Ethnologie de l’Iran شناخت مردم ایران ( شما ) Anthropology of iran * (SHEMA) Shenakht mardom iran
هرگونه استفاده از نوشته های این وب بدون اجازه کتبی نویسنده اکیدا" ممنوع است
علیرضاآیت اللهی از1341 فولکلوریست،1345محقق دانشگاه تهران و همکار«فرهنگ مردم» ، 1351 نخستین کارشناس مردمشناسی دانشگاهها،1354 مدرس مردمشناسی دانشکاه ابوریحان و با تحصیلات دکتری مردم شناسی در فرانسه در 1365 ،استاد مردم شناسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است

بهترین مونوگرافی دهه 1350 در ایران ؟

چهارشنبه 20 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

تاریخ مردم شناسی در ایران (41 )


بهترین مونوگرافی دهه 1350 در ایران ؟

غلامحسین ساعدی . اهل هوا . تهران : انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی . اردیبهشت 1345 . 209 ص .انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقلت اجتماعی مونوگرافی اهل هوا را عملا" بهترین مونوگرافی تهیٌه شده ، تا آن زمان ، معرفی کرده است . بدون شک دکتر غلامحسین صادقی ، باصطلاح دکتر محمود روح الامینی ، سرنخ دستش بوده است ؛ و به قول دکتر خسرو خسروی که قلم داشتن ، یا در واقع قدرت بیان و قدرت توصیف را شرط مهمٌ مردمنگاری می دانست ، قلم داشته است . امٌا هرگز آنچنان که دکتر نادر افشار نادری بر روابط اجتماعی و بطور کلٌی ساختار اجتماعی جامعه مورد بررسی تاکید داشته است بر این امر تاکید نکرده است ؛ و نهایتا" وی به نوعی چون دکتر محمود روح الامینی ، فونکسیونالیست است و در نگارش به نقش « هوا » در زندگی مردم سواحل و جزایر خلیج فارس پرداخته است .

غالب مردم شناسان بزرگ جهان مطالعات خود را از اعتقادت یک مردم شروع کرده اند ؛ و اینکه رفتار ، و گفتار آنان و بطور کلٌی ساختار اجتماعی آنان براساس این عقاید است و دولتهای استعماری و درواقع استثمار گر بر اساس این شناخت است که می توانند با استفاده از ای عقاید بر آن مردم سلطه یابند . منتهی دکتر غلامحسین ساعدی آنچنان مردم شناس نیست و در واقع نویسنده ای است که وارد جرگه مردمنگاری شده است ؛ بقدر کافی مسلٌط و مقیٌد به روشهای باصطلاح علمی مردمنگاری یا باصطلاحِ نویسندگان « محتوا » نبوده بیشتر متوجٌه زیبائی نگارش و در واقع « شکل » می نماید .

در معرفینامه مونوگرافی اهل هوا ، که بنظر می رسد نوشته ی شخص سید جلال آل احمد بوده باشد ، آمده است :

« ساعدی در « اهل هوا » از همهء امتیازهای مخصوص بخود ( که در ایلخچی و خیاو آنها را شناخته ایم ) برخوردار است ؛ با این تفاوت که در اینجا پخته تر ، پیشتر رفته ، و بخصوص بعنوان یک « محقق تکنگار » مهارت بیشتر یافته ، و بر تار و پود سبک شیرینش رشته ای از وسواس اهل تحقیق نیز دویده ، که از دیدگاه مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، ارزش کار او را دوچندان کرده است . این خصائص با تازگی و کیفیات خارق العادهء مطالب کتاب در آمیخته ، و به « اهل هوا » حالتی جادوئی و مهیج بخشیده است ، که مانند آنرا شاید در هیچ جا حس نکرده باشیم . بیشتر آنچه در این کتاب آمده بر ما ناشناخته است . گویا سخن از دیاری می رود غریب و سحر آمیز ، در قاره ای گمشده و افسانه آسا ، با مردمی بظاهر بی شباحت به سرزمین ما ، امٌا در واقع صحنهء واقعیات کتاب ، کرانه و جزاءر جنوب کشور ما است ، و صحبت از آداب و رسوم پیچیدهء مردم آنجاست ، و احوال خاصٌ و شگفتی که بر آنها می گذرد ؛ و در حال حاضر شاید هیچ تعبیر علمی معقولی برای این احوال مقدور نباشد. آفات و بلیات و حالاتی گریبانگیر برخی از ساحل نشینان جنوب است که به کار دیو و جنٌ و پری شبیه ست و نامهائی که به این حالات داده اند : متوری ، شیخ شنگر ، دینگ مارو ، ام گاره ، بومریون ، چین یاسه ، په په ، دای کتو ، بو جمبه ، بابو ، نمرود ، تقروری ، قصاص . اگر از بومی ساحل نشین در بارهء این حالات بپرسی خواهد گفت که اینها همه باد است ؛ و این بادها قدرتهائی هستند که دنیای درون خاک و برون خاک ، همه در اختیار آنهاست . تمام موجودات خیالی ، همه آنهائی که بچشم نمیآیند ، پری ها ، دیو ها ، ارواح نیک و بد، همه باد یا خیال با هواهستند ؛ و آدمها همه اسیر و شکار اینها ؛ اسیر و شکار بادهائی که خوب هستند ، اسیر و شکار بادهائی که بد هستند ؛ و اگر کسی گرفتنار یکی از این بادها بشود ، و بتواند جان سالم از چنگ باد بدر ببرد ، آنوقت آن شخص در جرگه ء اهل هوا در میآید . » . موضوع اصلی کتاب وصف حالاتیست که از این بادها گریبانگیر ساحل نشینان می شود ، و راه درمان آنهاو شرح احوال درمانگران : باباها و ماما ها . »

شاید لازم به توضیح نباشد که این معرفینامه نیز بیش از آنکه مردمشناختی به مفهوم باصطلاح علمی آن باشد ؛ نوشته ای بیشتر ادبی مینماید .

« در قسمت یادداشتهای پراکنده کتاب دراره ساحل نشینان دریاهای جنوب بحث شده و بطور مختصر ، زندگانی ، صید و شکار و آداب و رسوم این مردم تجزیه وتحلیل شده است . » .

از اصطلاحات اهل هوا و سازها و لوازم آنان نیز ذکر شده است .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (30)

سه شنبه 12 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (30)


دکتر غلامحسین ساعدی ستاره ای بر تارک مونوگرافی ایران سالهای 1342 و 1343*


ساعدی ، غلامحسین . ایلخچی ، ( یک ده صوفی نشین در آذربایجان ) از دفترهای مونوگرافی شماره 5 . تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی . اسفند 1342 . 254 ص .

در معرفینامه انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی آمده است :

« در میان دفترهای مونوگرافی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، « ایلخچی » وضع خاصی دارد . در اصل بهمان دلیل نوشته شده ، یا در اصل بهمان دلیل منتشر شده است که سایر دفترها :

مطالعه و تحقیق مفصل و دقیق در اوضاع و احوال گوناگون یک « واحد کوچک » اجتماعی ، بقصد تجزیه و تحلیل سؤون آن از طرف محقق علوم اجتماعی و مقایسه آن با سایر « واحد های کوچک اجتماعی » و نتیجه گیری از آن بقصد دست یافتن نهائی به کلٌیت یک فرهنگ و تمدن . در این دفتر نیز نویسنده بهمهء مسائل معمول در مونوگرافی چرداخته است :

وضع جغرافیائی ، آب و هوا ، مراسم ، عقاید ، نامها ، قصٌه ها ، بازیها و غیره ؛

و در همه موارد ، بدقٌت و تفصیل ، و بقول آل احمد در مقدمه ، « بوسواس و با جمله های تراشیده و با دقٌت یک طبیب بر بالین بیماری و حال و شور یک شاعر در پای جامی . » امٌا آنچه با این دفتر وضع خاصٌ آنرا می بخشد ، رفتار و کردار و نحوهء زندگی و طرز تفکر مردم این آبادی است ، که تقریبا" همگی درویش و منسوب به طریقه اهل حق اند و در نتیجه حالات و اندیشه ها و خلق و خوئی متمایز از ساکنین آبادیهای معمولی دیگر دارند ؛ وارث سنٌتی هستند که ، با وجود تطورات و پیرایه هائی کهموجب انحطاط آن شده هنوز می تواند در ایشان سجایا و خصایص والا پرورش دهدو علی رغم آلودگیهای مادٌی ، باعث بروز جلوه های معنوی باشد . نویسنده ، در عت بیطرفی ، با مهربانی و علاقهء بخشی در بارهء آنچه در این آبادی دیده است سخن می گوید » .

از نظر شکل مطالعه ، از محسنات دکتر غلامحسین ساعدی اینست که باوجو آنکه پزشک است ، در شاگردی جلال آل احمد ، به قول خسرو خسروی و محمود روح الامینی ( که خود بیشتر متکی بر هنر ،شمٌ و بینش مردمشناختی بود ) ، دست به قلم و بنابر این هنر مردمنگاری دارد .

از نظر محتوا این بزرگ ایرانی – آذربایجانی با وجود آنکه تحصیلات مردم شناسی و آنهم در باصطلاح در یکی از دانشگاههای معتبر جهان ندارد انتخابی بسیار به جا و مبتنی بر « تفاوت » جامعه مورد مطالعه با سایر جوامع ( اهل حق بودن ) ؛ داشته است ؛ که اتفاقا" چون این تفاوت مبنای عقیدتی دارد بهترین مسیر مطالعه مردم شناسی را تصویر می کند : شناخت ساختار یک جامعه کوچک بر اساس اعتقادات و افکار آنها و نهایتا" رفتار اجتماعی ( روابط اجتماعی ) مبتنی بر این عقاید و متفاوت با سایر جوامع ....

دیده ایم که ، بعدا" ، از نخستین فارغ التحصیلان مردم شناسی دانشگاهی غرب ، نادر افشار نادری ، نیز تا حدودی بسیار زیاد بنا را بر « ساختار اجتماعی » داشته و در تکنگاریهائی _ نظیر ایل بهمئی _ مطالعاتی واقعا" ارزشمند بدست می دهد .

در چنین تکنگاریهائی اصیل ( و نه به تقلید از ساختار اجتماعی مثلا" غربی از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی – غربی امروز و الگو قرار دادن آن ! ) است که مردم شناس یا بطور کلٌی هر محقق اجتماعی می تواند به شناخت لازم در باره جامعه مورد مطالعه برسد و تصمیمگیری و بطور کلٌی مدیریت ، بخصوص برنامه ریزی و اصلاح و توسعه آن را تسهیل کند .

تاکید غلامحسین صدیقی بر شناخت مبتنی بر معتقدات به منظور اصلاح جامعه را در انتخاب این موضوع نزد غلامحسین ساعدی بی تا ثیر نمی دانیم ؛ چنانکه در سایر مطالعات این محقق روانشناس نیز مشاهده می شود ؛ از جمله دو مونوگرافی دیگر وی :

خیاو یا مشکین شهر

اهل هوا

* این شناسنامه در خصوص مطالعات مونوگرافیک نویسنده در دهه 1350 است و طبیعتا" ربطی به احوال شخصی وی در دهه های بعدی ندارد .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (29)

یکشنبه 10 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (29)


کتابهای مرتبط با مردم شناسی در سال 1342

 

احمد واضح یعقوبی . تاریخ یعقوبی . ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی . تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 1342 . 610 ص . (1)

حصوری ، علی . گزارش گویش های لری . تهران : کتابخانه طهوری . 1342 . 75 ص .

طاهباز ، سیروس . یوش . تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتاعی ( از دفترهای مونوگرافی . شماره 2 ) . 1342 . 136 ص . (2)

در معرفینامه ( کاتالوگ ) ناشر آمده است : « تحقیقات دقیق آماری و علمی  پایه آن نیست ، امٌا برای کسی که می خواهد به تحقیقات علمی بپردازد پایه خوبی است » .

میرزا حسینخان . جغرافیای اصفهان . بکوشش دکتر منوچهر ستوده . تهران . مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ( از دفتر های مونو گرافی ، شماره 3 ) . مرداد 1342 . 150 ص (1) .

استاد بزرگ ، دکتر منوچهر ستوده ، در مقدمه این کتاب آورده است : » مطالب این کتاب محدود به مطالب جغرافیای طبیعی نیست ... خاندانها ، اصناف .... و ... » که در عین حال سرمشقی برای دانشجویان مردم شناسی سالهای 1351 – 1355 شده بود که در مونوگرافی های محلٌی خود به ذکر نام درختان و حیوانات و... محل پرداخته ... از مردم شناسی به مفهوم واقعی کلمه فاصله می گرفتند . جلال آل احمد نیز به عنوان مسؤول انتشار ( ادیتور ) نیزمطالبی بر مقدمه افزوده است که طبیعتا" آنچنان تخصصی نبوده بیشتر ادبی می نماید . با این وجود ارزش این کتاب به عنوان یک منبع تاریخی بر هیچ پژوهشگری پوشیده نیست .

خسروی ، خسرو . جزیره خارک در دوره استیلای نفت . تهران : مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ( از دفترهای مونو گرافی ، شماره 4 ) . شهریور 1342 . 142 ص .

جزیره خارک

در معرفینامه ( کاتالوگ ) ناشر آمده است « سرگذشت خارک ، که در این مونو گرافی به شکلی دلپذیر و عبرت انگیز نقل شده ، می تواند بخصوص به حال جامعه شناسان و طرٌاحان برنامه توسعه و عمران سودمند افتد »

دومقدمه بر این کتاب از دکتر احسان نراقی و دکتر شاپور راسخ ، ضمن آنکه نشان می دهد در سال 1342 هنوز امور مردم شناسی تحت نظر یک مردم شناسِ حقیقی و متخصص نبوده است ، دلیل بر اهمیتی است که به هدف و کاربرد این کتاب داده اند .

از مقدمه دکتر ش . ر ( جامعه شناس )  بر این کتاب :

« مراد از مونو گرافی توصیفی دقیق و روشنگر از یک واحد اجتماعی است . مونوگرافی بخلاف بررسیهای عادٌی تنها بسطح نمینگرد و ژرف بین است و واقعیت را از یک روزنه نظاره نمی کند . جنبه ها و جلوه های گوناگون آنرا در نظر میآورد و مثلا" هنگامی که بتوصیف ده – شهر یا منطقه ای میپردازد جغرافیا – نحوه سکونت – اقتصاد – جمعیت – نظام اجتماعی – ترکیب طبقات و گروهها – مناسبات و روابط مردم – علائم و دلالات – مقررات و قواعد – ارزش ها و آرمانها – عقاید و آداب و رسوم و بالاخره سجایای معنوی و اخلاقی و روحیه اهل آنجا را بباریکی می بیند و مانند نقاشی چیره دست با کلک موشکاف نکته سنج بدرستی باز مینماید . » .

 

(1)                                                                                                                                                                                                                                                          تاریخ به معنی مردم شناسی نیست . منتهی در شناخت ریشه آداب و رسوم بکار مردم شناس می آید

(2)                                                                                                                                                                                                                                                             آنچه که در جغرافیای اصفهان آمده است نیز منابعی تاریخی و در حوزه جغرافیای انسانی و مردم شناسی زمان خود است 

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (27 ) : 1341 : آغاز مونوگرافی ( مردمنگاری ) های دانشگاه تهران

چهارشنبه 6 دی 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (27 )


1341 ، سال انتشار نخستین کتاب مونوگرافی بنام مردم شناسی 

 

اداره کلٌ موزه ها و فرهنگ عامٌه . « آیین زنا شوئی در آینه ورزان .نشریه ء شماره دوٌم ، ( ب چ  ) . تهران : هنرهای زیبای کشور . اداره کلٌ موزه ها و فرهنگ عامٌه . 1341 خورشیدی . 184 ص .

با اوج گیری گرد آوری فولکلور یا فرهنگ مردم در ایران نظر سازمانهای مرتبط با آن موج نیز بیشتر به این سو چرخیده تشکیلات اداری آن در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان تقویت شده است . اگرچه متاسفانه مسائل اداری در این رشته مطالعاتی نیز هممچنان ورود کرده است ؛ مثل :

انتخاب موضوع توسط بروکراتهای نزدیک به رژیم

رعایت تشریفات اداری در جریان مطالعه که غالبا" مسیر صحیح مطالعه و صحٌت آن را منحرف می کند .

تمام شدن مطالعه بنام رؤسا ! و نه بنام پژوهشگر یا پؤوهشگران واقعی آن

و....

الول ساتون ، ل . ب . « افسانه های ایرانی » ترجمه علی جواهر کلام . تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 1341 . 137 ص .

بابیودی ، حسین . « تاریخ ارسباران » . تهران : انتشارات کتابخانه سینا . 1341 خورشیدی . 301 ص .

پور کریم ، هوشنگ . « فشندک » . بضمیمه جغرافیای طالقان بقلم محمد حسین صنیع الدوله . تهران : انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی . مهرماه 1341 . 199

ص .

فشندک

نخستین دفتر مونوگرافی منتشره از سوی دانشگاه تهران

زیر نظر جلال آل احمد

با مقدمه هائی از مدیر مؤسسه ( دکتر احسان الله نراقی ؟ ) ؛ و جلال آل احمد نویسنده مشهور و با تخصص در ادبیات فارسی .

پور کریم جغرافیدان؟ - جامعه شناس ، و از مجلٌه نگاران وزارت فرهنگ و هنر ، اداره کلٌ فرهنگ عامٌه ، 

بوده است ؛ ودر سیستم مجازی توسط استاد علی بلوکباشی معرفی شده است .

تقی زاده ، سید حسن . « بیست مقاله تقی زاده » . ترجمه احمد آرام و کاووس جهانداری . تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب . 1341 . 571 ص .

جمالزاده ، سید محمد علی . فرهنگ لغات عامیانه . بکوشش محمد جعفر محچوب . شماره هفتم از انتشارات فرهنگ ایران زمین . تهران : کتابفروشی ابن سینا . 1338 – 1341 . 481 ص .

کلانتر ضرابی ، عبد الرحیم ( سهیل کاشانی ) . تاریخ کاشان . بکوشش ایرج افشار . تهران : انتشارات فرهنگ ایران زمین . اردیبهشت 1341 . 614 ص .

کیا ، صادق . انتشارات اداره فرهنگ عامه . شماره دو . تهران : هنرهای زیبای کشور . 1341 . 184 ص .

طی همین سال 1341 است که هنرهای زیبای کشور ( که بعدا" به وزارت فرهنگ و هنر تبدیل شده است ) به فرهنگ مردم توجٌه بیشتری نموده از جمله از جمله شروع به انتشار ماهنامه « هنر و مردم »نموده است .

نجم آبادی ، محمود . تاریخ طبٌ ایران . تهران . 1341 . 5ص .

نجم الملک ، حاج عبد الغفار . سفرنامه خوزستان . بکوشش محمد دبیرسیاقی . تهران . مؤسسه مطبوعاتی علمی . 1341 خورشیدی . 202 ص .

استاد دبیر سیاقی در سال 1374 معتقد بودند که نخستین انتشار این سفرنامه نیاز به اصلاحاتی اندک لیکن ضروری دارد .

بهنام ، عیسی صنایع دستی ایران . تهران : سازمان چاپ و انتشارات کیهان . 1341 . 49 ص .

نظرات() 

تاریخ مردم شناسی در ایران (6)

یکشنبه 5 آذر 1396

نویسنده: Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران ) |

 

تاریخ مردم شناسی در ایران (6)

نخستین مساعی ، و نخستین کتابهای چاپ شده مرتبط ( منابع ) مردم شناسی در ایران

پس از قیام ملٌی  که سیاست زدائی به مطبوعات کشیده شد حتی برخی از مطبوعات روزانه متوجٌه جانشین ساختن « مطالب جذٌاب » به منظور جلب خواننده شدند که از آنجمله بودند :

-      تاریخ اماکن ، باستانشناسی و هنرهای سنٌتی

-      گویش ها و امثال و حکم

-      سفرنامه ها و گزارش هائی حتی الامکان جامع از محل ها که به مونو گرافی مشهور شدند

صرفنظر از آنچه که در روزنامه ها و مجلٌه های آن زمان آمده است نخستین کتابهای مونوگرافی از جلال آل احمد ، احمد اقتداری و ع . صفائی است .

در این نیمه نخست دهه 1340 سازمان اداری کشور ( دولت ) نیز بیشتر متوجٌه فرهنگ و بخصوص فرهنگ عامٌه شد و به تدریج مطالعات دولتی فرهنگ عامه نیز شکل می گرفت .

از جمله کتابهای مرتبط در 1331-1335 :

کوهی کرمانی . پانزده افسانه روستائی . 1333 .

دکتر ابوالقاسم جنتی عطائی . بنیاد نمایش در ایران . 1333 .

سید جلال آل احمد 

جلال ال احمد . اورازان . 1333 .

منوچهر ستوده

منوچهر ستوده . فرهنگ گیلکی . 1333 .

عبدالعلی کارنگ . تاتی و هرزنی . 1333 .

عبد العلی کارنگ . خلخالی . یک لهجه از آذری . 1334 .

علی اصغر مجتهدی . امثال و حکم در لهجه محلی آذربایجان . 1334 .

یهودا بروخیم . ضرب المثل های فارسی و انگلیسی . 1334 .

 احمد اقتداری

احمد اقتداری . لارستان کهن . 1334

احمد اقتداری . فرهنگ لارستانی . 1334 .

دکتر علاء الدین پازارگادی .یک بحث جدی در باره خنده و شوخی . 1334 .

محمد تقی دامغانی . احوال شخصیه زردشتیان ایران . 1334 .

هانری رنه دالمانی . سفر نامه از خراسان تا بختیاری . 1335 .

اداره کل هنرهای زیبای کشور . اهنگ های محلی مناطق جنوب ایران . 1335

ع . صفائی . دماوند . 1335 .

دکتر صادق کیا . گویش آشتیان . 335 .

سوش سروشیان . فرهنگ بهدینان . 1335 .

احمد کسروی . تاریخچه چپق و غلیان . 1335 .

شاردن . سیاحتنامه شاردن . 1335. 7 جلد .

ادوارد برون . تاریخ ادبی ایران . 1335 .

دکتر رضا زاده شفق . ایران از نظر خاورشناسان . 1335 .

سعید نفیسی . تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر . 1335 .

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : Alireza Ayatollahi ( Tehran.Iran ( علی رضا آیت اللهی ( ایران.تهران )

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات