تبلیغات
Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran - مطالب ابر فرهنگ بومی
Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

« عادت » و عادات در انسان شناسی و مردم شناسی

دوشنبه 10 شهریور 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:تفنن و سرگرمی، یادداشت های آموزشی - پژوهشی فرهنگی، 


1400 مورد تجاوز به کودک در یک شهر
بر اساس گزارش منتشر نشده در انگلیس در فاصله سال‌های 1997 تا 2013 میلادی 1400 کودک در روترهام قربانی سوء‌استفاده جنسی شده‌اند.
*
یا درکشور دیگری تجاوزبه زنان و دختران به تدریج توسط مهاجمان به آن کشور عادٌی می شود ؛ در نیجریه ....

یکی از عناصرزندگی انسانی ، و بنابر این « انسان شناسی » عادت است .
« عادت » روٌیه ای است نسبتا" همیشگی که یک انسان آنرا پذیرفته است و در زندگی روزمرٌه خود عمل می کند .
برخی ازعادت ها در برخی از گروه ها و اجتماعات وجود دارندو در سایر گروه ها و اجتماعات وجود ندارند ، یا کمتر وجود دارند ؛ ازاینجا « عادات مردمی » و جایگاه مطالعه ی آن در «مردم شناسی » ایجاد میشود .
فرهنگ یک مردم متشکل از عناصری است که از جمله ی آنها عادات هستند .
تمام عناصر فرهنگ یک مردم پسندیده و به ویژه مترقی نیستند . از نظر عادات ، دو نوع عادات داریم که خواه نا خواه و به هر تقدیر بین مردم رایج شده اند :
- عادات خوب
- عادات بد
پس اینکه گاهی اینطرف و آن طرف می شنویم که « فرهنگ بومی » باید حفظ شودرا نمیتوانیم به طور کامل بپذیریم . چون اگرفرهنگ بومی مطلقا" خوب بوددرپی سیاستگذاری وبرنامه ریزی توسعه فرهنگی بر نمی آمدیم ؛ و به « بهشت » امید نمی بستیم ؛ چرا که همین جا بهشت بود ...


نظرات() 

انسانشناسی و انسان اسلامی و ایرانی (3) Anthropology of iran

چهارشنبه 18 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) | طبقه بندی:پزشكی سنٌتی، مراسم مذهبی، خوراكیها و تغذیه، علوم  عامٌه

فواید روزه گرفتن برای بدن انسان از نظر عموم مردم

آنچه که معلومات یا « علم عامٌه » خوانده می شود ، ممکن است تنها منشائی مردمی نداشته باشد و اکثرا" با پی جوئی هائی سیستماتیک ، ریشه چنان عقاید و علومی در کتابهای علمی قدیمی مثل نوشته های ابن سینا یا کتاب هائی مذهبی ئی از علمای بزرگ اسلام و ...یافت می شود . با این وجود آنچه که در رشته ای و در برهه زمان حاضر نزد عموم مردم شناخته شده است را علوم عامه می نامیم و ازجمله در ارتباط سلامت بدن انسان با روزه گرفتن یکماهه ی ماه مبارک رمضان فوایدی نزد عامه مردم بر شمرده می شود که از آنجمله اند :
1 - روزه بدن را به نخوردن و کم خوردن عادت می دهد ؛ تا مثلا" در زمان جنگ ، قحطی ، دور افتادن از آب و آبادی ، و... مقاوم تر باشد .
2 - روزه گرفتن بدن انسان را به تغییر ریتم ، و مثلا" شب بیداری به جای روز بیداری توانا می سازد .
3 - روزه گرفتن  سبب توجه همیشگی انسان مسلمان به سلامتی ( حفظ الصحه ) خود می شود .
4 - با روزه کرفتن بیماری های بالقوه انسان خودنمائی می کنند ، علائمشان هویدا می شوند ؛ و انسان با کشف آنها به پیشگیری شدٌت و ضعف و مزمن شدن و خطرناک شدنشان می پردازد : آزمایشی است در باره سلامتی بدن .
5 - روزه گرفتن ،زندگی جسمانی انسان ( چون خوراک ، رعایت بهداشت ، و... ) را دارای توازن و تعادلی می کند که انسان به آن عادت کرده منتفع می شود .
6 - روزه به برخی ازاعضاء بدن ، به خصوص اعضاء و جوارح گوارشی استراحتی می دهد که لازم دارند و برایشان مفید است .
7 - روزه سبب کاهش چاقی و ذخائر چربی اضافی می شود.
8 - روزه  از چربی خون و فشار خون می کاهد
9 - روزه چه از آنجا که سبب خواب می شود و چه غیراز آن به تقویت اعصاب کمک می کند .
10 - روزه در ماه مبارک رمضان با خوردن غذاهائی خاص و مستحبی چون خرما ، دارچین و...همراه است که کمبود های بدن را مرتفع می کنند ...

و اکثر قریب به اتفاق مردم در پایان رمضان خود را سبکبال تر و شاداب تر و حوش نفس ترحس می کنند که به اصطلاح عوام « انگار بدن انسان سرویس شده باشد » .
( ادامه دارد )
لطفا" حتی الامکان تصحیح و تکمیل فرمائید .


نظرات() 

آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در تهران – رمضان در ایران (1)

یکشنبه 1 تیر 1393

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |آداب و رسوم ماه مبارک رمضان


 در تهران

 

 در ایران


در سال های 1345 و 1346 که به مردمنگاری یا تکنگاری « رمضان در یزد » مشغول بودم و عملا" بیشتر در تهران اقامت داشتم ، آداب و رسوم رمضان در آن شهر واقعا" تفاوت هائی قابل توجه با تهران ، و تحقیقا" سایر شهرهای سایر مناطق ایران داشتند . اعتقادات مردم یزد ، لهجه و گویش یزدی ، رفتارها ، هنجار ها ، عادات و آداب و رسوم و سنن مردم یزد تفاوتی بسیار زیاد با این مظاهر زندگی نزد مردم تهران داشت ، و این تفاوت های دهه های 1350 و 1360 در یادداشت های متعدد قبلی پژوهشگر در این سایت آمده است .

امٌا اکنون که رمضان 1435 قمری برابر با 1393 ، و تقریبا" پس از نیم قرن ، شمسی باشد ، به دلیل نفوذ و گستردگی وسایل ارتباط جمعی ، به ویژه تلویزیون ، و سیاست های خواه نا خواه ناسیونالیزه ( ملٌی ) کردن رفتارهای اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و به خصوص رفتارهای مذهبیِ شیعه دوازده امامی در ایران چه توسط با صطلاح دولت و چه آنطور که خود به خود توسط هر ملتی ( با تاثیر پذیری از پایتخت و سایر مراکز بزرگ خود ) صورت می گیرد ؛ از تفاوت های مراسم به شدت کاسته شده است ؛ تنوع که اصل موضوع مردم شناسی است جنبه ی جغرافیائی خودرا در حال تضعیف دیده به تنوع قشری و گروهی و ... کشیده می شود .

برخی از مراسم قدیمی ، به ویژه در مقابل پیشرفت های تکنولوژیکی – اقتصادی جدید ، ضرورت یا به اصطلاح مردم شناسان « نقش » ( فونکسیون ) خود را از دست داده اند و یا ازبین رفته اند یا در حال از میان رفتن هستند . برخی دیگر تضعیف شده کم و بیش وجود دارند ؛ برخی که مباینت بیشتری با اسلام رسمی داشته اند طی دهه های اخیر متروک یا نسبتا" متروک شده اند ؛ و به همین ترتیب آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در زمان حاضر و بنابر شناخت مردم حال حاضر تهران ، یا تمام ایران ، حتی روستاها ی دور افتاده و به اصطلاح اقصی نقاط کشور که تحت تاثیر آموزس و فرهنگ مدرن رسمی و وسایل ارتباط جمعی چون رادیو و تلویزیون قرار گرفته اند نیاز به مطالعاتی جدید ، به خصوص مطالعه رسومی جدید دارد ، که صرفنظر از علت وجودی خود ، فرهنگ امروز مردم ایران را تشکیل می دهند . مردم شناسی به جامعه و فرهنگ حال حاضر مردم یک منطقه جغرافیائی کار دارد و نه به تاریخ آن که موضوع « تاریخ اجتماعی » و « تاریخ فرهنگی » است .

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :