ4AJCWNC9K0vS3OE9KTBbHTAiapCRk+Krvqz21GgsIHJTBBzYWHVlNGDuVuQAw0+IudOMEPseI+NfnMiGw5qQgpVRClBnDil9DVgIZpcpJAOdNRxMRShKm0IBsD3MC8WYbE9IdXA8NLjyiMiSjKTq51PKN2z1JK0BqEt5gRYLcFMWVAzAoMlwQBUpUC4ers4rxinfys1DCmS7ubkwfwqk9V6uGPcQaekAN8j94kCwRqz3UNO6Ax7sgCeggB9HLcr6Xh+lTcswE1dPi9aAR59u3hirESmJ7QfucPD+paRMSjrDP8AiHJwwN37oCyXipapiQFMzsCdGL1+fKPLd41f9xOb41V8SI9AGwjJmpV0uYF3zO4HBLF9fQR5xtP+atjdam/uLfKHcZ8EeskEai17wY3emZZs0Bw6JiWHcWBvSkCsGOuKOY17LBE+lDmL9zFx7wQZ2Fi8iZubVBceXCAW1JhOSrjKG5VMHcAR1/yt5gAQtT0h2DEDz/d4K1bNrmpTKfYxs3ZxPRzgtjRiwuQ/vGPZ4YKIcUuInsfN0mXjStgLPCgvvRjkzJssgFm1Nnc207gTeBpX/wBzdutwfX6RDajialJQEnKHAFC711eJIJViXCQTm4G9fKINuHxAMxYUoJdBAL0Jca+EbMRNUJikIL1o2jVYNygLgZGZYSBmZJPzMMex8D11S3LksFJ4mgpZvCzwBzYRnLCVpPVqCSwoK1o/qYYcHMJQCb/toC7D2WuUhbEA2ytRwePD2eC6JwCcygUakHx1sYo1R8IEzd4JCVEFTtVwKeHGNWG2hLWnMk0dvnDaNZEZNpywZa6Vyn0EXfaEir0/f0iOPbo1v8KvaAWBP+8w7ipA8GUq2r+EW7JUlS5yTpMccXBOkYMLivvcMDUsLaOT9Ys2NNafPSSzqLnmFGsRV21JCj9oCCEpCQo0dwEkNyeFbHYcJw8ogGq6skVLDUVtpDlj6KxAAqZD25EGsBsaofZJQapVxbQxQubxpSlUog1KHI0T1lAAeUE93nMmYBVwCAKB+BOhfT1jPvvLSBIyhh0dO5/8+cV7t4xaj0Ydwlw3a6rcKkcngjNtcLzIUsMogU1DUizEpDSwRldJc8XNX8Gju8CpxMvpgxZWVwQWe1dPrBDZclUxctaUp6gZQXbQecFLO0pCUTFJTYNo2laQQwBC5a0hszBvME+gj7e7Z3Qz8oDApChyckERn2TJzKIdnCm50PlBBXBYDNhp2JWK5koD37SQSX5cOEL+JDKUBoSPImHNDfwpDfGHbj0lX4aQo7U/mrb4ifOEDJupPzSloNgoFy3zBpG8jhmbSotpAjcnE5VrSodVSanhZucOhwkr4R/cYikHDznBfj8hF0iaApMBJc4jz/SCEnECnOLoM8mYShBDX9mFYWdsY0rnLq4fKDyFBBZWOaVaiRX0hWoYBl3Hri0PYBR8hDxikBSUAgly1L1Oh01hI3HmhE4rOided4c/tgGUuCASfBxCoqxWIm5pGZIHWJKTcpbj5P7x5ZiFgqJoHLt31hw3x25MlLCJRCQoZyRUklwK200hJoLwGjCS3UI17P8A/UEA/iVW13EV7JyZ6u3p4x9hEhM8hwRmLF29YoMSg0ua5Z0gZhShU1dWaFxVSav+7wzy6y5oSX6j34EG8KqDXv5xARw8wJlqzOQSLXH6RXstIVNSniW4+EXYbGKRLIQpgoEKB/EGsPHhENkYhMuYFkE5a0vqaGFV9jZyvtKiSDlVloXDCgqbxr2YVfaM0xJSFEkEggX040McxapCyJ0kKQrOCUKUFOFOcwIqGZiDxEQ2dillTrUVBFA5dgTVvP1gNWCGTFKCQwGZnLsCDrrSD2wJ7TiQpJIzHKe0RWwF6loXE4SaqdMEpQCiSHPBVfYwVw0ubh8QlE1SClaS5SxdgohiQ6XNPGAcNmbUEwF3BKiU0YM9jWsZN5isgpAzEhLZUlxVVQbWu8LmMnYmUtJWiZlSSEFQYHU9ztrB3c/ak7EFa5yEAhkgpVU3ulz5xAiTJplKVmzOPwn1cww7K2vLMhCV5gVTAQE63emoarGJb845EycJPVAl1UTcqIsKaD3gH/EsSlZTLWoJRLzAE0CQntDM/EWgGjfTGz5PRGWopCxVhVwSRVucMuFmqVhQqZ2zKdXimPMP+p5ypQlTCFJJcuASeFxUvXjFs7bI+zdEtSZqroUFKC0poMihkZqPldoo+weKUky1rBADMasQ9GMbthY18QpQo5JtxMUY7aAUkdGcgUhIqtRSFJbKrKBQ6axfidlrkdFOzBecddQIYqJJcNpby5xAcxW0QtUxYVT7OfNy/rAPaSyvDS8psVOGPB/3XWN0vBJzJDpAXLX3VqNaNSw0jHPwykygCAesaA3cEZgeBvfWGxk3nXmkyFGpCcrvTTl+2gZuqCcVLHM+x/fhBTbanwskh6LII5t+/WBGwphTPQadoCvMt84vYHt/JpK5N6JLPxcP40gtuMxC8yqsAx8yQ1T+kL+9KB0icp6rqaur1vTnSNmxFskkJGYVq1KEcdbeUBz/AFHkpTNlFOqCP7Txub68ICbKS7Vse7hBPfWdnEkg0AWkB3Uk9UkK8YD7NWXI4xQ4lJOAMtAdXSFgOIWT7GELEqVnUVULl+8Q64HFHIxIyie+Vr5gVA0LuLiFHbKh082566r3u8SIYNwpYVMW6SeqfkD7w7qQx7Q8/wD8x51uriEoWTq1zpxIY1hhO1VGoDjQtfn2oikRZiyVMYjlGVSoskx0qCWIxDy2apav6RillvKLSnquCD8opluCC9XjIL7PmJSgmrlQDDV6PB3aG05cgpSS62AI+EUIzMDW9OULw2kZSQoZekcs4qKdoaAjTn3QHmrUokkuTUkmp4xAU2xjEmctVJgBASfwsBdh7R9h8RJmIWFpShYSShSQ1RYEChBtGPA4VKnK1ZRoEhy/FibRsxmAXKkpVndKyxASRTtCqgHfL6QFWzZiR2i1/SsBs1YJKolxo49K+8DBFDbu+QrDzcxJHRrNNGYj1gJIAOvCL93scEJnS1Dty1gHgSLeLCK8NQ1S4Y+g/wAxFbpZypU9QzVAI0ce1rRllryuf6T7frG5chQVlOYAEuQHAd25EsXd9YGmZlc3DNAb8FJCsOFIRmmJI7IVmD3cWIZ6RVgpXVmAXZx4V+nlHMHj0VDryqFQ1vEEWg1hsLmnNUDKCVkOpVwCyRfjAZprHIsOzAkPQEU84aE7N+0IkzgWoQQT4U4Wjm19jgyciUqVVJCcrBquWYVg3szBy5ctEuxQ/LUwCxvPg5ciQpSw7slCc57VankA5b6xj/0yQkrmV66UhgTRialtWYecNW9eBTOwkxCEZ1t1GS5zAixanB4W8LiZGAnTBMllKpplpGUkZJZSnpDdx1nbUs8Bqnf6fZlqV9oIzElsnEk3eNeO3ClKQyJiwpmcmhq7kCprzo0bd3JeDQpRkTgsmjdKVFn1BUXrq0L3+oe8HXRIlTFJUgkrKSRUgZQ4vR/OAin/AE3mPWehuSS/rGbHbhdExXi5SATTOCH9axLY+/KpMlSV5pisroKi/WdiCb5WrXnxjuC39mrJ6VEsDRQT2fMxUCcfhhKIlhaZmUdpNjrSGzd/d7pJIUZroUGytVFS7aZn15CM+EwqcZMXP6LOhkgBCwgggVIFlPzOkENg9NMw0s4aYJeWYtK86QrMxuxNNKAxlXNq7HUnJlVmQhJDqIF6tpC2EzDJKVAhAALkGhcPUintBza+3p0mXMXnkzkpmCWQUZes9UgA1DOXcW1jJgtvLx0mZLKUlWktBCDMvR1EsBy4QC9iswklCgO0kpZqsFB6XFYw4KYEzEqNACK+sG9r7NVLw4eSiWoEWmlRYvcEsBS/KFk5S7qbweKht3wmCZ0S5bFLKU4U+r1rTujBsba8uSpptQ3wuKszvpC4khOr/vhFk+WMoUkk0Gfkas3EQDJvLtWRPky1S0ZVZznLctWF7QIwSSCkkEB+F3YawOlqIGUlkkg21Dh/UxtkpAZUuYSS7hSWdrtUvSAOTsyTlIbroIU9ey37ppATao++XzU/nX5wVmYxKspSALG1XS7h+FRSB23sv2hYSGFNf6Q5fvrBW3diUTOSGopwWa3edaQ7HZitCANA1vWELYOLyTE6VAfhX1o/nHoE2WsE9ZVzZQ+kTX9HkSjE5ZiCjHUlo6VGyQwBcUNi7V+cfKFYjKJNhHAom5jI0z5ClgENQV5HX2jP0OrggcB9YJbPWxJUAWD6cuN/8xTthaeoEk26ydAdIDJOmuwFDrXhBmViiuSqXML9Vkkl7MQAeFqQMwU1AOZUpKmGpUPRJEF8PjcMxJw6QSCGC1M+hYmAEKI6Miv7AHt7QKEFJKSQRy82b5PA6YliRAcl3gjgZ1QToCLU1v6RiwshS1pQkOpRAA5mgglidnT5CylcpYILHqkpPcRQiAZJO2zKk5BLzFgpyCQCRlroaAs4hXIZ/GDOHRMErpFyFVISlSnA4lgWfviiTs6ZMLpQSNSwGmgiKzSUo6J3D5FX7i3rDNu3j0sUhXVOU3seHtAdO5k5ZplHImGvd/Yk6QjInIHqrUk2N9LUaAIGaXox7hU+J+UaJGKmGjepjZh8NMbrKT4CIzMOf1pEEZu0ChJWoFkgk+HhHkU0zcXOXNZyoklyABwDqYMAw8IfN+MQZeFUAuqyEs+l1W5CPNPtSwnKCyeEUMu197iVJMiWiWpIZSwlJJNizUaFRS3Lkkk+cQMcJio0GWSAxH0746WtYcfnFcu0cKoA1JxeJwSmTMAzgKBSAQtJsyiPSCGyN5FYfBTUo7Zm9R9M4BJ8Mp8xAJG0SqWJUzrJS+Qm6eQ5copEnpOy73L289PGIICc4IJuXc8eJ9YNbj45MrFpUssnKsP4P8ow/wAGntl6BZPEB/As8YsThFy1ZZiFIVwUCIo0bX2grETlzV3UaDgLJA7g0ZBHI4IC4IeIZilxbjFgZtYrWHVUsDrASQXvWJILHnEAeBjfNkdIjOB1kjrNqOPeICuSpjfqkjw5xt3kSnpEkZaoS5SCASKEublmqIGSHV1bvbvgrvNLUmalKwzS0+Li45PBWCQG4vp30/fjDb/HXqXc/l+kJYmEVEbhtib8XoPpEoEgxIRwRpRXR25fSNVFuzpZzPp3PEEpIJHAs3+Y1YTGKFAGEUTlnOolw5et+MQWZePDhdi7QRxq0GWpYSlB6qWys7+JAPdGAsld+Hj9KGDGw9mysbOMozJiUpTmq2YkFiEvZIgFwg6ERsRKm5KyV2cKyFm4uzNzj0bBbkYVJrKUttVzDXwSwhiTgZSU5AkJSRlyizMzN3QV4hYm+oPhFW0U9Z2Z396ejRu2nh+inzUHRZFNGND3WjPOS6GOlRy5d0RG/cNIOOkZuJbvyqb1j2Uyxe3i0eG7vTMuJkEG0xHuBHpm+22AlBkIUyl0mEXSnUclG3cTyi0K28e9XTYlhWQh0j+p7r9Kcu+DGzUrUkKk5VJZu1rzDUPfCdgsKZgKkyUFID5SVZstncH98II7ExMyRMZByoWQkhf4S7db1rEU05JylMqg5B/SC2GlKu9OdPSM8+cmRJVM7a0pdgxFNS1g1fCMWxt7QskTSkcABf8AxEDIn96RWrDAuGNeX1jfIUCkKFiKRN4ugh70TJKkLlrQSQKH4VaGlqx5y5AUCkVapFQxekewbXxK0zf5MpaNCWzP3EGkeebV2NPXMUvIVZlEg95s1LQC2REYNK3dxLP0Kmvp9YxzNlTk1KC0VGQxwCNYwMz/AG1eUQ+xTPgX/afpAZiI3YHFtQlvDql7vrEpOw8SvsyJp/4FvMho0/8ATeJSesgI5lQp3hJJ9IgOTdrDDkujo5olkJUJhWhdDlBSRbS9KXhSxWLXNUVzFFSjckv+xGjH4GYCHIXS6XYcusAYxqlKFwR4RRAiPgI7lPCOhB4QHZa2j4po8cTLPA+UaZclZoAawGnD7MQtJKJodh2uqyqFQL6M5BF2iWBxYl0KgUntBqsxBY8S5iqVsmcaBB8o5jNkzZQCpgCQSBevG1/SINmLwQKETpT9YErSzZSGCiK2cgtpmgTOWSqpc8SX9YlMnEDKCW4RneLBYox8ERAGLY0IZDeLZS2aM5eOxkGpMwGp7qNV4zY2UAsNqNeL2irCTgGcPyi7EzgpIISx8dYDNMXHdnY9cmYmbLLKSXD2PEHiDFM0xVAP2C3/AHP3yFAG+Uv5As0WYffZKsTKK3EiWFOfxFRDZiBVhZhxJjz5CyItE/RoAlvJiEzcTNmy6oUpwWZww0NRGPFTi1LKZ+8RnUvSJy1aQH2G7QL5Wrm4Nw5wybDwv2mZlGYgvmU9a0JrepDnmIXDLq1hBzdnGDDTpc1dA7H8qgxPz8IlDVL2PNw2VSpqUypbdY6OQAHa0T30wih0U5ASQoFC0/7gLrB4OOsX4kRv3hxkqfImSUzUpU6amwAUC5a9IG7RVmEsJD4WShlKLvZszCogrb/GJMrCoUpDhacoDDrEBjm8LwtbHwZE0KSWQ5UlhYPUVOgfieUfbyYWYqVLUkhaUKLFNlBYcHmerXwpHNj7VldEJa3Qp6q4A3HG0QenSF5kgi0Tywt4DeCTKSUFRWlHZUkO6SxD9wLeEH8Li0zEBaS6VBwY0KF4Q1y5QTV1JJ9HBiuRg5w7UxBGgEpv/IwQEzhHM/KIME3ZyyC0wJJ1CA47gaQGXuVLIZeInqDu2cAe0NTc4qyoBf5mADYXd5EoMhc0h7KyK9VJJaN/2QXAbuAfyCY1GdwEUnEHWlf3pADcXsYL7a5t9FKHoFCK/wCDytHLf1H2guuYprRnuHe3I/OIBmI2ZL0Sl+FSPHhGaVhsMTkmSgFcDR+4vWDDglhlJ1Dt/mLDJOtubQA5OwcL/sJ76/WOp2FhHfokeUapsqWWFCSeF4mmSA6SkpT+Z/YwAjHbvoKgZEuSGuFJJfxBcQNx2FXLfpMNIyvTqqyj/mDTxAhslyUpsV+Z+kfY1GZJBSSCCCHFe+A88xe8EsFSFyJLjWpbugHtnaPSZUhTpHJq+f0gxjMD0czIuUK2Kh5aV+UCcTs0rWciK/CgfJ4oHYrDqRetvMh/Ec4zwXOxMUQB0ayA7Ahme97RhxuBXKICwxIe4PqCRFiKEiLM0ViPnjQ60djrR8Yg+RGxUhk9wfv5xShLMWMWY3FKNHNqj3eIKJws0UxbMNIqeA4RHI6oxGAkDEkKiEfAwGsLCg0acLtSYgdVSh40gdIVWLSHNNYAwnGTVJKxMLgs1hUcojgtpFCikrzoNFcC9T4QLUtSApBcPX6eEUoJ0vBTgiWMSkmWVywkskBRyGlmPYJ0NjaBO25C5LS1yxnLLz1KmqMpq3+I07r7ZOHUUrQVS1gBQ0pY+ENQkS8Qc0uXlAdwpiD+Ui4iDz/CT1g9UGvB/lD5sLaeJ6HJ0TZaBShlp3HnBiXs8JAASl9A/wBbRpMs2Jbw+cBPDzl5bhRavfyiwT5gbMW7vmWaPpUtWVgoHy94gVnXuDcva8BolFRur0v3cI1IlUjNK7Jyqq1K08PrF5nAN1haz0f3ijqpJpU+cWBMYlYpXVDd9m83r4RplzSQ5pU6QElJ4RROljUfvwETTiASwfvjJidpBPZ69CWT2rsGo13FSIlHSAbJ8aiOyjZlJ94ukrzAFSfNqeUTVl4gGIM84Krb+1/aKsq7/wDxFT5xrSBoSW8YtLNwi6GJKW7WfxA+UaEy0HWMq9ooCmKvBx7PA/H7ZFQAAPiJr5AH3gCeKwMpSWWlwORccwbwvYrFyMOyuiE0JsoAJmJ72FfBu6KTtBRBKlAkGjG3neMqMb0hYSyo6MXPtaIF/eDbxmKPRKWhJ/CST6kkjuDCA6tnzcpWpOVN3VQfqTDzj911zk1MtChUC6uQPAQKlbv4tBVmwyZ5NlqUCAWZ2JBNOPKLArKwcwJz5Tl+IBx56GKQIZsBsHaCVHopa5ZB+IBPcylMoQWOCxpqrZ+HKjc0qdTSY0XaFnZScN1/tIm1AyGWzgu6iXLFwMtj2n0jfLGy6AjF3U5dFQZYCeASUzHIuCHd3AAlX1jNrHpw6jjjJwxv7Npcd9zBM/hrJB+1vV1AS2VROhoAC9tIzSkbOPaOMJf8IlsA9BW7Jo+pcsLQKn2HdBHAdkRJ1W/jx9HHymg4JMxby58yVlOQKISrM0vKVFDNXpeNMlLxZMOycymGNAJp/L6tU0GppmDl4pxcB13MJ1Xbhj6OPkblK2Z0akrRic+d0rBS+XKlkqGbK+fNVrNEV/wuwGLFDV5darZwbFujtS/ByGiBjV6m/TH0nDy0bUMkzVfZwsSurlC+12UhWbvVmPiIzZIkixi1HaPfHmyy5W1pmZjFwVycCOYi8Tl9lXen/wAog+QrUDzhi2SiSqXnWcpBqMtFc6e0ApHZPeId8J/Lk/l/+sRVKZcoAGUlZPFKTr3isTwuPmpLLBZ+FeTnvgrJ7Cu+B22v5Ce8xBukbXC6mYEkWHLyjfK2oAL04n9SITsL2h3GCe1OwO/5QDTh9rS1WVm7iPaNS0FYbOR5eUJ8r+b5wWmXPcYbG3EyWJyElRvxbvMRmqUW6pHNx8owC4/KfeD0vs+ENhfVj1oVSWo8G9a0A/d4tmbVUlKlKQWF/vCG7qHlSLcZdULsz+Z/zV7CG1M+y9qFSApCMuY/ip5CLZm0ky2GVKS3ze45n1jLhPwd4jTO1/esNo7iNsMlwgfvwjJ/HEaBjq4ceEBNra95gbLuYloZcRvHMcBFu6vlA+ftdaiAs+rf5imd2U9w+cDVfh8fYRQaRhSuqSlm+Ij1aK0bIWSylJApUKEaNjdnxHvBufDYGytnYdHanOeYcCLE4fDrfo5rkfCG+UW7aufywL2R2098RRrB4KclshSB/UKj0+cbUS52qwePzYRQvsp/NGrBRRQZM53cN3RIS5vH1gkq0UwR/9k=" alt=""></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">امٌا در این سال 1397 مگر چند نفر به نحسی سیزده فروردین ، اگر در خانه خود بمانند ، واقعا" اعتقاد داشتند ؟ و مگر از هفتاد – هشتاد سال پیش از این روز به روز از تعداد این گروهِ معتقد به نحسی سیزده نسبت به کلٌ جامعه کم نشده است ؟ ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">منتهی ، برای گروهی همیشه شکٌ و تردید وجود دارد ؛ با خود یک حساب هزینه فایده می کنند و میگویند ضرری که ندارد ، یا آنچنان ضرری که ندارد ، سیزده را از خانه به در می شویم تا اگر نحسی حقیقت داشت دامن ما را نگیرد . کار از محکم کاری عیب نمی کند ! ... نه فقط از خانه بلکه اگر امکانش را داشتیم از شهر هم بیرون می شویم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>؛ و این گریز از شهر ( که با فلسفه ی قدیمی گریز از خانه در روز 13 فروردین متفاوت است ) :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هم فال است و هم تماشا !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">هم از نحسی احتمالی روز سیزدهم فروردین جلوگیری کرده ایم ؛ و هم به تفریح و تماشای طبیعت رفته ایم و باصطلاح هوائی تازه کرده ایم ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">... در این برهه آیا انگیزه فرار از 13 :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">آیا انگیزه فرار احتمالی از نحسی 13 مهم تر است یا انگیزه ی تفریح و تماشا ؟ .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">در ابتدا ، شاید در زمان سلطنت ناصر الدین شاه ، انگیزه 13 به در شاید واقعا" خرافات نحسی این یا آن روز در تقویم بوده است و چه بسا رقیبی برای 13 صفر ! . امٌا امروز بلاشک انگیزه تفریح و تماشا بسیار بیشتر است . شعور مردم طی قرن اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافته است :<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">« 13 به در » شده است بهانه ای برای تفریح و تماشا ( فونکسیونالیسم در مردم شناسی ) <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA">.<o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2018-03-31T05:01:02+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) ناد علیا" مظهر العجایب http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1616 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBQlFJZbKmh22atXh-DpTlw7FBDAPiW9cObLgrCwdBPtCQZ8h3Kw" alt=""></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"><b>ناد علیا" مظهر العجایب</b></font><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>در دهه 1340 در شهر یزد کودکان هدف سه نوع تعلیم و تربیت بودند :<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>تعلیم و تربیت رسمی در مدارس<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>تعلیم و تربیت نسبتا" رسمی – مذهبی احتمالا" در مکتبخانه ها و غالبا" در مجالس روضه خوانی که تقریبا" در سراسر سال برقرار بود<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>تعلیم و تربیت عوامانه و باصطلاح فرهنگ کوچه ؛ که با تعالیم رسمی مطابقت نمی کرد و گاهی این عدم تطابق به حدٌی بود که برخی محتوای آنها را خرافات می نامیدند .<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>در حوزه فرهنگی اخیر از معجزاتی روایت می شد که طبیعتا" خاصٌ پیامبران بود و اکثرا" به درستی روایت می شد . امٌا نزذ عموم ، و تقریبا" بیشتر می توان گفت نزد عوام ، کراماتی از حضرت زهراء (ع) ، امام علی (ع) و امام رضا (ع) و حتی برخی از دیگربزرگان و بزرگان حیٌ و حاضر روایت می شد که گاهی بحث برانگیز بود : آیا روایت صحیح است ؟<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>در این میان شاید بیش از حدود نود درصد از کرامات به امیر المؤمنین علی (ع) نسبت می شد و از چهره آن حضرت تصویری پرداخته شده بود که هر عمل خارق العاده ای را به نحوی شگفت&nbsp; انگیز و عجیب انجام می داده اند و بنابر این به عنوان سمبلی از انجام امور معمولا و توسط افراد عادی غیر ممکن ، که جمعا" عجایب نامیده می شد ، شناخته شده بودند .<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>بنابر این گروهی از عوام که دچار مسائلی غیرقابل حل یا تقریبا" غیر قابل حل می شدند به امام علی پناه برده از جمله این ورد را می خواندند :<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>ناد علیا" مظهر العجایب ...<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>که البته اصل ورد بسیار بیش از این و به زبان عربی است ؛ امٌا خوانندگان که بیش از نیمی از آنان حتی سواد خواندن و نوشتن هم نداشتند فقط همین قسمت را مثلا" یک دور تسبیح ( صد و یک مرتبه ) یا دو دور یا سه دور ...تکرار می کردند و باصطلاح ذکر می گرفتند .<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>گاهی هم گروهی در یک محل جمع شده هرکدام تعدادی تسبیح صدتائی یا 33 تائی ذکر می گرفتند .<o:p></o:p></b></span></p> <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font: minor-fareast;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA"><b>ذکر یا ختم نادعلی بیشتر در ایٌام مرتبط با امام علی علیه السلام مثل همین روز میلاد صورت می گرفت و اگر به صورت ختم جمعی بود از میهمانان شرکت کننده در ختم برای صاحب حاجت ترجیحا" با آجیل مشکل گشا یا سایر وسایل پذیرائی می شد .&nbsp;</b></span></div> text/html 2018-03-30T05:01:52+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) یا علی گفتی که در مانی به فریادت رسم . یا علی ، درمانده ام ! مولا ! بفریادم برس http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1610 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://behesht.info/usercontrols/UC_Misc/Thumbnail.ashx?size=0&amp;width=700&amp;imageurl=~/Files/Image/2014/8/sahn99_16055112.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><b style="font-size: x-large; text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#ff6600">یا علی ، گفتی که درمانی به فریادت رسم</font>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font color="#cc9933">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5" color="#cc9933"><b>یا علی ، درمانده ام ! مولا ! بفریادم برس</b></font><span style="font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><span dir="LTR"></span><br></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>علی ، نماد ناجی : فریاد رس<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>در فرهنگ ما ایرانیان نیز ما نند سایر فرهنگ های جهان شخصیت ها یا باصطلاح ابر شخصیتهائی وجود دارند که سمبل یا نمادِ یک صفت یا خصیصه معرفی شده اند :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>کوروش بزرگ سمبل بزرگی و بزرگواری است<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>کیکاووس ، سمبل بزرگی و امٌا تکبٌر و بلند پروازی<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>سیاوش ، سمبل قربانی بودن ؛ و به نوعی مظلومیٌت<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>جمشید ، سمبل وحدت ملٌی است<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>کاوه آهنگر ، سمبل دادخواهی و انقلاب در راه حقٌ مردم<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>ضحٌاک ، سمبل بیدادگری<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>انوشیروان ساسانی سمبل عدالت<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>و.... که همه ی ایشان کمتر به یاد ما می آیند و بیش از ایشان امروز امام حسین (ع) به عنوان ظلم ستیز بزرگ ، امام حسن (ع) به عنوان کریم یا بخشنده ؛ و بخصوص امام علی (ع) به عنوان ناجی یا فریاد رس مطرح شده اند :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>دعا :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>این بیت شعر را لابد همه و آنهم چندبار و چندین بار شنیده ایم :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>یا علی گفتی که در مانی به فریادت رسم<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>یا علی ، درمانده ام ! مولا ! بفریادم برس<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>از اساس دینی این اعتقاد که بگذریم به فلسفه ی اعتقادی – مردمی آن می رسیم که اعتقاد به فریاد رسی امام علی را ( لابد تجربه کرده ) پذیرفته اند ؛ و در این حیطه مردم به دو گروه تقسیم می شده اند :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>گروه معدود نخست که علی اللهی نامیده شده اند<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>شفاعت :<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>گروهی بسیار کثیر ( شیعه ) که علی را امیر المؤمنین ، امام ، معصوم و بنابر این از مقربان درگاه الهی دانسته اند که می تواند نزد باریتعالی خواست هر مؤمنی را با اجابت برساند .<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>مصراع نخست شعر حاکی از مسلٌم بودن فریاد رسی امیر مؤمنان علی علی اسلام ( به عنوان ولی اللٌه به معنی شفیع ) است ؛ به عنوان مبتدا ؛ و آنگاه خبری که داده می شود : یا علی درمانده ام...<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>ولی اللٌه<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>و در این میان خبردهنده و متقاضی « مولا » بودن یا ولی بودن امام را قید می کند . ولی کسی است که بنا به قراردادی عاطفی قیمومیت زندگی یکی یا چند نفر ، یا حتی یک امٌت و ملٌت را بر عهده گرفته است : متعهد ؛ کفیل ، سرپرست .<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>ذکر<o:p></o:p></b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"> </p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><b>معتقدِ متقاضی فریاد رسی را توقٌع می کند ؛ و چون گفته اند که در دعا کردن ، اصرار کردن مؤثر واقع می شود آن را به صورت ذکر تکرار می کند . ذکر را گاهی با تسبیح میگیرند و مثلا" یک دوره تسبیح صد دانه ای ، یا سه دوره یا پنج دوره ( که در هر حال معمولا" عدد را فرد می گیرند ) . به ذکر می نشینند .</b></span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2018-03-29T12:55:31+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) «سمنک پزی» مهم‌ترین رسم نوروزی تاجیک‌ها http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1617 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/09/12/13940912000458_PhotoL.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p class="rtejustify" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">«سمنک پزی» یا (سمنو پزی) یکی از آداب و رسوم نوروزی تاجیکان است که همراه با نوای معروف «سمنک در جوش ما دفچه زنیم، دیگران در خواب، ما کفچه زنیم» از آمدن بهاری سرسبز و نشاط آور خبر می‌دهد.</p><p class="rtejustify" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">سمنک پزی (سمنو پزی) یکی دیگر از آداب رسوم نوروزی تاجیکان است که در گذشته، سمنک (سمنو) به عنوان اولین غذای رایگان سال نو بین اهل روستا و محل توزیع می‌شد و کودکان از اولین کسانی بودند که از این خوراک می‌خوردند.</p><p class="rtejustify" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">همچنین کسانی که آن را تهیه کرده بودند، جز دعای خیر برای روح گذشتگان و آرزوی عمر طولانی و رزق وسیع، چیز دیگری نمی‌خواستند.</p><p class="rtejustify" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">روش تهیه آن بگونه‌ای است که از 10 روز پیش از نوروز، گندم را خیس کرده در ظروف چوبی در فضای باز می‌گذارند و پس از آنکه جوانه آن به اندازه یک وجب سبز (نورسته) می‌شد، آب آن را گرفته با آرد خمیر می‌سایند و پس از آن در دیگ یا داخل تنور می‌پزند.</p><p class="rtejustify" style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">پخت سمنک عمدتا در دیگ‌هایی با ظرفیت بیشتر و در فضای باز انجام می‌شود و چون مراحل پخت آن وقت زیادی را می‌خواهد، زنان به نوبت و تا زمان آماده شدن، داخل دیگ را کفگیر می‌زنند.</p></div> text/html 2018-03-28T07:28:59+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) نوروز با طعم «نادرو و ماهی»؛ غذایی کشمیری http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1614 <div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3">آیین‌های بهاری در حوزه تمدنی «نوروز» - 6 </font><span style="font-size: 16pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="3"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span style="font-size: x-large; font-family: Arial, sans-serif;"><b>نوروز با طعم «نادروماهی »&nbsp;</b></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">غذایی کشمیری که نباید از آن گذشت</font></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5"><br></font></span></p></div><div><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کشمیر،«نادرو» که ساقه گیاهی مخصوص در کشمیر است و با ماهی طبخ می‌شود غذای بهاری مردم کشمیر است و در ایام نوروز به شیوه سنتی پخته می‌شود.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">نادرو که با آغاز فصل بهار در بازارهای کشمیر فروخته می‌شود گیاهی است سفید رنگ که با ماهی طعم بسیار لذیذ دارد و اگر با مهارت پخته شود نیاز به ادویه خاص ندارد.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در کشمیر رسم است که در ایام نوروز همه باید «خورشت نادرو و ماهی» سر سفره داشته باشند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">نادرو و ماهی غذای مخصوص نوروز است و اگر خانواده‌ای نتواند آن را طبخ کند می‌تواند از بازار این غذای بهاری را تهیه کند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در عکس‌های زیر تصاویر نادرو غذای مخصوص مردم کشمیر در فصل بهار و ایام نوروز را مشاهده می‌کنید.</p><p class="rtejustify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/12/28/13961228000206_Test_PhotoL.jpg" alt=""></p></div><div>بقیه تصاویر را در منبع اصلی مشاهده فرمائید</div><div>.</div> text/html 2018-03-27T07:04:35+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) استقبال از نوروز با کاشت گل‌های بهاری در کشمیر http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1613 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/12/27/13961227000430_Test_PhotoL.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در کشمیر، با نزدیک شدن به فصل بهار مردم کشمیر با کاشت انواع گل&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">خود را برای جشن نوروزی آماده می‌کنند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در فصل بهار جشنواره‌های مختلف در کشمیر برگزار می‌شود و گردشگران از سراسر دنیا راهی این سرزمین می‌شوند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">فروش انواع گل شغل فصلی مردم کشمیر در این ایام است که درآمد خوبی دارد.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">کاشت گل در باغچه‌ منزل از رسوم مردم کشمیر در ایام نزدیک به بهار و آماده شدن برای برپایی جشن نوروز است.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در زیر تصاویر آمادگی مردم کشمیر برای استقبال از بهار و نوروز با کاشت و فروش انواع گل‌ها را مشاهده می‌کنید.</p></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">شِما : نگاه کنید به منبع اصلی</p></div> text/html 2018-03-26T03:16:03+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) نوروز ، مهم ترین جشن بهاری در ازبکستان http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1612 <div><br></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">نوروز ، مهم ترین جشن بهاری در ازبکستان</font><div><br><div><br></div><div><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">به گزارش خبرنگار&nbsp;<a href="http://www.farsnews.com/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(176, 37, 37); outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;">خبرگزاری فارس</a>&nbsp;در تاشکند، نوروز از جمله مهم‌ترین جشن‌های بهاری در ازبکستان است.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در این ایام، جشن نوروز توسط اقوام گوناگون ازبک با شکل‌های مختلف و ابعاد گوناگون و متفاوتی انجام می‌شود.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در این ایام، یعنی پیش از برگزاری جشن نوروز، شهر‌ها و روستا‌ها، محله‌ها، گذر‌ها و کارخانه‌ها ظاهری عیدانه پیدا می‌کنند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">همچنین در آستانه نوروز کارهای خیر از قبیل کمک به نیازمندان، عیادت از بیماران و پیران صورت می‌پذیرد و در روز نوروز نیز غذاهای نوروزی مانند سمنک، حلیم، سنبوسه‌های گیاهی از سبزیجات، طعام‌ها و خوردنی‌های گوناگون پخته می‌شوند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">به مناسبت جشن نوروز نیز هر سال در باغ «علیشیر نوایی» شهر تاشکند نمایش‌های زیبا و جالبی برپا می‌شود که در تمام جمهوری بی‌نظیر است.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در این جشن، رئیس جمهور ازبکستان حضور و سخنرانی نیز می‌کند.</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">در همین حال، هنرپیشگان با سرود‌ها و نوا‌ها و آهنگ‌های دلنشین فرارسیدن بهار، احیای طبیعت، پاکی و پاکیزگی دل‌های انسان و آغاز کشت و کار بهاری‌را وصف و توصیف می‌نمایند.&nbsp;</p><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">بدین ترتیب، «نوروز» که زمانی در حکومت شوروی مورد تعقیب و تحقیر قرار داشت، در زمان استقلال رواج و رونق تازه‌ای پیدا کرد و با اهداف استقلال هماهنگ شد و از لحاظ مضامین و پیام‌های انسانی باز هم غنای بیشتری یافت.</p><center style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify; padding: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76); clear: both; background-color: rgb(221, 221, 221); border: 1px solid silver; display: inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" id="1151577" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/02/13940102000076_PhotoL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 517px; height: 360px;"></p></center><center style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify; padding: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76); clear: both; background-color: rgb(221, 221, 221); border: 1px solid silver; display: inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" id="1151574" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/02/13940102000073_PhotoL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 517px; height: 360px;"></p></center><center style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify; padding: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76); clear: both; background-color: rgb(221, 221, 221); border: 1px solid silver; display: inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" id="1151576" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/02/13940102000075_PhotoL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 517px; height: 360px;"></p></center><center style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify; padding: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76); clear: both; background-color: rgb(221, 221, 221); border: 1px solid silver; display: inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" id="1151575" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/02/13940102000074_PhotoL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 517px; height: 360px;"></p></center><center style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 10px; text-align: justify; padding: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76); clear: both; background-color: rgb(221, 221, 221); border: 1px solid silver; display: inline-block;"><img alt="" class="bodyimage" id="1151573" mediaaddress="" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1394/01/02/13940102000071_PhotoL.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 517px; height: 360px;"></p></center><p class="rtejustify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 18px; text-align: justify; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; font-family: newstext; line-height: 24px; color: rgb(76, 76, 76);">انتهای پیام/.</p></div></div> text/html 2018-03-25T01:06:56+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) مراسم استقبال از بهار در روستای «چور و ننه» مریوان http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1608 <div><br></div><div class="title_rutitr_body" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 1027.33px; background: rgb(138, 90, 52); color: rgb(255, 255, 255); padding: 10px 7px 6px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="title title_inline_styles" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 1px; padding-right: 10px; text-align: right;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 19px; margin: 0px; line-height: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; padding: 0px;"><a href="http://fararu.com/fa/news/353526/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%87" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 255, 255); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 26px; line-height: 36px; font-family: nassim-bold;">(تصاویر) استقبال از بهار در روستای «چور و ننه»</a></h1></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: right; color: rgb(90, 49, 17); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 45px; font-family: iranSans; padding-right: 18px;">تاریخ انتشار: ۱۰:۳۴ - ۰۱ فروردین ۱۳۹۷</div><div class="news_tools" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 172px; float: left; margin-top: 8px; padding-left: 6px;"><a title="ذخیره" class="news_save_botton fa fa-save fa-2x-plus" href="http://fararu.com/fa/save/353526" style="box-sizing: border-box; color: rgb(150, 90, 40); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; font-size: 1.5em; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-right: 8px;"></a>&nbsp;<div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton fa fa-envelope-o fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; font-size: 1.5em; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(150, 90, 40); margin-right: 8px;"></div>&nbsp;<div title="نسخه چاپی" class="print_ico fa fa-print fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; font-size: 1.5em; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(150, 90, 40); margin-right: 8px;"></div><a href="http://fararu.com/fa/news/353526/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%87#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; float: right;"><span class="fa fa-minus-square fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; font-size: 1.5em; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(150, 90, 40); margin-right: 8px;"></span></a><a href="http://fararu.com/fa/news/353526/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%87#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; color: rgb(150, 90, 40); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 25px; line-height: 27px; font-family: nassim-bold; margin-right: 8px;">پ</a><a href="http://fararu.com/fa/news/353526/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%87#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: right;"><span class="fa fa-plus-square fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; font-size: 1.5em; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(150, 90, 40); margin-right: 8px;"></span></a></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(40, 40, 40); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 27px; font-family: iransans, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 20px;"><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;">مردم کردستان هر ساله نوروز را با حضور مهمانانی از شهر مریوان و روستاهای اطراف و نقاط مختلف ایران در روستای «چور و ننه» با روشن کردن آتش به استقبال نوروز و بهار می روند . روستای «چور و ننه » در 20 کیلومتری شهر مریوان واقع شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;">تصاویر سید مصلح پیر خضرانیان عکاس خبرگزاری ایرنا را از این مراسم می بینید.</p><div dir="ltr" title="1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="album_listi" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383964_474.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383964_474.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383965_112.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383965_112.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383966_437.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383966_437.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383967_344.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383967_344.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383968_791.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383968_791.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383969_921.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383969_921.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383970_686.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383970_686.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383971_226.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383971_226.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383972_998.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383972_998.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383973_686.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383973_686.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383974_994.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383974_994.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383975_755.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383975_755.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383976_565.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383976_565.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383977_185.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383977_185.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div><div class="album_list_content" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><a title="" href="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1397/1/1/383978_157.jpg" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; direction: rtl; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img alt="" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news_albums/353526/3167/resized/resized_383978_157.jpg" width="100%" class="img-responsive-news" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: auto; padding-bottom: 15px;"></a></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><p style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin: 0px 0px 10px;">&nbsp;</p></div></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://fararu.com/fa/news/353526/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%86%D9%87" alt=""> text/html 2018-03-24T14:47:31+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) انتقاد استاندار لرستان از اهانت کنندگان به قوم لر http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1611 <div class="news-info" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; box-shadow: rgb(221, 221, 221) 0px 2px 2px; border-radius: 3px; margin-bottom: 6px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; text-align: right;"><div class="meta-news" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; background-color: rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px 3px 0px 0px;"><ul style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px; padding: 0px; display: table;"><li style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border-left: 1px solid rgb(241, 241, 241); padding: 3px 7px; list-style: none; float: right;">&nbsp;<span class="title-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(170, 170, 170);">شنبه /</span>&nbsp;<span class="text-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(84, 110, 122);">۴ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۰:۵۱</span></li><li style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border-left: 1px solid rgb(241, 241, 241); padding: 3px 7px; list-style: none; float: right;"><span class="fa fa-folder-o" style="box-sizing: border-box; font-family: FontAwesome; unicode-bidi: embed; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 15px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-left: 5px; color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: middle;"></span>&nbsp;<span class="title-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(170, 170, 170);">دسته‌بندی:&nbsp;</span><span class="text-meta" itemprop="articleSection" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(84, 110, 122);">لرستان</span></li><li style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border-left: 1px solid rgb(241, 241, 241); padding: 3px 7px; list-style: none; float: right;"><span class="fa fa-newspaper-o" style="box-sizing: border-box; font-family: FontAwesome; unicode-bidi: embed; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 15px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-left: 5px; color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: middle;"></span>&nbsp;<span class="title-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(235, 31, 31);">کد خبر:&nbsp;</span><span class="text-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(84, 110, 122);">97010400583</span></li><li style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border-left: 1px solid rgb(241, 241, 241); padding: 3px 7px; list-style: none; float: right;"><span class="fa fa-microphone" style="box-sizing: border-box; font-family: FontAwesome; unicode-bidi: embed; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 15px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-left: 5px; color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: middle;"></span>&nbsp;<span class="title-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(170, 170, 170);">منبع :</span>&nbsp;<span class="text-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(84, 110, 122);">نمایندگی لرستان</span></li><li class="hidden-xs hidden-print" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border-left: 1px solid rgb(241, 241, 241); padding: 3px 7px; list-style: none; float: right;"><a href="https://www.isna.ir/print/97010400583/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%B1" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; background-color: transparent; color: rgb(49, 88, 152); text-decoration-line: none; transition: all 200ms ease;"><span class="fa fa-print" style="box-sizing: border-box; font-family: FontAwesome; unicode-bidi: embed; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-size: 15px; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-left: 5px; color: rgb(170, 170, 170); vertical-align: middle;"></span><span class="title-meta" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 11px; color: rgb(170, 170, 170);">چاپ</span></a></li></ul></div></div><div class="full-news" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 18px; text-align: right;"><div class="full-news-text" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><header class="item-header" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><div class="item-title col-xs-12" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; float: right; width: 656.656px;"><h1 class="first-title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 20px; margin: 10px 0px; line-height: 1.4em; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="arial, helvetica, sans-serif">انتقاد استاندار لرستان از اهانت کنندگان به قوم لر</font></h1></div></header><div class="item-body content-full-news" style="font-family: IRAN, verdana, tahoma; box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; font-size: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); margin-top: 10px; text-align: justify;"><figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 20px 20px 0px; width: 328.328px; float: left;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2018/02/02/3/57632147.jpg" alt="استاندار لرستان" class="" title="انتقاد استاندار لرستان از اهانت کنندگان به قوم لر" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 600px; display: block; margin: 0px; width: 328.328px; height: auto !important;"></figure><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;"><br></p><p class="summary" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">استاندار لرستان از اهانت کنندگان به قوم لر انتقاد کرد.</p><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">به گزارش ایسنا، دکتر سید موسی خادمی، در صفحه اینستاگرامی خود با قرار دادن عکس رئیس صنف مشاورین املاک تهران و نماینده مردم رباط کریم نوشت: این آقایان که هر دو از مسئولین هستند در روزهای اخیر باعث تحریک احساسات قوم غیور لر شدند و حداقل کاری که باید انجام دهند عذرخواهی رسمی است هرچند این عذرخواهی مانع تعقیب قانونی نخواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">وی اضافه کرد: استانداری لرستان از مراجع ذیربط پیگیر موضوع خواهد بود.</p><p style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 1.6em;">انتهای پیام</p></div></div></div></div> text/html 2018-03-24T02:52:46+01:00 a-r-ayatollahi.mihanblog.com Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) از مراسم «شال سالاما» تا تبریز 2018 در کنار مردم آذربایجان http://a-r-ayatollahi.mihanblog.com/post/1606 <div class="top_news_title" style="box-sizing: border-box; margin: 24px 0px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; color: rgb(128, 128, 128); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 17px; font-family: tahoma, arial, helvetica; text-align: right; direction: rtl;">آیین نوروز در ایران از زبان نماینده تبریز؛</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16);"><h1 class="Htag" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 0px; font-family: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; padding: 0px;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/783705/%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B4%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-2018-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86" style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 9, 166); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; direction: rtl; display: block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 24px; font-family: nassim-bold; text-align: right;">از مراسم «شال سالاما» تا تبریز 2018 در کنار مردم آذربایجان</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border-right: 4px solid rgb(212, 0, 0); direction: rtl; color: rgb(24, 9, 166); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 18px; font-family: tahoma, Arial; padding: 8px 8px 0px; text-align: justify; margin-top: 8px;"><div class="subtitle_img" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/cotation.png&quot;) 0px 0px no-repeat; height: 30px; width: 30px;"></div>جشن‌های عید نوروز، نخستین جشن ایرانیان است که از زمان پادشاهی جمشید مرسوم شده و در فرهنگ ایرانی به ثبت رسیده است. نوروز، بزرگ‌ترین و شکوهمندترین جشن ایرانیان است که از هزاران سال پیش در نخستین روز سال نو با آیین‌های ویژه و باشکوه بسیار برگزار می‌شود.</div></div><div class="row md_mrg" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="news_navbox" style="box-sizing: border-box; background: rgb(238, 238, 238); border-bottom: 1px solid rgb(206, 210, 216); border-top: 1px solid rgb(206, 210, 216); overflow: hidden; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><div class="col-md-16" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 302.703px;"><div class="news_id_c" style="box-sizing: border-box; float: right; text-align: right; vertical-align: middle; color: rgb(24, 9, 166); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 13px; font-family: tahoma;"><span class="news_title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; display: block; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; text-align: center; padding: 0px 0px 0px 5px;">کد خبر:</span>۷۸۳۷۰۵</div></div><div class="col-md-20" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 378.391px;"><div class="news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 9, 166); float: left; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma;"><span class="news_title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); direction: rtl; display: block; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; text-align: center; padding: 0px 0px 0px 5px;">تاریخ انتشار:</span><sapn class="fa_date" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; float: right; text-align: right; margin-left: 8px;">۲۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۳</sapn><span class="en_date visible-lg visible-md" style="box-sizing: border-box; direction: ltr; float: left; display: block !important;">20 March 2018</span></div></div></div></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22.75px; font-family: Tahoma, Arial; direction: rtl; text-align: justify;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive-news" title="از مراسم «شال سالاما» تا تبریز 2018 در کنار مردم آذربایجان" src="http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1396/12/27/857809_958.jpg" alt="از مراسم «شال سالاما» تا تبریز 2018 در کنار مردم آذربایجان" width="84" height="45" align="right" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin: 0px;">&nbsp; جشن عید نوروز، نخستین جشن ایرانیان است که از زمان پادشاهی جمشید مرسوم بوده و در فرهنگ ایرانی به ثبت رسیده است. نوروز، بزرگ‌ترین و شکوهمندترین جشن ایرانیان است که از هزاران سال پیش در نخستین روز سال نو با آیین‌های ویژه و باشکوه بسیار برگزار می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش «تابناک»؛ هر ساله با نزدیک شدن به عید باستانی نوروز، مردم استان آذربایجان شرقی همراه با همه مردم ایران، آیین‌های این عید را برگزار و با رسوم خاصی، جشن‌های خاص خود را در نوروز برپا می‌کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">شهاب الدین بی مقدار، نماینده مردم تبریز درباره رسوم مردم آذربایجان در استقبال این خطه از خاک ایران به تابناک گفت: خانه‌تکانی یکی از رسوم قدیمی مردم آذربایجان شرقی است که هر ساله در آستانه عید نوروز به‌ منظور تمیزی خانه و کاشانه انجام می‌شود؛ این رسم از جمله آداب و سننی<br style="box-sizing: border-box;">است که هر ساله آن را به ‌جا آورده و بانوان آذربایجان شرقی برای میزبانی از عید نوروز آماده می‌شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">چهارشنبه‌سورى</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی گفت: چهار آتش افروزى در چهار چهارشنبه به عدد رمزى چهار اشاره دارد. فیثاغورس عدد چهار را اصل و ریشه طبیعت جاودان مى‌داند. چهار جهت اصلی، چهار طبع انسانی، چهار عنصر حیات اشاره به امر واحدى دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مفصل‌ترین مراسم آخرین چهارشنبه‌سورى آن است که در آن شب، برنج سفید پخته می شود و همراه با آجیل و شیرنى بر سفره قرار مى‌دهند. پسران جوان و نوجوان شالى برداشته و از سوراخ بالاى بام که محل خارج شدن دود تنور و تهویه است و به آن در زبان ترکی «باجا» می گویند، شال خود ‌را پایین مى‌اندازند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">صاحب‌خانه نیز مقدارى آجیل و شیرینى در گوشه شال مى‌بندد تا پسر آن را بالا بکشد. اگر پسر خواهان دختر خانواده باشد، شال را بالا نمى‌کشد. اگر خانواده دختر راضى باشند، نشانه‌اى به شال مى‌بندند. رسم شال‌اندازى هنوز در بعضى روستاهاى آذربایجان شرقى رایج است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">صبح آخرین چهارشنبه زنان بر سر چشمه رفته کوزه‌ها را پر مى‌کنند و از روى آب مى‌پرند و گاه دام‌ها را از آب عبور مى‌دهند. از آب چشمه براى روشن کردن سماور، خمیر کردن نان یا پختن غذا استفاده مى‌کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">زنان هنگام پریدن از روی آب این شعر را می خوانند؛</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">آتیل ماتیل چرشنبه (عاطل و باطل شود چهارشنبه)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">بختیم آچیل چرشنبه (بختم باز شود چهارشنبه)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 255);">عید نوروز</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این نماینده درباره مراسم عید نوروز نیز گفت: پس از تحویل سال، اول اهل فامیل به دیدار بزرگان فامیل می روند و بعد هم عید دیدنی خود را از دیگر فامیل ها با نسبت بزرگ به کوچک انجام می دهند که معمولا نیز تا چهارم و پنجم عید طول می کشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مراسم دیگری که در تبریز و بسیاری از شهرهای آذربایجان رواج دارد، اولین روز عید را به ره عید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سیاه که به آن قارا بایرام می گویند اختصاص می دهند. در این روز به خانه کسانی که عزیزی را از دست داده، می روند و به خانواده داغ دیده تسلیت می گویند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">البته در روستاهای تبریز هنور رسم نوروزخوانى وجود دارد و نوروزخوانى ‌ها بیشتر توسط «سایاچى‌ها» اجرا مى‌شود که در روستاها و گذر از روستایى به روستاى دیگر و شهرى به شهرى دیگر، مژده رسیدن بهار را مى‌دادند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این نماینده مجلس در ادامه به موضوع تبریز 2018 اشاره و از همه مردم ایران دعوت کرد تا در این سال که توسط سازمان سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شده‌، دیدن کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">این نماینده مجلس گفت: «تبریز ۲۰۱۸» سوم فروردین‌ ماه با حضور رئیس جمهور کشورمان در قالب جشن جهانی نوروز رسما افتتاح می‌شود، و از رؤسای جمهور چندین کشور برای حضور در این مراسم دعوت می‌کنیم و شعار «بایرامی تبریزده» نیز به این منظور در نظر گرفته شده تا اصناف و کسبه شهر به ویژه اصناف بازار در عید نوروز نیز فعالیت کرده و آماده میزبانی از گردشگران باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی گفت: تبریز 2018 بهترین فرصت برای شناساندن آذربایجان به مردم جهان است و سازمان گردشگری و شهرداری تبریز نیز تمهیدات بسیاری برای استقبال از میهمانان برای سال جاری در نظر گرفته که از تخفیف در قیمت هتل ها گرفته تا ترانسفر و گردش در شهر را شامل می شود، و امیدوارم میهمانان نوروزی نیز بتوانند از این فرصت بهره کامل را ببرند.</p></div>