Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

آغاز عصر فولکلور و مردمنگاری در ایران ؛ و آثار مرتبط با آن .....

شنبه 30 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 


مقدمه ی تاریخ مردم شناسی در ایران - 2 :

آغاز عصر فولکلور و مردمنگاری در ایران ؛ و بزرگان مرتبط با آن از :

عبدالوهاب نشاط اصفهانی ( 175 – 1239 ه – ق ) نویسنده کتاب گنجینه

رضا قلیخان هدایت ( 1179 – 1250 ه – خ ) بخصوص در نژاد نامه و سفارتنامه

محمد تقی سپهر ( 1216 ه – ق – 1297 ه – ق برابر با 1259 ه – خ ) نویسنده ناسخ التواریخ .

ادیب الممالک فراهانی ( 1239 – 1296 ه – خ ) نویسنده و شاعر

ایرج میرزا ( 1253 – 1304 ه – خ )

عارف قزوینی ( 1259 – 1312 ه – خ )

سید اشرف الدین حسینی گیلانی ( 287 ق – 1313 خ ) مدیر نشریه نسیم شمال

فرخی یزدی ( 1268 – 1318 ه – خ )

عبدالله مستوفی ( 1257 – 1320 ه – خ )

پروین اعتصامی ( 1285 – 1320 ه – خ )

محمد قزوینی ( 1256 – 1328 ه – خ )

احمد کسروی ( 1269 – 1324 ه – خ )

غلام رضا رشید یاسمی ( 1275 – 1330 ه – خ )

محمد تقی بهار ( 1265 – 1330 ه – خ )

صادق هدایت ( 1281 – 1330 ه – خ )

علی اکبر دهخدا ( 1257 – 1334 ه – خ )ا

عباس اقبال آشتیانی ( 1275 – 1334 )

فضل الله مهتدی صبحی ( 1276 – 341 1ه – خ )

مسعود کیهان ( 1372 – 1345 ه – خ )

سعید نفیسی ( 1274 – 1345 ه – خ )

دکتر صادق رضا زاده شفق ( 1274 – 1350 ه – خ )

امیر قلی امینی ( 1276 – 1357 ه – خ )

محمد پروین گنابادی ( 1282 – 1357 ه – خ )

دکتر نادر افشار نادری (  1305 – 1358 ه – خ )

عباس شوقی متوفی 1367

غلامحسین صدیقی ( 1284 – 1371 ه – خ )

رضا گنجه ای ( 1286 – 1374 ه – خ ) استاد دانشگاه و وزیر صنایع که مدیر نشریه بابا شمل بود .

غلامحسین بهمنیار ( 1306 – 1378 ه – خ )

حسین کوهی کرمانی ( 1338 -  )1376

محمد علی جمالزاده ( 1270 – 1376 )

یحیی ذکاء 1392 – 1379 ه – خ )

بهمن بهمن بیگی ( 1298 – 1381 ه – خ )

دکتر صادق کیا ( 1299 – 1380 ه – خ )

دکتر علیمحمد کاردان ( 1306 – 1386 ه – خ )

دکتر محمود روح الامینی ( 1307 – 1389 ه – خ )

احسان نراقی ( 1305 – 391 ه – خ )

منوچهر ستوده ( 1392 – 1395 ه – خ )

احمد اقتداری ( 1304 –

تقی بهرامی ( 1277 -

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (14)

یکشنبه 19 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |


تاریخ مردم شناسی در ایران (14)


نخستین گردآوریها ، یادداشتها و مقالات چاپ شده مرتبط ( منابع ) با مردم شناسی در ایران

چنانچه مشاهده می شود نخستین گردآوری ها ، یادداشتها و مقالات باصطلاح فولکلوریک و مرتبط با مردم شناسی در ایران غالبا" به همٌت استادان ادبیات ، نویسندگان ، شاعران و مورٌخین بوده اند .

در دهه 1330 آثاری از دیگر نویسندگان نیز منتشر شد ، چون :

1323 : یزدانبخش قهرمان – جهانگیر قائم مقامی – محمد قزوینی

Image result for ‫کریم کشاورز‬‎Image result for ‫منوچهر ستوده‬‎

1324 : غلامحسین صدیقی – منوچهر ستوده – کریم کشاورز – کیوان پور مکری – محمد حسین ضیائی بیگدلی – ن . س . رافی –

Image result for ‫محمد معین‬‎

1325 : محمد معین – محمد دبیرسیاقی – علی جواهر کلام

1325 : تاسیس اداره کلٌ فرهنگ عامه که قبل از همه موزه مردم شناسی را در بر گرفت .

Image result for ‫فضل الله صبحی مهتدی‬‎Image result for ‫ایرج افشار‬‎

1326 : ایرج افشار – فضل الله صبحی مهتدی – فریدون توللی

1327 : احمد بهمنیار

1329 : لطف الله مبشری

Image result for ‫جلال آل احمد‬‎

1330 : جلال آل احمد – مجتبی مینوی – عبدالعلی کارنگ – حسین بصیری – اقبال یغمائی

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (12)

سه شنبه 14 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

تاریخ مردم شناسی در ایران (12)

نخستین مساعی ، و نخستین مقالات چاپ شده مرتبط ( منابع ) با مردم شناسی در ایران

 

« مفهوم فرهنگ »


نه تنها در ایران و نه تنها در زمان کنونی ، بلکه تقریبا" همیشه و در همه جهان اینکه فرهنگ موضوع مطالعه در ادبیات ، فلسفه ، جامعه شناسی ، روانشناسی اجتماعی یا مردم شناسی است بحث بوده است ؛ و شاید همینجا است که نتوانسته اند آنچنان حدٌ و مرز دقیقی بین مردم شناسی و جامعه شناسی ترسیم کنند .

مطالعات فرهنگ در ایران اواخر دهه 1340 اوج گرفته است ، از جمله نشریه ای بنام « بنیاد فرهنگ » تاسیس شده است ؛ و شاید  قبل از همه ضرورتی در تعریف فرهنگ دیده بودند که مقاله ای در این باره درنشریه مزبور آورده بودند و باز شاید آن را کافی ندیده بودند که مقاله « فرهنگ چیست » از دکتر احسان نراقی را در شماره ای از همان نشریه در بهمن 1339 چاپ و منتشر کرده اند .

دکتر احسان نراقی ، جامعه شناس اجتماعگرائی که نیمه دوٌم دهه ی 1340 را به مدد مکتب فرانسوی تحصیل خود و حمایت دکتر غلامحسین صدیقی ، مغضوب محمد رضا شاه ، در خیز قرار داشته است معمولا" دیدگاههائی محصور در علوم انسانی و اجتماعی ؛ و امٌا فرا رشته ای ابراز می داشته است تا وحدت و جامعیت علوم اجتماعی را در ایران عصر خود حفظ کرده باشد . وی معمولا" ، و بخصوص در آن ابتدا طریقه دکتر دکتر غلامحسین صدیقی (1) ، دکتر علی اکبر سیاسی (2) و دکتر یحیی مهدوی (3) و تا حدودی دکتر احمد فردید را می داشته است که اصالت فلسفه را در مطالعات خود حفظ می کرده اند این نظرگاهها در کتاب علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن  که در سال 1342 توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتاعی منتشر شده است قابل مشاهده اند .

وی در آن کتاب آورده است :

« تا کنون تعاریف متعددی برای فرهنگ اقامه شده است ، ولی بطور کلٌی انسان شناسان آمریکائی آراء هرسکویت را به این شرح پذیرفته اند .

1 – فرهنگ یک امر اکتسابی است

2 – فرهنگ عوامل طبیعی و تاریخی زندگیانسان را در بر دارد .

3 – هر فرهنگی دارای مشخصاتی است که مربوط به ترکیب و ساختمان جامعه است .

4 – فرهنگ دارای جنبه های متعدد می باشد .

5 – فرهنگ در طول زمان تغییر می یابد .

6 – در دنیا فرهنگ های مختلف وجود دارد .

7 – هر فرهنگی دارای مشخصاتی است که مطالعه علمی در آنها عملی و میسر است .

8 – فرهنگ یک وسیلهء سازگاری فرد با محیط خارجی و در عین حال وسیله ای جهت ظهور مقدورات خلٌاق او می باشد ..... (4)

(1)                                                                                                                                                            نگاه کنید به سخنرانیهای منعدد دکتر غلامحسین صدیقی ؛ و بخصوص تقریرات وی در جامعه شناسی عمومی در سال 1347 که توسط نگارنده این سطور پلی کپی و منتشر شده اند

(2)                                                                                                                                                            (2) نگاه کنید به کتاب : دکتر علی اکبر سیاسی . مبانی فلسفه . چاپ چهارم . شهریور 1339 . تهران . کتابخانه ابن سینا

(3)                                                                                                                                                            از جمله نگاه کنید به پر تیراژ ترین ترجمه وی : فلیسین شاله . شناخت روش علوم یا فلسفه علمی . تهران . دانشگاه تهران . چاپ جدید 1344 .

(4)                                                                                                                                                            نراقی (دکتر ) احسان . علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن . تهران . انتشارات دانشگاه تهران . 1344 . ص 182 .

* در سال انتشار کتاب ، گفته می شد که برخی از مباحث کتاب ترجمه برخی از کارشناسان وقت مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که دارای گرایش سیاسی – اسلامی – چپگرا بوده اند ؛ چون ابوالحسن بنی صدر و ... بخصوص حسن حبیبی صورت گرفته است .

*

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic